NSS posvětil milionovou pokutu za švarcsystém

Nejvyšší správní soud (NSS) se v rozsudku z června tohoto roku znovu zabýval problematikou tzv. švarcsystému. Shledal, že milionovou pokutu za umožnění výkonu nelegální práce uložila inspekce práce oprávněně. Rozhodnutí by mělo být varováním zejména…

NSS vymezil rozdíl mezi smluvním a zahraničním zaměstnancem

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozhodnutí upřesnil definici smluvního a zahraničního zaměstnance stanovenou zákonem o nemocenském pojištění. Rozlišení mezi těmito dvěma kategoriemi zaměstnanců pracujících v ČR je v praxi důležité kvůli odvodům…

NSS: V praxi existuje více ospravedlnitelných důvodů pro prominutí sankcí, než uvádí pokyn GFŘ

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozhodnutí uvedl, že při výkladu ospravedlnitelných důvodů pro prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu musí správní orgány zkoumat konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu. Pokud výčet…

NSS ke lhůtě pro opravu výše DPH a k odvolání proti konkludentnímu vyměření daně

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku konstatoval, že opravu výše DPH je možné provést ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. Uvedl také, že není možné se odvolat proti konkludentnímu…

NSS: Doložení provádění výzkumných a vývojových aktivit je zásadní pro uplatnění daňového odpočtu

V případě prokazování vývojové činnosti pro účely uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj musí být dle Nejvyššího správního soudu (NSS) z poskytnutých důkazních prostředků zřejmé, jak byly stávající poznatky nebo dovednosti systematicky…

Přelomový judikát: za nesprávné převodní ceny mírnější sankce pro pobídkové společnosti

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal průlomový rozsudek pro nositele investičních pobídek v rámci starších režimů. Potvrdil, že nesplnění podmínky nezvýšení základu pro výpočet slevy o obchodní operace mezi spojenými osobami nevede k úplné ztrátě…

Úrok ze zadržovaných odpočtů – NSS dal za pravdu KPMG

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal přelomový rozsudek ve věci zadržovaných nadměrných odpočtů. Potvrdil, že úrok z daňového odpočtu ve výši 1 % + repo sazba účinný od 1. ledna 2015 do 30. června 2017 je v rozporu s evropským právem. Místo něj se…

NSS: Zvláštní úprava lhůty pro stanovení daně má přednost před úpravou obecnou

Nejvyšší správní soud se zabýval vztahem mezi obecnou úpravou lhůty pro stanovení daně podle daňového řádu a její zvláštní úpravou v zákoně o daních z příjmů, a to z titulu zahájení daňové kontroly za období, ve kterém byla vykázána daňová ztráta.…