Vývoj správní praxe při uplatňování DPH u palivových karet

Uplatňování DPH u palivových karet patří ke sledovaným tématům. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot. V září tohoto roku vydal Výbor pro DPH (VAT Committee) nové pokyny poté, co opětovně diskutoval rozsudek…

NSS: Přenechání technického zhodnocení po skončení nájmu je z pohledu DPH službou

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodoval v otázce, zda přenechání technického zhodnocení, které provedl nájemce na své vlastní náklady, za náhradu pronajímateli při ukončení nájmu představuje z pohledu DPH službu. NSS také posuzoval, zda se na plnění…

Novela zákona o DPH 2024: oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o DPH, která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2024. Přijaty byly pozměňovací návrhy, které souvisejí především s vývojem judikatury v oblasti formulářových podání. Zároveň Generální finanční…

SDEU: Neoprávněně účtovanou DPH může ve vybraných případech vrátit i správce daně

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve věci C-453/22, že daňový subjekt má právo požadovat po správci daně navrácení uhrazené DPH, kterou mu dodavatel neoprávněně naúčtoval, ale z důvodu uplynutí promlčecí lhůty mu daň již nevrátí.

Marketingové služby z pohledu DPH

Nejvyšší správní soud (NSS) se v nedávném rozsudku zabýval otázkou, zda distribuce léčiv a marketingové služby představují jednotné plnění pro účely DPH, či nikoli.

ViDA: rozšíření OSS a zavedení jednotné registrace k DPH

Návrh směrnice ViDA slibuje modernizaci systému DPH napříč Evropskou unií. Cílem je zvýšení daňových příjmů EU, digitalizace výkaznictví, účinnější obrana proti daňovým podvodům a posun ke konečnému systému DPH. Jaké změny přinese rozšíření režimu…

NSS k prokázání vědomé účasti na daňovém podvodu v řetězci dodávek

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval odmítnutím nároku na odpočet DPH u společnosti z titulu její vědomé účasti na podvodu u DPH. V rozsudku shrnul judikaturní rámec pro posuzování podvodu v oblasti DPH.

Směrnice ViDA a její dopad na ekonomiku platforem

Návrh směrnice ViDA slibuje modernizaci systému DPH napříč Evropskou unií. Cílem je zvýšení daňových příjmů EU, digitalizace výkaznictví, účinnější obrana proti daňovým podvodům a v neposlední řadě posun ke konečnému systému DPH. Směrnice také…