Novela DPH 2021: platformy a One-Stop-Shop

Návrh novely zákona o DPH, která by měla vstoupit v platnost 1. července 2021, zavádí pojem „domnělý dodavatel“ pro elektronická rozhraní (platformy). Ten se uplatní v situaci, kdy platforma usnadňuje vybrané prodeje zboží na dálku, případně prodej…

Je doměření daně kvůli účasti na podvodu na DPH důvodem pro neprominutí penále?

Pokud správce daně dojde k závěru, že se plátce DPH účastnil byť nepřímo podvodu na DPH (typicky tím, že přijal plnění zasažené tímto podvodem), odebere mu nárok na odpočet DPH. Toto DPH spolu s příslušenstvím (úroky z prodlení a penále) představuje…

SDEU řešil snížení základu DPH při poskytnutí nepřímého bonusu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-802/19 Firma Z vyjádřil k otázce, jak posuzovat nepřímé bonusy poskytované konečným zákazníkům v případě, že zboží bylo původně dodáno do jiného členského státu jako osvobozené plnění s nárokem na…

Lze odměnu za poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím směnky osvobodit od DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rozsudku C ‑ 801/19 FRANCK rozhodl, že odměna za převod finančních prostředků poskytnutých faktoringovou společností na dlužníka je z pohledu DPH operací s cennými papíry, a tudíž osvobozena od DPH bez nároku na…

Novela DPH 2021: Zjednodušení nejen pro e-shopy?

Nabízíte své zboží prostřednictvím e-shopů? Dopravujete zásilky malých hodnot koncovým zákazníkům napřímo i ze zemí mimo EU? Organizujete školení, koncerty, veletrhy nebo sportovní akce po celé EU? Pak zbystřete a začněte se připravovat na změny,…

Kdy vzniká nárok na odpočet DPH při poskytnutí pojišťovacích služeb u vývozu?

V příspěvku na Koordinačním výboru Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců (KOOV) se řešilo uplatnění nároku na odpočet DPH u pojištění, které je poskytnuto v souvislosti s vývozem zboží do třetí země. KOOV představuje několik…

Prominutí DPH na dodání vakcín, testů na COVID-19 a respirátorů

Ministryně financí rozhodla o prominutí DPH za dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovací látky proti němu. Rozhodnutí je platné od 16. prosince 2020 do 31. prosince 2022 a bylo…

DPH uvedenou na daňovém dokladu za fiktivní plnění je nutno odvést

Nejvyšší správní soud (NSS) v případu 8 Afs 21/2014 – 30 korigoval výklad krajského soudu, který se týkal ustanovení § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH. Toto ustanovení stanovuje, že osoba, která vystaví daňový doklad, na kterém uvede daň, je…