SDEU: Dovoz zboží ze třetí země bez nároku na odpočet DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C-621/19 – Weindel Logistik Service, společnosti, která svým zákazníkům poskytovala službu přebalování zboží, potvrdil závěry finanční správy a zamítl nárok na odpočet DPH při dovozu. Soud argumentoval tím,…

Holding: Vede zmařená investice a změna ve využití vstupů k opravám v odpočtu DPH?

Na začátku listopadu rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie v případu portugalské holdingové společnosti, která zamýšlela akvizici jiné společnosti, ale transakce se nakonec neuskutečnila. Soud posuzoval, zda zůstává zachován nárok na odpočet DPH při…

Věřitel ani dlužník nemusí být plátci DPH v okamžiku snížení základu DPH

Je v souladu se směrnicí o DPH, aby věřitel i dlužník museli být plátci DPH v okamžiku poskytnutí plnění a zároveň v okamžiku provedení opravy základu daně? V polském případě C-335/19 se touto otázkou zabýval Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) i v…

NSS vymezil rozdíl mezi smluvním a zahraničním zaměstnancem

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozhodnutí upřesnil definici smluvního a zahraničního zaměstnance stanovenou zákonem o nemocenském pojištění. Rozlišení mezi těmito dvěma kategoriemi zaměstnanců pracujících v ČR je v praxi důležité kvůli odvodům…

NSS posvětil milionovou pokutu za švarcsystém

Nejvyšší správní soud (NSS) se v rozsudku z června tohoto roku znovu zabýval problematikou tzv. švarcsystému. Shledal, že milionovou pokutu za umožnění výkonu nelegální práce uložila inspekce práce oprávněně. Rozhodnutí by mělo být varováním zejména…

SDEU: Plný nárok na odpočet lze uplatnit i u výdajů, ze kterých má prospěch třetí…

V případu C-405/19 Vos Aannemingen Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval o tom, zda je možné uplatnit plný nárok na odpočet z výdajů, ze kterých má prospěch třetí osoba, a kdy se prospěch z těchto výdajů považuje za vedlejší.

SDEU rozhodoval o úpravě odpočtů u investičního majetku

Jak je to s úpravou odpočtu u investičního majetku, pokud se změní rozsah jeho použití? A co v případě, že k použití ještě nedošlo a změní se „jen“ původní záměr? I těmito otázkami se zabýval Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v jednom ze svých…

Přístup Francie k regulaci krátkodobých pronájmů schválil i SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) posvětil ustanovení francouzského práva, které v určitých lokalitách vyžaduje předchozí povolení krátkodobého nájmu místními úřady, typicky u nájmů zprostředkovávaných skrze digitální platformy.

NSS: V praxi existuje více ospravedlnitelných důvodů pro prominutí sankcí, než uvádí…

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozhodnutí uvedl, že při výkladu ospravedlnitelných důvodů pro prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu musí správní orgány zkoumat konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu. Pokud výčet…

Přelomový judikát: za nesprávné převodní ceny mírnější sankce pro pobídkové…

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal průlomový rozsudek pro nositele investičních pobídek v rámci starších režimů. Potvrdil, že nesplnění podmínky nezvýšení základu pro výpočet slevy o obchodní operace mezi spojenými osobami nevede k úplné ztrátě…

NSS ke lhůtě pro opravu výše DPH a k odvolání proti konkludentnímu vyměření daně

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku konstatoval, že opravu výše DPH je možné provést ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. Uvedl také, že není možné se odvolat proti konkludentnímu…

NSS: Doložení provádění výzkumných a vývojových aktivit je zásadní pro uplatnění…

V případě prokazování vývojové činnosti pro účely uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj musí být dle Nejvyššího správního soudu (NSS) z poskytnutých důkazních prostředků zřejmé, jak byly stávající poznatky nebo dovednosti systematicky…