Ze světa
15. 6. 2017

SDEU otevírá cestu, jak nárokovat dvakrát zaplacenou DPH na státu

Nesprávné uplatnění režimu DPH může mít pro daňového poplatníka dalekosáhlé důsledky i v případě, že fakticky nedošlo ke krácení státního rozpočtu. Pokud správce daně zjistí, že nebyl aplikován režim přenesené daňové povinnosti, přestože to zákon předepisuje, doměří daň bez ohledu na to, zda dodavatel daň již jednou odvedl. Rozsudek soudního dvora otevírá cestu nárokovat tuto dvakrát odvedenou DPH na státu zpět.

Viktor Dušek
Jana Fuksová
Milan Hladík

V praxi může dojít k situaci, kdy dodavatel neuplatní režim přenesené daňové povinnosti a odběrateli fakturuje v obecném režimu, tedy včetně daně z přidané hodnoty. Často se tak děje proto, že hranice mezi tím, kdy má být uplatněn standardní režim a kdy zvolit režim přenesené daňové povinnosti, není vždy úplně zřejmá.
 
V případě, že odběratel zaplatí celou fakturu včetně DPH u plnění, které mělo být předmětem režimu přenesené daňové povinnosti, vystavuje se riziku, že správce daně takový postup zpochybní a dodatečně mu doměří daň, již už fakticky jednou zaplatil. Přitom aplikace režimu přenesené daňové povinnosti je zodpovědností odběratele, nikoliv dodavatele, byť ten vystavuje daňový doklad.

Reálně tak dochází k odejmutí nároku na odpočet, přestože čistě technicky jde stále o doměření daně na výstupu. Odběrateli v takovém případě není nic platné, že prokáže zaplacení daně dodavateli, a to dokonce ani v případě, že dodavatel daň přiznal a odvedl. V praxi tak může nastat i absurdní situace, kdy je z jedné transakce vymoženo a odvedeno DPH dvakrát. Dodavatel také nemusí mít možnost chybu napravit a vystavit opravný daňový doklad, protože již uplynula tříletá lhůta od konce zdaňovacího období, v němž zdanitelné plnění proběhlo.

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v dubnu zabýval případem C-564/15 Tibor Farkas, v němž došlo k výše uvedené aplikaci standardního režimu DPH, byť dle lokální legislativy mělo jít o režim přenesené daňové povinnosti. Daň byla na základě chybně vystavené faktury kupujícím zaplacena a prodávajícím přiznána a odvedena. Přesto maďarská finanční správa doměřila kupujícímu daň na výstupu.

SDEU v této věci potvrdil, že není v rozporu s evropskou legislativou v takovém případě daň doměřit. Zároveň však tento závěr korigoval, když konstatoval, že odběratel musí mít možnost nárokovat takto dodavatelem odvedenou DPH na státu. Nutným předpokladem podle SDEU je, že vrácení bezdůvodně naúčtované daně prodávajícím se jeví jako nemožné nebo nepřiměřeně náročné, například při jeho platební neschopnosti. Konkrétní procesní postup pro tuto situaci tuzemská legislativa nestanoví. To však neznamená, že členský stát může nárok na vrácení odmítnout.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign