SDEU řešil český případ přiřazení přepravy

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval v českém případu Herst o pravidlech přiřazení přepravy k transakci, kdy je přeprava zajištěna posledním subjektem v řetězci a v průběhu této přepravy dojde několikrát k přeprodeji daného zboží mezi dalšími…

Vysílací struktury z pohledu DPH

V praxi se často stává, že společnosti opomíjí možné dopady vysílání pracovníků na vysokých manažerských funkcích do České republiky za účelem vedení či dohledu nad jinou společností ze skupiny. Řada takových vysílacích struktur naplní definici…

SDEU a informace o spotřebitelském úvěru

Soudní dvůr EU (SDEU) v rozsudku ve věci C‑66/19 stanovil, že je nepřípustné, aby úvěrová smlouva u povinných informací odkazovala na vnitrostátní ustanovení, které navíc dále odkazuje na jiná ustanovení národního práva. Do povinných informací soud…

NSS: Pouhé prokázání podvodu nestačí k odejmutí nároku na odpočet

Nejvyšší správní soud (NSS) se už po několikáté zabýval podvodem na DPH a tím, za jakých podmínek lze usoudit, že příjemce zdanitelného plnění věděl, nebo vědět měl a mohl, že se tohoto podvodu účastní, a správce daně mu tak může zamítnout nárok na…

NSS odmítl dvojí zdanění při postoupení smluvních sankcí

Nejvyšší správní soud (NSS) určil, o jaké částky se zvyšuje základ daně při postoupení smluvních sankcí. Podle NSS se základ daně zvyšuje pouze o skutečné příjmy, nikoli o celou hodnotu postoupených smluvních sankcí. Současně je ztráta z postoupení…

NSS se vyjádřil k oblastem, jež jsou stále častěji v hledáčku daňových kontrol

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku (7Afs 472/2018) potvrdil závěry správce daně a Krajského soudu v Ústí nad Labem. Mimo jiné posuzoval prokázání daňové uznatelnosti poskytnutých poradenských a konzultačních služeb mezi…

Posouzení úvěruschopnosti a jeho přezkum dle SDEU

Podle rozsudku Soudního dvora EU (SDEU) je české právo ukládající výhradní povinnost spotřebiteli dovolat se neplatnosti úvěrové smlouvy na základě nedostatečného posouzení jeho úvěruschopnosti v rozporu s unijním právem. Vnitrostátní soudy jsou…

Dočasné přidělení zaměstnance jako poskytnutí služby pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v italském rozsudku San Domenico Vetraria SpA (C-94/19) posuzoval případ, kdy mateřská společnost dočasně přidělila jednoho ze svých vedoucích pracovníků ke své dceřiné společnosti. Za přidělení fakturovala „pouze“…

Přesun daňové rezidence v EU nemusí být daňově neutrální

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské Unie (SDEU) předběžnou otázku, zda je česká právní úprava, která neumožňuje uplatnění daňové ztráty při změně místa skutečného vedení v rámci EU, v souladu s unijním právem. SDEU konstatoval, že…

Osvobození lékařské konzultace poskytnuté po telefonu od DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v německém rozsudku č. C48/19 odpověděl na otázku, zda jsou zdravotní služby poskytované formou telefonických konzultací osvobozeny od DPH.

Další český případ u SDEU: Existuje nárok na odpočet DPH, pokud není znám…

Nejvyšší správní soud (NSS) předložil Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) dva dotazy týkající se nároku na odpočet DPH. Jedná se o případ, kdy příjemce zdanitelného plnění neprokázal, kým mu byly poskytnuty reklamní služby, ze kterých si uplatnil…

Zachování majetku pro investiční pobídky – „mít či nemít“?

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že pro prokázání podmínky zachování majetku u příjemců investičních pobídek by mělo postačovat, že je majetek zachován v podpořeném regionu, bez ohledu na vlastnické právo s ním spojené. Šlo o případ, kdy se…