Právo
15. 5. 2017

Zrušení investičních limitů pro fondy kvalifikovaných investorů

Vláda schválila dlouho očekávanou novelu nařízení o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Od 1. června 2017 nemusí fondy kvalifikovaných investorů diverzifikovat majetek prostřednictvím dodržování legislativou stanovených investičních limitů.

Iva Baranová
Iva Špačková

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování od svého přijetí nepřiměřeně omezovalo nastavení investiční strategie fondů kvalifikovaných investorů. Dle dosavadní právní úpravy nebylo možné investovat více než 35 % fondového kapitálu do jedné majetkové hodnoty. Diverzifikační pravidla bránila zejména vzniku tzv. single-asset fondů (fondů investujících do jediného aktiva) a kladla vyšší nároky na plánování rozložení aktiv tak, aby splňovala požadavky na skladbu majetku po dobu existence investičního fondu. Ani řada komplikovaných výjimek, například ta, která se odvíjela od počtu investorů či výše fondového kapitálu, nevedla k zajištění flexibility nezbytné pro uskutečňování širokého spektra investičních záměrů fondů kvalifikovaných investorů. Výklad aplikace jednotlivých výjimek nebyl vždy jednoznačný. Navíc předpoklad, že diverzifikace je to jediné, co zajistí ochranu investorů, byl již v praxi rovněž překonán. 

Novela nařízení zrušila veškerá diverzifikační pravidla pro fondy kvalifikovaných investorů. Investiční limity tak budou nadále upraveny pouze statutem fondu. Vzhledem k tomu, že řada fondů kvalifikovaných investorů převzala ustanovení nařízení týkající se skladby majetku do svého statutu, musí obhospodařovatelé přistoupit k jeho změně, chtějí-li nových možností využít v plné míře. Na rozdíl od fondů kolektivního investování určených pro retailové investory nepodléhá tato změna předchozímu schválení Českou národní bankou.

Pro fondy kvalifikovaných investorů, jejichž obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, zakotvuje nařízení i nadále kvalitativní požadavky na limity pro míru využití pákového efektu na účet fondu a pro poskytnutí investičních nástrojů z majetku fondu jako finančního kolaterálu anebo jiného zajištění.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign