Stručné aktuality, květen 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

Ve sbírce zákonů vyšlo Sdělení (103/2019) ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy pro účely státní sociální podpory. Ministerstvo dále vydalo Sdělení (104/2019) o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet dle zákona o pobytu cizinců.

Nový Zákon o zpracování osobních údajů, který implementuje evropské předpisy do českého práva, vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 110/2019. V této souvislosti byla novelizována řada dalších zákonů, a to zákonem č. 111/2019 Sb.

GFŘ upozorňuje na svých webových stránkách na příspěvek Koordinačního výboru GFŘ a KDPČR, který řeší, jak počítat dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019.

GFŘ vydalo na svých stránkách Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ týkající se problematiky registrace k dani z přidané hodnoty.

Finanční zpravodaj číslo 3/2019 vydávaný ministerstvem financí obsahuje:
    • Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky,

    • Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.

Poslanecká sněmovna poslala do třetího čtení vládní návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb a umožňuje nejmenším podnikatelům evidovat své tržby off-line. Návrh obsahuje též novelu zákona o DPH, která snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby a elektronické knihy, noviny, časopisy a podobné tiskoviny poskytované elektronicky. Třetí čtení se očekává v první polovině května.

Plánovaná novela zákona o investičních pobídkách prošla 17. dubna druhým čtením. Podle očekávání návrh v současné podobě upravuje definici investiční akce s vyšší přidanou hodnotou a zároveň předpokládá výrazné posílení role vlády při schvalování žádostí o investiční pobídky. Po novele lze předpokládat enormní snížení počtu podpořených investičních akcí a významný pokles objemu přidělených investičních pobídek. Hospodářský výbor navrhované změny z druhého čtení projednával 2. května. Dle předběžných informací by měla být novela pro žadatele relevantní již od léta nebo podzimu tohoto roku.

Poslanci předložili Sněmovně návrh novely zákona o daních z příjmů, který si klade za cíl snížit daňovou povinnost občanů pomocí zvýšení roční slevy na poplatníka ze současných 24 840 Kč na 30 000 Kč. Očekávaný propad inkasa daní dosahuje 18,5 miliardy Kč. Poslanecký návrh současně počítá se zavedením stropu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů při splnění časového testu. Nově by bylo možné osvobodit maximálně částku 20 milionů Kč ročně.

Smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Jižní Koreou čeká čtení ve Sněmovně. Senát již souhlas s ratifikací udělil. V témže stavu legislativního projednávání je také Úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu, tzv. MLI.

V dubnu proběhlo ve Sněmovně první čtení zákona o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. 

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

Lhůta stanovená Smlouvou o EU pro vystoupení Spojeného království z Unie byla prodloužena do 31. října 2019. V případě, že Spojené království neuspořádá volby do Evropského parlamentu a neratifikuje dohodu o vystoupení do 22. května 2019, platnost tohoto posunutí skončí 31. května 2019.

Lucembursko se stalo další zemí, která u depozitáře (OECD) uložila své ratifikační dokumenty vztahující se k Úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu (tzv. MLI). Od 1. srpna 2019 pak začne uplatňovat přijatá opatření vůči zemím, které již MLI také ratifikovaly.

Francouzský parlament schválil zavedení 3%  daně z digitálních služeb. Rakouská vláda schválila 5% daň z digitálních služeb z příjmů z internetové reklamy, jde o první část balíčku na zdanění digitální ekonomiky.

Sdílet článek