Aktuální situace v dotacích

Blíží se konec programového období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Přinášíme přehled právě otevřených výzev, které jsou zaměřeny především na výzkumně-vývojové aktivity a inovace ve výrobě. Současně avizovala další dotační příležitosti i Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Výzvy OP PIK

Mezi aktuálně otevřené programy OP PIK se řadí program Potenciál, který podporuje zakládání či rozšíření výzkumně-vývojových center. Podpora je zaměřena na investiční výdaje do hmotného či nehmotného majetku, novostaveb či jiného vybavení. Podpořeno je 50 % způsobilých výdajů, přičemž výše dotace na projekt se pohybuje v rozmezí od 2 do 50 mil. Kč. Žádosti o podporu jsou přijímány až do 23. listopadu 2020.  

Program Aplikace podporuje provozní náklady vynaložené na řešení projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podpořeno je v závislosti na podmínkách programu 25–65 % způsobilých výdajů, mezi které se řadí mzdy, náklady na smluvní výzkum, poradenské služby výzkumu a vývoje, odpisy nástrojů, přístrojů a vybavení, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady. Výše dotace pro projekty velkých podniků bez spolupráce s malým či středním podnikem činí 2–50 mil. Kč, projekty splňující kódy intervence 065 nebo 063 (viz níže) jsou podpořeny dotací 2–100 mil. Kč. Žádosti o podporu se přijímají do 15. prosince 2020. 

Program Inovace je zaměřený na podporu inovačních aktivit ve výrobě. Podávání dotačních žádostí bude zpřístupněno 15. října 2020 a ukončeno bude 29. ledna 2021. Program podporuje výdaje na stavby, technologie, software a data, projektovou dokumentaci, práva k užívání duševního vlastnictví a certifikace produktů či marketingovou inovaci. Míra podpory pro velké podniky činí 25 % a dotace na projekt je poskytována v rozmezí od 1 do 75 mil. Kč. 

Pro účast v uvedených výzvách musí velké podniky i nadále plnit podmínky intervencí s kódy 065, resp. 063 (mimo výše uvedenou část projektů v programu Aplikace), které zahrnují především projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí. Musí být tudíž zaměřeny na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód 065), či na daném projektu spolupracovat s malým nebo středním podnikem (kód 063).  

Veřejné soutěže TA ČR

V průběhu září informovala TA ČR o plánovaném vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, které je plánováno na 13. ledna 2021. Bude se jednat o podporu v podprogramu 2 – Nováčci, o kterou se budou moci ucházet podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.  

Program TREND, jakožto resortní program ministerstva průmyslu a obchodu, je zaměřen především na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, rozšíření jejich trhů v zahraničí či pronikání na trhy nové. Mezi podpořené výsledky projektu se řadí užitný nebo průmyslový vzor, prototyp či funkční vzorek, software, poloprovoz či ověřená technologie, dále pak patent či metodika (oba pouze v kombinaci s předešlými výsledky).  

Dotace bude poskytována na provozní výdaje (mzdy včetně stipendií, subdodávky, nepřímé i přímé náklady spojené s projektem) s maximální intenzitou podpory až 80 %, a to až do výše 15 mil. Kč na projekt. Podporu mohou čerpat i žadatelé v Praze.  

Bonifikaci v rámci hodnotícího procesu budou mít projekty z oblasti Průmyslu 4.0, automobilového průmyslu, Technologie 5G či s přínosem projektu ke snížení zdravotních hrozeb typu onemocnění COVID-19 a jejich dopadů. Dále program upřednostňuje projekty řešené ve strukturálně postižených regionech, které budou spolu s dalšími detaily stanoveny v zadávací dokumentací v okamžiku vyhlášení veřejné soutěže.  

Rádi vám poskytneme bližší informace, případně prověříme, zda další podmínky programu vyhovují plánovaným aktivitám vaší společnosti. 

Sdílet článek