Zastřený právní úkon při výplatě dividend skutečnému vlastníkovi příjmu

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém nedávném rozsudku zabýval situací výplaty podílu na zisku kyperské společnosti. Po posouzení celého kontextu předcházejících transakcí NSS konstatoval, že došlo k zastření skutečného stavu, a ztotožnil se se…

SDEU se vyjádřil ke zveřejňování informací o skutečných majitelích

Základem právní úpravy skutečných majitelů a jejich evidence je v členských státech Evropské unie tzv. směrnice AML. Podle ní mají být mimo jiné informace o skutečných majitelích na území členských států dostupné jakékoliv osobě z široké veřejnosti…

NSS k uplatnění daňové ztráty vzniklé úpravou převodních cen v zahraničí

Převodní ceny jsou předmětem řady sporů se správcem daně nejen v ČR, ale i v zahraničí. Často se táhnou řadu let. V případě doměrku v zahraničí u jedné společnosti ve skupině je otázkou, jak a zda vůbec lze u druhé společnosti zapojené v této…

SDEU k poskytnutí poukázek zaměstnancům zdarma

Poskytnutí poukázek zaměstnancům bez úplaty nemusí vždy znamenat povinnost odvádět z daných plnění DPH na výstupu. SDEU (C-607/20) upozornil na možnost zaměstnavatele poskytnout je v rámci své ekonomické činnosti, což v konečném důsledku vede k…

SDEU k určení místa plnění u služby poskytnuté v rámci řetězového podvodu na DPH

Místem plnění při poskytnutí emisních povolenek je podle základního pravidla místo příjemce služby. Účast na daňovém podvodu toto určení nijak neovlivní. Rozhodl tak SDEU v případě C-641/21 Climate Corporation Emissions Trading GmbH.

Je možné ustát nárok na odpočet i v podvodném řetězci?

V nedávném rozsudku se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou nároku na odpočet daně u plnění, které bylo dodáno v rámci podvodného řetězce. Správce daně zcela neprokázal, že daňový subjekt věděl nebo vědět mohl, že poskytovatel plnění neodvede DPH…

Opatrnost především aneb Prohlášení o běžících sporech ve smlouvě o převodu podílu

Smlouvy o převodu obchodního podílu poměrně často obsahují ustanovení týkající se běžících soudních sporů a případných budoucích dluhů kupované společnosti. Ujednání může v takových případech spočívat v tom, že vzniklý dluh uhradí převodce, nikoliv…

Jaký režim DPH uplatnit u subparticipačních dohod?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se zabýval otázkou, zda se na subparticipační dohody, kdy věřitel z úvěrové smlouvy převede úvěrové riziko na třetí osobu, vztahuje osvobození od DPH z titulu poskytnutí, sjednání a správy úvěrů.

SDEU k nároku na odpočet DPH při vstupu do likvidace

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval, zda vzniká povinnost opravit uplatněný odpočet DPH u investičního majetku, pokud společnost vstoupí do likvidace a požádá v této souvislosti o zrušení registrace k DPH.

Jaká pokuta hrozí v případě podání kontrolního hlášení za nesprávné zdaňovací období?

V případu 5 Afs 281/2021-34 se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou, zda byla pokuta ve výši 50 000 Kč subjektu, který podal chybně kontrolní hlášení za předešlé období, udělena oprávněně. Nejvyšší správce uzavřel, že cílem takové pokuty je odradit…

Definice koncernu pro účely odpůrčí žaloby podle insolvenčního zákona

Definici koncernu upravuje zákon o obchodních korporacích: jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení jinou osobou nebo osobami tvoří s řídící osobou koncern. S konceptem koncernu ovšem pracují i jiné právní předpisy, které vlastní vymezení…

Kdy vzniká či zaniká stavba v právním slova smyslu a jaký to má daňový dopad?

Nejvyšší správní soud se v nedávném rozsudku zabýval otázkou, kdy vzniká či zaniká stavba jako věc v právním smyslu (7 Afs 132/2022-22). Tato skutečnost totiž měla vliv na uplatnění daňových nákladů.