Z judikatury

NSS řešil osvobození od DPH při dodání zboží do jiného státu EU

Nejvyšší správní soud (NSS) neuznal nárok na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU. Důvodem byly pochybnosti, zda bylo zboží dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě, ale i to, zda bylo zboží do jiného…

Soudní dvůr EU: Je výkon člena představenstva akciové společnosti ekonomickou…

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v případě lucemburského člena představenstva akciových společností, že tato činnost není vykonávána samostatně, pokud člen nejedná na svůj účet ani svou odpovědnost a nenese hospodářské riziko vyplývající z jeho…

NSS: Kdo je skutečným vlastníkem licenčních poplatků?

Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) se zaměřil na podstatu skutečného vlastnictví v kontextu licenčních smluv. Soud zdůraznil, že subjekt, který není schopen svobodně určit využití inkasovaných licenčních plateb, a je vázán k předání…

NSS k aplikaci esenciálních nákladů

Řada rozhodnutí správních soudů se věnuje otázce, za jakých okolností je nezbytné přihlédnout k tzv. esenciálním nákladům, i když se daňovému subjektu nepodařilo je plnohodnotně prokázat. Věcí se proto zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního…

Nová judikatura k prokázání přímé souvislosti mezi výdaji a příjmy

Soudní judikatura opět potvrzuje úskalí použití speciálního ustanovení zákona o daních z příjmů, které umožňuje nedaňové náklady považovat za daňově uznatelné do výše souvisejících příjmů, resp. příjmy za nezdanitelné, pokud souvisejí s nedaňovými…

Kdo je podle NSS skutečným dodavatelem plynu na virtuálním obchodním bodě?

Nejvyšší správní soud (NSS) se nedávno zabýval specifickým případem určení osoby dodavatele plynu při obchodech s touto komoditou na virtuálním obchodním bodě v Německu. Potvrdil, že dodavatelem je subjekt, který se za dodavatele deklaroval. Soud…

Ústavní soud k souběhu smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy

Ústavní soud potvrdil, že manažerská smlouva se má posuzovat jako dodatek smlouvy o výkonu funkce, který podléhá schválení valnou hromadou. Není-li schválena, náleží za výkon práce odměna obvyklá. Porušil-li ale člen statutárního orgánu péči řádného…

Přelomový verdikt NSS ohledně lhůty pro stanovení daně

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS) řešil střet nové a staré právní úpravy lhůt pro stanovení daně. Postavil se proti dosavadní judikatuře, podle které se desetiletá lhůta pro stanovení daně u starých daní staví, i když je soudní řízení…

NSS k možnosti souběhu technického zhodnocení a opravy nemovitosti

Podle správce daně společnost provádějící rozsáhlé stavební úpravy nemovitosti měla všechny práce vyhodnotit hromadně jako technické zhodnocení, a nikoliv část jako opravy. Nejvyšší správní soud (rozsudek 6 Afs 273/2022–43) se neztotožnil s…

Může správce daně využít informace o pohybu vozidel z dopravních kamer?

Po zásahu Ústavního soudu Nejvyšší správní soud (NSS) opětovně posuzoval, zda si správce daně smí od Policie ČR vyžádat záznamy o pohybu vozidla pro potřeby konkrétního daňového řízení. Původně NSS dospěl k závěru, že postup správce daně byl v…

Soudní dvůr EU se vyjádřil k aplikaci sazby daně na vybrané nápoje

Směrnice o DPH nebrání členským státům uplatňovat na vybrané zboží a služby sníženou sazbu daně. Jedním z možných kritérií zatřídění zboží do snížených sazeb je celní nomenklatura. Členské státy mohou dle svého uvážení využít i jiné zatřídění.…

NSS: Jak vykládat smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

Při výkladu textu mezinárodní smlouvy je nutné primárně vycházet z obecného výkladového pravidla, tedy za použití metody jazykové, systematické a teleologické. Komentáře k modelové smlouvě OECD lze použít pouze doplňkově, pro odstranění nejasností…