SDEU: Službu související se zdanitelnými i osvobozenými plněními nelze částečně…

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu BlackRock Investment Management (UK) Ltd (C-231/19) rozhodoval v otázce, zda je možné službu poskytovanou prostřednictvím IT platformy, která je využívána jak pro plnění osvobozená, tak pro plnění…

NSS: Zvláštní úprava lhůty pro stanovení daně má přednost před úpravou obecnou

Nejvyšší správní soud se zabýval vztahem mezi obecnou úpravou lhůty pro stanovení daně podle daňového řádu a její zvláštní úpravou v zákoně o daních z příjmů, a to z titulu zahájení daňové kontroly za období, ve kterém byla vykázána daňová ztráta.…

Podléhá náhrada za neuskutečněnou službu zaplacená při předčasném ukončení smlouvy…

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že částka, kterou zákazník zaplatí při předčasném ukončení smlouvy, by měla být považována za součást ceny za službu a tedy podléhat DPH. Soud vycházel především z nedávného případu C-295/17 MEO – Serviços…

SDEU: Členské státy nejsou povinny jednat ve shodě

Přeprava zboží pří zásilkovém prodeji do jiného členského státu se může považovat za uskutečněnou dodavatelem nebo za uskutečněnou na jeho účet. A to i v situaci, kdy samotnou smlouvu s přepravcem uzavře odběratel, přičemž dodavatel hraje při jejím…

Vyrovnání převodních cen pomocí marketingových služeb nese jistá úskalí

Městský soud v Praze posvětil postup správce daně, který marketingové služby smluvně poskytované do zahraničí překlasifikoval na „úplatu přijatou od třetí osoby“. Podle soudu jsou tyto služby poskytovány přímo českým odběratelům daného zboží. Úplata…

SDEU: Odběratel musí opravit odpočet, i když dodavatel opravu daně neprovedl

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zodpověděl předběžné otázky týkající se rumunské společnosti, která provedla opravu uplatněného nároku na odpočet pouze u části svých přijatých plnění. V návaznosti na to soud uzavřel, že vnitrostátní daňové orgány…

SDEU: Úrok ze zadržovaného odpočtu DPH nesmí odpovídat REPO sazbě

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odpovídal na předběžnou otázku týkající se maďarské společnosti, která se domáhala na lokální finanční správě vyplacení úroku ze zadržovaného odpočtu DPH. SDEU konstatoval, že způsob výpočtu a výše úroku by měly…

Kdo je osobou povinnou odvést DPH při dovozu – deklarant, nebo vlastník zboží?

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že osobou, které vzniká povinnost odvést daň při dovozu zboží ze země mimo EU, je deklarant, resp. držitel režimu. Podle soudu projevuje podáním celního prohlášení vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého…

Vracení nesporné části nadměrného odpočtu posvětil i SDEU

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) v české kauze potvrdil, že unijní právo nebrání vrácení nesporné části zadržovaného odpočtu za splnění určitých podmínek. Záloha na odpočet daně, se kterou počítá novela daňového řádu, by to měla v návaznosti na…

Existence dceřiné společnost automaticky nezakládá provozovnu pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že samotná existence dceřiné společnosti nezakládá provozovnu pro účely DPH a není ani povinností třetích stran zkoumat smluvní vztah mezi mateřskou a dceřinou společností.

NSS: Řetězení daňových ztrát je nepřípustné

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval otázkou, zda je opakované prodlužování lhůty pro stanovení daně, které může v případě pravidelně se opakujících daňových ztrát probíhat donekonečna, zákonné. NSS přípustnost řetězení daňových ztrát odmítl (8…

Ústavní soud se zabýval kurzy u pořízení cenných papírů

Až k Ústavnímu soudu (ÚS) doputovala stížnost poplatníka ohledně přepočítání pořizovací ceny cenných papírů v případě, kdy k jejich prodeji dochází v jiném zdaňovacím období, než byly pořízeny. ÚS potvrdil správnost použitých výkladových metod…