Z judikatury

Rozšířený senát NSS upřesnil formální požadavky na plnou moc

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vyjasnil některé aspekty zmocňování v řízení se státními orgány. Upozornil zejména, že neexistují přísnější požadavky na udělení plné moci než výslovnost jejího přijetí zmocněncem či její udělení na…

SDEU: bezúplatné dodání tepla je předmětem DPH

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodl, že bezúplatné dodání tepla je předmětem DPH, ať už ho příjemce použije pro uskutečňování ekonomických činností, či nikoliv. Pro účely stanovení základu daně musí nákladová cena obsahovat přímé i nepřímé náklady bez…

NSS ke stanovení referenční ceny

Nejvyšší správní soud při posuzování převodních cen zdůraznil, že je nezbytné rozlišovat mezi hypotetickým odhadem podepřeným logickou racionální úvahou a ekonomickou zkušeností na jedné straně, a hypotetickou možností získat požadovanou…

Úrok ze zadržovaného odpočtu DPH: verdikt NSS uzavřel další kapitolu

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozsudku rozhodl, že zákonem určená sazba úroku za zadržovaný odpočet DPH za období let 2017 až 2020 byla v souladu s evropským právem. Zhatil tak naději mnoha daňových poplatníků, kteří věřili, že po sérii…

SDEU: Představuje předplacená karta jednoúčelový poukaz pro účely DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) ve svém rozsudku konstatoval, že předplacené karty představují jednoúčelový poukaz, pokud je k okamžiku jejich vystavení známo místo plnění a splatná DPH. Dále uzavřel, že v případě převodů víceúčelového poukazu může…

NSS k vymezení skutečného vlastníka licenčních poplatků

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozsudku potvrdil klíčová kritéria pro určení skutečného vlastníka v kontextu licenčních smluv. Zároveň naznačil, že existuje možnost, jak zjistit skutečného vlastníka, i když není totožný s osobou uvedenou…

Dohadné položky ve světle nedávné judikatury

Nejvyšší správní soud vydal v nedávné době dva rozsudky, které se zabývaly dohadnými položkami a jejich dopadem na základ daně z příjmů. Zdůvodnění soudů poskytuje obecně poplatníkům důležité informace, co mít připraveno v případě obdobné kontroly…

Důležitost zevrubné dokumentace pro odpočty na výzkum a vývoj

Nejvyšší správní soud v nedávném rozhodnutí potvrdil, že detailní a strukturovaná dokumentace je zásadní pro úspěšné uplatnění daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Nedostatek přehledné dokumentace může vést k tomu, že správce daně odmítne odpočet bez…

SDEU potvrdil svůj postoj v otázce dodání zboží konkrétnímu příjemci

V nedávném případu předloženém českými soudy se Soudní dvůr EU vyjádřil k otázce dodání zboží do jiného členského státu konkrétnímu příjemci (C 676/22 B2 Energy). Dle SDEU není možné osvobození od DPH přiznat, protože nebylo dodáno příjemci, který…

Případ podvodně vystavené faktury: kdo odvádí DPH?

Soudní dvůr Evropské unie se ve svém rozsudku vyjádřil k otázce, kdo je považován za osobu povinnou odvést daň v případě faktur podvodně vystavených zaměstnancem společnosti.

Nové judikáty ohledně úroků z půjček v neprospěch daňových subjektů

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal z kraje roku 2024 dva rozsudky týkající se nákladových a výnosových úroků z půjček z pohledu daně z příjmů právnických osob. V prvním rozsudku se NSS zabýval daňovou uznatelností nákladů vzniklých v důsledku…

NSS: Kdo je skutečným vlastníkem licenčních poplatků?

Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) se zaměřil na podstatu skutečného vlastnictví v kontextu licenčních smluv. Soud zdůraznil, že subjekt, který není schopen svobodně určit využití inkasovaných licenčních plateb, a je vázán k předání…