Nárok na odpočet DPH a otázka skutečného dodavatele

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval v otázce předložené českým Nejvyšším správním soudem. Jednalo se o to, zda může být příjemci zdanitelného plnění přiznán nárok na odpočet DPH, přestože nebyl schopný řádně prokázat totožnost dodavatele uvedeného…

Rozšířený senát NSS rozhodne o lhůtě pro podání dodatečného daňového přiznání na…

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku znovu posuzoval možnost podat dodatečné daňové přiznání v situaci, kdy došlo k uplynutí subjektivní lhůty. Co je důsledkem nedodržení subjektivní lhůty a zda je vůbec relevantní, pokud je v dodatečném…

NSS opět krotí správce daně v jeho snaze vybrat daň za každou cenu

Nejvyšší správní soud zveřejnil dlouho očekávaný rozsudek ve věci farmaceutické společnosti ELI LILLY ČR, s.r.o., která se týkala fakturace nákladů na marketing a distribuci. Společnost se jimi snažila dosáhnout minimální ziskovosti v souladu s…

Uplatnění časového testu při zdanění příjmů z prodeje původně družstevního bytu

Pokud zamýšlíte prodat byt, který byl družstevní, než jste se stali jeho vlastníky, dejte si pozor na počítání časového testu. Dobu členství v bytovém družstvu není možné zahrnout do časového testu pro získání nároku na osvobození příjmů z prodeje.

KS: Správce daně nesprávně uplatnil úpravu převodních cen na transakce mezi…

Krajský soud v Hradci Králově dal za pravdu daňovému subjektu ve sporu se správcem daně, který bez opory v zákoně část transakcí dané společnosti vůči třetím nezávislým subjektům označil za řízené transakce. Následně správce daně nesprávně doměřil…

Důkazní břemeno u přijaté reklamní služby daňový subjekt (znovu) neunesl

Nejvyšší správní soud rozhodl v neprospěch daňového subjektu a zamítl kasační stížnost týkající se sporu o odepření nároku na odpočet DPH u přijaté reklamní služby. Podle něj nemůže být nárok na odpočet DPH uplatněn, jestliže nebyl prokázán takový…

Ústavní soud: za přestávky v pohotovosti si zaměstnanci zaslouží mzdu

Ústavní soud se zastal hasiče z Ostravského letiště. Během přestávky v práci musel být hasič připraven zasáhnout do tří minut i na nejvzdálenějším místě letiště. Za tuto přestávku mu podle zaměstnavatele nenáležela mzda a přestávka se nezapočítávala…

Úrok z úroků v daňovém řízení

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku potvrdil, že za pozdě přiznané a vyplacené úroky z neoprávněného jednání správce daně náleží daňovým subjektům kompenzace – opět v podobě úroku z neoprávněného jednání správce daně. Jeho roční výše do konce…

SDEU: podmínky k zamítnutí nároku na odpočet DPH v případě „fiktivního“ dodavatele…

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval o tom, zda může být příjemci zdanitelného plnění podléhajícímu režimu přenesení daňové povinnosti zamítnut nárok na odpočet DPH v případě, že je na faktuře uveden „fiktivní“ dodavatel.

Nerovné odměňování: Ústavní soud odmítl stížnost České pošty

Možná si pamatujete na případ řidiče České pošty, který namítal nerovné odměňování v porovnání s kolegou v Praze. Ústavní soud se nyní přiklonil k rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož vnější sociální a ekonomické podmínky, jako je například trh…

Soud odmítl zvýšení slevy na dani z titulu investičních pobídek prostřednictvím…

Krajský soud v Hradci Králové potvrdil názor správce daně, že není možné navýšit nepřekročitelný úhrn slev na dani vlivem diskontování, a tím v konečném důsledku umožnit vyšší čerpání investiční pobídky, než jaká byla vymezena rozhodnutím…

Příspěvky pojišťovně jako snížení prodejní ceny pro DPH

Rozsudek Boehringer Ingelheim C-717/19 řeší, zda příspěvky pojišťovně na dotovaná léčiva představují pro účely DPH snížení fakturované ceny. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) potvrdil své předchozí závěry. Konstatoval, že pojišťovna je vůči…