Za jakých podmínek ručí jednatel za dluhy společnosti?

Koncem června vydal Nejvyšší soud (NS) rozsudek, v němž se věnoval podmínkám ručení jednatele za dluhy společnosti. Vyjádřil se také k vymáhání dluhu po jednateli v případě, že se nepodaří vymoci dlužnou částku přímo na společnosti.

Sporné otázky v uplatnění odpočtů z titulu R&D

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal dne 22. června 2022 zajímavý rozsudek týkající se uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj. Vyjádřil se ke dvěma sporným bodům: souběhu dotace a uplatnění odpočtu a také k nutnosti umožnit správci daně odnést si…

DPH při nesprávném určení intrakomunitárního dodání v řetězových obchodech

SDEU se v polském případu C-696/20 B. vyjádřil k otázce, zda je možné po plátci DPH, který se účastní řetězového obchodu, požadovat zaplacení DPH z dodání i pořízení zboží. Připomněl, že smyslem článku 41 směrnice o DPH je zaručit zdanění pořízení…

Měsíce nejistoty ukončeny: NS sjednotil výklad pojmu „nezabavitelná částka“

Na začátku letošního roku zákonodárce zcela výjimečně zvýšil pro rok 2022 částku normativních měsíčních nákladů na bydlení. Ty se aktualizují každoročně tak, aby korespondovaly s cenovou hladinou bydlení. Pro rok 2022 byly v reakci na stoupající…

NSS: o víkendech i svátcích se nedoručuje, ani fikcí

Nejvyšší správní soud rozhodl letitý spor: doručení fikcí do datové schránky může nastat jen v pracovní den. Pokud tedy 10 dnů ode dne dodání zásilky do datové schránky uplyne o víkendu či ve svátek, platí za doručenou až následující pracovní den.

NSS k prominutí úroků z prodlení

Nejvyšší správní soud se v rozsudku 4 Afs 311/2021-33 zabýval otázkou, zda je možné vyhovět žádosti daňového subjektu o prominutí úroku z prodlení, který vznikl v důsledku nesprávného uplatňování režimu DPH. Subjekt sám aktivně napravil chybu –…

Ručí člen statutárního orgánu za nezaplacené DPH?

Generální advokátka Juliane Kokott se v nedávné době zabývala otázkou, zda obecné solidární ručení statutárního orgánu spadá do působnosti směrnice o DPH (kvůli neschopnosti společnosti uhradit svůj dluh na DPH). Vyjádřila se také k tomu, jestli…

Otazníky kolem režimu DPH při organizaci propagační akce

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku (10 Afs 179/2020-56) dospěl k závěru, že společnost, která organizovala propagační akci, nemá u přijatých subdodavatelských plnění nárok na vrácení DPH na vstupu. Podle soudu se totiž jednalo o poskytnutí…

NSS vyhodnotil emisi korunových dluhopisů jako zneužití práva

Nejvyšší správní soud v čerstvém rozsudku posuzoval emisi korunových dluhopisů, kterou fakticky došlo k přesměrování části finančních prostředků z cash poolingové struktury do korunových dluhopisů s dlouhodobou splatností. Uzavřel, že se jednalo o…

NSS: I zprostředkovatelské služby v zahraničí je třeba prokázat

Obchod v řadě zemí není téměř možný bez místního zprostředkovatele. NSS se v nedávném rozsudku (8 Afs 315/2019) zabýval otázkou unesení důkazního břemene při zprostředkování prodeje zboží v Číně. Soud připustil, že v případě obchodování se…

SDEU: k uskutečnění spojení podniků, které vyžaduje povolení soutěžního úřadu, může…

Tribunál Soudního dvora EU (SDEU) v nedávném rozsudku ve věci T-609/19 zdůraznil, že je nutné rozlišovat mezi „spojením“ a „uskutečněním spojení“. K uskutečnění spojení podniků, které vyžaduje předchozí notifikaci Evropské komisi, tak může dojít již…

Překvapivý závěr soudu k sazbě DPH u opravy výtahů

Soudní dvůr EU rozhodoval ve věci sazby DPH u služeb renovace a opravy výtahů v obytných domech. Zabýval se také sazbou DPH u služeb pravidelné údržby výtahů. V obou případech došel k překvapivému závěru.