Základ daně ze závislé činnosti vyslaných zahraničních zaměstnanců se „superhrubuje“…

Odměna tzv. expatů v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly hrazená částečně formálně-právním zaměstnavatelem v zahraničí a částečně ekonomickým zaměstnavatelem v České republice se pro stanovení základu daně navyšuje o tzv. fiktivní pojistné…

Spor o odpočet DPH pronajímatel prohrál

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k otázce uplatnění odpočtu DPH v krácené výši v případě opravy vzduchotechniky v budově, v níž žalobce pronajímal nebytové prostory jak s DPH, tak bez daně. Podle soudu kvůli neprokázané souvislosti mezi…

Aktuální rozhodovací praxe SDEU ve věcech ochrany osobních údajů

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal několik rozhodnutí týkajících se ochrany osobních údajů. Některá se v určitých ohledech odchylují od současného přístupu českého Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nebo od předchozí rozhodovací praxe SDEU.

Jak je to s lhůtou pro stanovení daně při mezinárodním dožádání?

Mezinárodní dožádání má vliv na běh lhůty pro stanovení daně. U lhůt, jejichž běh započal před rokem 2014, to platí pouze u některých daní. Nejvyšší správní soud (NSS) ve své judikatuře dovodil, že existuje zásadní rozdíl mezi DPH a daní z příjmů.…

NS připouští udělování závazných strategických pokynů statutárnímu orgánu

Valná hromada akciové společnosti je oprávněna udělovat závazné strategické pokyny představenstvu, pokud jí stanovy tuto pravomoc svěřují. Vyplývá to z aktuálního rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten zároveň zdůraznil, že je nezbytné rozlišovat mezi …

Sex jako pracovní úraz? Zatím jen ve Francii

Médii hýbe nedávný případ, kdy francouzský soud uznal úmrtí zaměstnance při sexu na služební cestě za pracovní úraz. Na odpovědnosti zaměstnavatele nic nezměnil ani fakt, že k události došlo v pozdních večerních hodinách mimo hotel, který…

DPH a prodej pozemků s budovami k demolici

Soudní dvůr Evropské unie se nedávno opět zabýval otázkou dodání pozemku, na němž stojí budova, která má být stržena, aby na jejím místě byla zahájena nová výstavba. Nový rozsudek ve věci C – 71/18 KPC Herning však přinesl jiné závěry než obdobný…

Není chodník jako chodník

Ústavní soud nedávno vydal nález, ve kterém posuzoval, v jakých případech se chodník považuje za samostatnou věc v právním slova smyslu a kdy je naopak součástí pozemku. Ve svém nálezu zvrátil dosavadní rozhodnutí soudů nižších instancí.

ÚOOÚ přišel o pravomoc pokutovat orgány veřejné moci a veřejné subjekty

Nejvyšší správní soud v březnu letošního roku potvrdil půlmilionovou pokutu pro ministerstvo vnitra. Tu uložil Úřad pro ochranu osobních údajů za porušení povinnosti náležitě zabezpečit osobní údaje. V nedávné době úřad rozhodoval o odvolání téhož…

Jak na DPH při předčasném ukončení leasingové smlouvy

Nová judikatura Soudního dvora Evropské unie potvrzuje, že platby účtované za předčasné ukončení smluv nemusí být automaticky považovány za plnění, která nejsou předmětem DPH. Platí to i v případech, kdy jde o platby smluvně definované jako náhrady…

Rozhodnutí SDEU zásadně mění pojetí vyrovnávacích období u pracovní doby

Soudní dvůr EU nedávno vydal rozsudek, který se dotkne většiny (nejen) českých zaměstnavatelů. Rozhodnutí totiž razantně mění pohled na vyrovnávací období pro práci přesčas či pro nerovnoměrně rozvrhovanou pracovní dobu. Období by neměla být…

NSS: Pokyny zaměstnavatele k bezpečnému provádění práce musí být zcela přesné

Nejvyšší správní soud v návaznosti na smrtelný pracovní úraz dělníka posuzoval, do jaké míry musí zaměstnavatel svým zaměstnancům organizovat práci a určovat pracovní postupy, aby splnil své povinnosti v oblasti BOZP. Verdikt je striktní – pokyny…