Daně
12. 10. 2016

Harmonizace zdanění poukazů v EU

Na půdě EU byla v červnu přijata nová směrnice zaměřená na poukazy. Jejím cílem je harmonizace pravidel uplatnění DPH u transakcí s poukazy v rámci EU a snaha eliminovat dvojí zdanění či naopak nezdanění těchto transakcí. Nová pravidla začnou platit 1. ledna 2019.

Veronika Jašová
Šárka Hakrová
Martin Kalata

Na úrovni EU byl již v roce 2012 vydán návrh novely směrnice o poukazech (voucherech). Kvůli složitým diskusím z důvodu nejednotných pravidel napříč EU byla finální podoba textu směrnice schválena až o 4 roky později. Nová pravidla budou platit od 1. ledna 2019 a členské státy EU by je měly implementovat do své legislativy do konce roku 2018.

Nová úprava se týká výlučně poukazů na dodání zboží či poskytnutí služby. Nevztahuje se tak na slevové poukazy. Změny se nedotknou ani pravidel pro určení režimu DPH u jízdenek, letenek, vstupenek do kin apod.

Směrnice definuje poukaz (voucher) jako nástroj, který v sobě obsahuje závazek akceptovat poukaz jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží či poskytnutí služby. Z poukazu či ze související dokumentace by mělo být patrné, jaké zboží či služby lze za poukaz získat a měla by být vymezena identita možných dodavatelů. Směrnice dále rozlišuje jednoúčelové a víceúčelové poukazy a stanovuje pravidla pro jejich zdanění.

Jednoúčelový poukaz je definován jako poukaz, u něhož je k okamžiku vydání známo místo plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby a výše související DPH (např. poukaz na večeři v restauraci). Víceúčelový poukaz se definuje negativně jako poukaz, který není jednoúčelovým poukazem (např. poukaz na nákup v obchodním centru, kdy není předem jasná sazba DPH u pořizovaného zboží či služeb).

Každý převod jednoúčelového poukazu se považuje za samostatné dodání zboží nebo poskytnutí služby, jako kdyby se jednalo o samotné dodání zboží či poskytnutí služby. Naopak u víceúčelového poukazu nebude samotný převod voucheru představovat dodání zboží či poskytnutí služby. K uskutečnění plnění dojde až v okamžiku uplatnění poukazu za určité zboží či službu.

Nová pravidla by měla platit pro poukazy vydané od 1. ledna 2019. Český zákon o DPH reaguje na změny v oblasti poukazů a především související judikaturu Soudního dvora Evropské unie již v připravované novele zákona o DPH od 1. ledna 2017. Dle této novely vznikne povinnost přiznat DPH z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění v případě, kdy bude známé (i) zboží či služba, které budou předmětem plnění, (ii) sazba a (iii) místo budoucího plnění. Toto vymezení by tak mělo odpovídat definici a pravidlům zdanění jednoúčelových poukazů dle směrnice EU.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign