Náklady na likvidaci majetku jako součást vstupní ceny nového majetku

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku č.j. 10 Afs 346/2020-43 významně přispěl k upřesnění, v jakém případě lze náklady na likvidaci majetku zahrnout do základu daně přímo, a kdy se naopak jedná o investice, které jsou součástí vstupní ceny nového…

Daňové a IT služby pro fondy kolektivního investování – lze je osvobodit od DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se opět zabýval otázkou, které ze služeb poskytovaných fondům kolektivního investování lze osvobodit. Ve spojených věcech C58/20 a C59/20 naznačil, za jakých podmínek je možné dílčí externí služby jako daňové…

Je zamítnutí nároku na odpočet DPH před zahájením úpadku v souladu se směrnicí?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se zabýval otázkou zamítnutí nároku na odpočet u zdanitelných plnění, která rumunská společnost uskutečnila před svým vstupem do úpadkového řízení.

Ústavní soud posiluje flexibilitu konkurenčních doložek v pracovních smlouvách

Ústavní soud se v květnu zabýval otázkou možnosti odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky. Na věc má liberálnější názor než Nejvyšší soud, podle kterého je odstoupení zaměstnavatele bez uvedení důvodu neplatné, a to i v případě, kdy si…

Kde je hranice platnosti ujednání akcionářských dohod o udílení pokynů členům…

Nejvyšší soud (NS) v rozsudku č.j. 27 Cdo 1873/2019-336 rozhodoval o platnosti ujednání akcionářské dohody a významně přispěl k bohaté rozhodovací praxi, jež pojednává o vymezení hranic mezi obchodním vedením a strategickým řízením společností.

Praktické dopady rozhodnutí NS ohledně určitosti vymezení předmětu podnikání nebo…

Korporátním právem otřáslo rozhodnutí Nejvyšší soudu (NS) 27 Cdo 3549/2020 o zdánlivosti ujednání zakladatelského právního jednání, které uvádí jako předmět podnikání obchodní korporace „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3…

Pouhý pronájem nemovité věci provozovnu pro účely DPH nezaloží

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C‑931/19 Titanium nepřipustil možnost vzniku stálé provozovny pro účely DPH při pouhém pronájmu nemovité věci bez přítomnosti vlastních zaměstnanců v zemi, kde se pronajímané nemovitosti nachází.

Určení místa plnění u roamingových služeb dle SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-593/19 SK Telecom Co. Ltd zabýval určením místa plnění u roamingových služeb v návaznosti na pravidlo skutečné spotřeby služeb.

SDEU opět rozhodoval o tankovacích kartách

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat nárok na odpočet DPH z pohonných hmot osobě povinné k dani, která poskytovala tankovací karty přepravním společnostem. Potvrdil tak závěry rozsudku C-235/18 Vega International.

Daňová uznatelnost úroků z akvizičního úvěru v rámci vnitroskupinové…

Městský soud v Praze se ztotožnil s pohledem správce daně, který zpochybnil daňovou uznatelnost úroků z akvizičního úvěru vzniklého „vnitroskupinovou“ restrukturalizací.

Je doměření daně kvůli účasti na podvodu na DPH důvodem pro neprominutí penále?

Pokud správce daně dojde k závěru, že se plátce DPH účastnil byť nepřímo podvodu na DPH (typicky tím, že přijal plnění zasažené tímto podvodem), odebere mu nárok na odpočet DPH. Toto DPH spolu s příslušenstvím (úroky z prodlení a penále) představuje…

SDEU: Plnění mezi zřizovatelem – členem DPH skupiny a zahraniční pobočkou podléhá DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dlouho očekávané rozhodnutí v případu Danske Bank (C‑812/19) a objasnil vztah mezi zahraniční pobočkou a jejím zřizovatelem, který je členem DPH skupiny. Šest a půl roku po rozsudku Skandia je tak jasné, že i…