Právo
13. 9. 2017

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva bude snazší

Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže úspěšně prošel legislativním procesem. Má usnadnit především soukromoprávní vymáhání náhrady škody vzniklé porušením hospodářské soutěže kartelovou dohodou nebo zneužitím dominantního postavení. Ve sbírce zákonů vyšel pod číslem 262/2017 a je účinný od 1. září 2017.

Radim Kotlaba
Ladislav Karas

Zákon transponuje evropskou směrnici 2014/104/EU. Jejím cílem je sjednotit a posílit procesní postavení poškozených subjektů v oblasti soutěžního práva napříč celou Evropskou unií. Do českého právního řádu přináší celou řadu novinek, které určitě stojí za pozornost. Oproti obecné úpravě rozsahu a způsobu náhrady škody se škoda hradí v plné výši. Moderační právo soudu náhradu snížit se tedy nepřipouští. Pokud škodu způsobí společným jednáním více subjektů, typicky u kartelových dohod, musí ji všichni nahradit společně a nerozdílně. Soud nemůže rozhodnout, aby jeden škůdce nahradil škodu pouze ve výši své účasti.

Postavení žalobce v oblasti kartelových dohod je nově významně posíleno. Zákon stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že omezováním hospodářské soutěže ve formě kartelu vzniká škoda. Důkazní břemeno v otázce vzniku škody je tak přeneseno na žalovaného. Ten musí prokázat, že omezením hospodářské soutěže škodu nezpůsobil. Speciální je i úprava promlčení. Zavádí se delší pětiletá promlčecí lhůta, která počíná běžet v den, kdy se oprávněná osoba o škodě, o osobě povinné k její náhradě a o omezování hospodářské soutěže dozvěděla nebo alespoň dozvědět měla a mohla. Nejdříve však promlčecí lhůta počne běžet dnem, kdy skončilo omezování hospodářské soutěže.

Zákon má dále zlepšit postavení poškozeného a překlenout informační asymetrii, která stěžuje vymáhání náhrady škody. Zavádí totiž zvláštní procesní postup zpřístupňující důkazní prostředky poškozenému. Poškozený má před zahájením řízení o náhradě škody právo navrhnout soudu, aby uložil tomu, kdo má pod svou kontrolou dokumenty důležité pro zjištění stavu věci jejich zpřístupnění navrhovateli. Pokuta za neuposlechnutí je stanovena ve výši až 10 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu. K zajištění případné újmy, která by mohla vzniknout zpřístupněním dokumentů, má navrhovatel povinnost složit jistotu ve výši 100 000 Kč a dle okolností případu na výzvu soudu i doplatek jistoty nad tuto částku.

Nový zákon by měl podávání žalob na náhradu škody způsobenou porušením soutěžního práva usnadnit. Teprve praktická aplikace ukáže, v jaké míře budou poškozené osoby škodu skutečně vymáhat.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign