NSS se ve sporu o uplatnění nákladů na znehodnocené zboží zastal poplatníka

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve sporu o oprávněnost uplatněných nákladů na znehodnocené zboží. Dle NSS odvolací orgán bez předchozího vyrozumění odvolatele posoudil danou problematiku odlišně oproti správci…

Náklady na likvidaci majetku jako součást vstupní ceny nového majetku

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku č.j. 10 Afs 346/2020-43 významně přispěl k upřesnění, v jakém případě lze náklady na likvidaci majetku zahrnout do základu daně přímo, a kdy se naopak jedná o investice, které jsou součástí vstupní ceny nového…

Je doměření daně kvůli účasti na podvodu na DPH důvodem pro neprominutí penále?

Pokud správce daně dojde k závěru, že se plátce DPH účastnil byť nepřímo podvodu na DPH (typicky tím, že přijal plnění zasažené tímto podvodem), odebere mu nárok na odpočet DPH. Toto DPH spolu s příslušenstvím (úroky z prodlení a penále) představuje…

NSS: jak posuzovat vznik stálé provozovny

Nejvyšší správní soud (NSS) popsal ve svém rozhodnutí dopad vybraných skutečností na vznik stálé provozovny zahraničního subjektu v ČR. Především poukázal na nutnost předložit ze strany správce daně dostatečný soubor důkazů, které její existenci…

NSS k prokazování režijních nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti

Nejvyšší správní soud (NSS) uznává, že není jednoduché prokázat přesnou výši režijních nákladů souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti. Toto praktické úskalí ovšem nic nemění na tom, že pokud se daňový subjekt chce vyhnout uplatnění…

Zamezení dvojího zdanění: NSS řešil dohodovací řízení mezi Českem a Německem

Nejvyšší správní soud (NSS) konstatoval, že soudu nepřísluší určit, že případná dohoda uzavřená s druhým smluvním státem dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění je neplatná.

DPH uvedenou na daňovém dokladu za fiktivní plnění je nutno odvést

Nejvyšší správní soud (NSS) v případu 8 Afs 21/2014 – 30 korigoval výklad krajského soudu, který se týkal ustanovení § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH. Toto ustanovení stanovuje, že osoba, která vystaví daňový doklad, na kterém uvede daň, je…

Pozor na lhůtu pro podání dodatečného daňového přiznání

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozhodnutí potvrdil, že u lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost se jedná o subjektivní lhůtou propadnou. Jinými slovy, po uplynutí této lhůty již není možné dodatečné daňové…