Nejvyšší soud: Mzda za stejnou práci v Praze i regionech musí být stejná

Nejvyšší soud rozhodl, že řidič v Olomouci má u stejného zaměstnavatele nárok na tutéž výši mzdy jako řidič na téže pracovní pozici v Praze. Podle Nejvyššího soudu totiž vnější sociální a ekonomické podmínky, jako např. trh práce nebo životní…

Lze opravit základ daně u pohledávek nepřihlášených do insolvenčního řízení?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu SCT (C-146/19) rozhodl, že věřitel může provést opravu základu DPH u pohledávky nepřihlášené do insolvenčního řízení, pokud prokáže, že by byla nevymahatelná i v případě, že by ji do insolvenčního řízení…

Italský Nejvyšší soud rovněž uplatnil zásadu skutečného vlastnictví a zákaz zneužití…

Italský Nejvyšší soud ve svém červencovém rozhodnutí uplatnil zásady přijaté Soudním dvorem EU (SDEU) v dánských případech, které objasňují určité předpoklady pro uplatnění osvobození od srážkové daně podle směrnice EU o společném systému zdanění…

SDEU: Službu související se zdanitelnými i osvobozenými plněními nelze částečně…

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu BlackRock Investment Management (UK) Ltd (C-231/19) rozhodoval v otázce, zda je možné službu poskytovanou prostřednictvím IT platformy, která je využívána jak pro plnění osvobozená, tak pro plnění…

NSS: Zvláštní úprava lhůty pro stanovení daně má přednost před úpravou obecnou

Nejvyšší správní soud se zabýval vztahem mezi obecnou úpravou lhůty pro stanovení daně podle daňového řádu a její zvláštní úpravou v zákoně o daních z příjmů, a to z titulu zahájení daňové kontroly za období, ve kterém byla vykázána daňová ztráta.…

Podléhá náhrada za neuskutečněnou službu zaplacená při předčasném ukončení smlouvy…

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že částka, kterou zákazník zaplatí při předčasném ukončení smlouvy, by měla být považována za součást ceny za službu a tedy podléhat DPH. Soud vycházel především z nedávného případu C-295/17 MEO – Serviços…

SDEU: Členské státy nejsou povinny jednat ve shodě

Přeprava zboží pří zásilkovém prodeji do jiného členského státu se může považovat za uskutečněnou dodavatelem nebo za uskutečněnou na jeho účet. A to i v situaci, kdy samotnou smlouvu s přepravcem uzavře odběratel, přičemž dodavatel hraje při jejím…

Vyrovnání převodních cen pomocí marketingových služeb nese jistá úskalí

Městský soud v Praze posvětil postup správce daně, který marketingové služby smluvně poskytované do zahraničí překlasifikoval na „úplatu přijatou od třetí osoby“. Podle soudu jsou tyto služby poskytovány přímo českým odběratelům daného zboží. Úplata…

SDEU: Odběratel musí opravit odpočet, i když dodavatel opravu daně neprovedl

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zodpověděl předběžné otázky týkající se rumunské společnosti, která provedla opravu uplatněného nároku na odpočet pouze u části svých přijatých plnění. V návaznosti na to soud uzavřel, že vnitrostátní daňové orgány…

SDEU: Úrok ze zadržovaného odpočtu DPH nesmí odpovídat REPO sazbě

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odpovídal na předběžnou otázku týkající se maďarské společnosti, která se domáhala na lokální finanční správě vyplacení úroku ze zadržovaného odpočtu DPH. SDEU konstatoval, že způsob výpočtu a výše úroku by měly…

Kdo je osobou povinnou odvést DPH při dovozu – deklarant, nebo vlastník zboží?

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že osobou, které vzniká povinnost odvést daň při dovozu zboží ze země mimo EU, je deklarant, resp. držitel režimu. Podle soudu projevuje podáním celního prohlášení vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého…

Vracení nesporné části nadměrného odpočtu posvětil i SDEU

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) v české kauze potvrdil, že unijní právo nebrání vrácení nesporné části zadržovaného odpočtu za splnění určitých podmínek. Záloha na odpočet daně, se kterou počítá novela daňového řádu, by to měla v návaznosti na…