Skutečný vlastník úroků a dohoda o tichém společenství

Nejvyšší správní soud řešil otázku skutečného vlastníka úroků při existenci dohody o tichém společenství.

NSS: výměna akcií při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů přerušuje…

Nejvyšší správní soud (NSS) jednoznačně uzavřel, že časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob se přerušuje při výměně akcií, ke které došlo z důvodu zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. To platí i pro tzv…

NSS se opět zastal daňového subjektu před finanční správou

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že samotná úhrada na nezveřejněný bankovní účet nezakládá automatické ručení příjemce zdanitelného plnění. Vždy musí být zároveň prokázáno, že daňový subjekt věděl nebo mohl vědět, že daň nebude řádně odvedena.

Převodní ceny: jinak spojené osoby a obvyklá cena

V nedávné době uzavřel Nejvyšší správní soud (NSS) několik případů posuzujících oblast jinak spojených osob. Jedná se o pojem z oblasti převodních cen mezi společnostmi ve skupině.

NSS: Nárok na odpočet u vstupů prokazuje vždy daňový subjekt

Nejvyšší správní soud (NSS) se u subjektu, který poskytuje jak osvobozené zdravotní služby bez nároku na odpočet, tak služby zdanitelné, zabýval prokazováním vazby nároku na odpočet na konkrétní plnění na výstupu (2 Afs 232/2020-70). Dotkl se také…

NSS se ve sporu o uplatnění nákladů na znehodnocené zboží zastal poplatníka

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve sporu o oprávněnost uplatněných nákladů na znehodnocené zboží. Dle NSS odvolací orgán bez předchozího vyrozumění odvolatele posoudil danou problematiku odlišně oproti správci…

Zprostředkování prodloužené záruky nelze vyloučit z koeficientu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat plný nárok na odpočet DPH z přijatých plnění společnosti, která k prodeji zboží poskytovala prodlouženou záruku. Vyloučil, že se jedná o finanční činnost.

Nájem nemovitosti prostřednictvím Airbnb je podnikatelská činnost

Městský soud v Praze potvrdil, že poskytování krátkodobých nájmů prostřednictvím Airbnb naplňuje znaky podnikání, a proto příjmy z této činnosti spadají do dílčího základu ze samostatné činnosti, nikoli do příjmů z nájmu. Rozhodnutí má významný vliv…

Náklady na likvidaci majetku jako součást vstupní ceny nového majetku

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku č.j. 10 Afs 346/2020-43 významně přispěl k upřesnění, v jakém případě lze náklady na likvidaci majetku zahrnout do základu daně přímo, a kdy se naopak jedná o investice, které jsou součástí vstupní ceny nového…

Daňové a IT služby pro fondy kolektivního investování – lze je osvobodit od DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se opět zabýval otázkou, které ze služeb poskytovaných fondům kolektivního investování lze osvobodit. Ve spojených věcech C58/20 a C59/20 naznačil, za jakých podmínek je možné dílčí externí služby jako daňové…

Je zamítnutí nároku na odpočet DPH před zahájením úpadku v souladu se směrnicí?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se zabýval otázkou zamítnutí nároku na odpočet u zdanitelných plnění, která rumunská společnost uskutečnila před svým vstupem do úpadkového řízení.

Ústavní soud posiluje flexibilitu konkurenčních doložek v pracovních smlouvách

Ústavní soud se v květnu zabýval otázkou možnosti odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky. Na věc má liberálnější názor než Nejvyšší soud, podle kterého je odstoupení zaměstnavatele bez uvedení důvodu neplatné, a to i v případě, kdy si…