SDEU k určení místa plnění u služby poskytnuté v rámci řetězového podvodu na DPH

Místem plnění při poskytnutí emisních povolenek je podle základního pravidla místo příjemce služby. Účast na daňovém podvodu toto určení nijak neovlivní. Rozhodl tak SDEU v případě C-641/21 Climate Corporation Emissions Trading GmbH.

SDEU k poskytnutí poukázek zaměstnancům zdarma

Poskytnutí poukázek zaměstnancům bez úplaty nemusí vždy znamenat povinnost odvádět z daných plnění DPH na výstupu. SDEU (C-607/20) upozornil na možnost zaměstnavatele poskytnout je v rámci své ekonomické činnosti, což v konečném důsledku vede k…

Ručí člen statutárního orgánu za nezaplacené DPH?

Generální advokátka Juliane Kokott se v nedávné době zabývala otázkou, zda obecné solidární ručení statutárního orgánu spadá do působnosti směrnice o DPH (kvůli neschopnosti společnosti uhradit svůj dluh na DPH). Vyjádřila se také k tomu, jestli…

Předčasné ukončení dodávek energie z pohledu DPH

Finanční správa na jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství potvrdila, že kompenzaci smluvních stran z důvodu předčasného ukončení dodávek energie nebo nedodání smluveného množství považuje za…

Otázka vzniku stálé provozovny v případě dceřiných společností

Soudní dvůr EU (SDEU) se zabýval otázkou, jestli mateřské společnosti vznikne stálá provozovna pro účely DPH v jiném členském státě EU, kde sídlí její dceřiná společnost, která jí poskytuje marketingové a další služby.

Úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů DPH: NSS vyjasnil spornou praxi

Nejvyšší správní soud se v aktuálním rozsudku vrací k tématu úroku ze zadržovaného nadměrného odpočtu na DPH. Tentokrát soud prohlásil za nezákonnou praxi správce daně, který v průběhu úročení dlouhodobě zadržovaného odpočtu DPH k 1. červenci 2017…

Vývoj správní praxe u palivových karet

Problematika uplatnění DPH u palivových karet je sledované téma. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot, přesto zákon o DPH nenabízí bližší vodítko pro správné uplatnění daně. Vždy se vycházelo z obecných principů…

Dary na podporu Ukrajiny: Kdy vzniká povinnost odvést DPH?

Generální finanční ředitelství vydalo shrnující Informaci o dopadech poskytnutí darů na podporu Ukrajiny z pohledu DPH. Zatímco daň z příjmů umožňuje na nastalou krizi reagovat pružně změnou domácího zákona, u DPH je situace složitější, protože…

Zpětný leasing: změna posuzování z pohledu DPH

Finanční správa v rámci koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ potvrdila, že začne u zpětných leasingů aplikovat výklad Soudního dvora Evropské unie. Z pohledu DPH se bude jednat o jednu transakci.

Režim jednoho správního místa a DPH v digitálním věku

Rada EU a Evropská komise připravují další kroky v oblasti DPH, které zjednoduší přeshraniční transakce a dovoz zboží do EU pro konečné spotřebitele. Chystá se také digitalizace DPH reportů, elektronická fakturace a harmonizace v dalších oblastech.…

SDEU: Poplatky za „registraci“ k léčebným procedurám mohou být osvobozené od DPH

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval, zda je možné považovat konzultace za účelem předepsání léčebných procedur za činnosti úzce související s poskytováním lékařských a zdravotních služeb, které jsou osvobozeny od DPH.

NSS k prokázání osvobození od DPH při dodání zboží do EU

Nejvyšší správní soud rozhodoval v otázce prokázání osvobození dodání zboží do EU jinému odběrateli než tomu, kterého společnost deklarovala v souhrnném hlášení. Naznačil, že chybná identifikace odběratele zboží v EU ještě nemusí znamenat odepření…