Co přinese směrnice pro větší transparentnost a rovnost odměňování?

Evropská komise přichází s návrhem nových práv a povinností pro pracovníky a zaměstnavatele ve veřejném i soukromém sektoru s cílem posílit uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. Na členských státech bude, aby…

Na řidiče vyslané z jiného členského státu EU se při tranzitu neuplatní český…

Novela zákona o silniční přepravě přináší nejednu změnu. Nově zákon upravuje vysílání řidičů z jiných členských států EU, přičemž pravidla se odlišují od obecné úpravy vysílání zaměstnanců v zákoníku práce. Řidiči z jiného členského státu, kteří…

Připravte se na evropskou legislativu v oblasti pracovních podmínek

Není novinkou, že Česká republika je v prodlení s implementací hned několika evropských předpisů. Zaměstnavatelé by měli věnovat pozornost zejména směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi…

Může se jednat o švarcsystém, když je smlouva o dílo uzavřena mezi právnickými…

Nejvyšší správní soud nedávno vydal další rozsudek týkající se švarcsystému i zastřeného zprostředkování zaměstnání. Pro posouzení, zda se jedná o vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, je podle něj rozhodující hlavně to, jak…

Paušální náhrada zaměstnavatele jako plátce mzdy při exekuci

1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela exekučního řádu, která má za cíl zejména řešení vícečetných exekucí a změnu práv účastníků řízení. Kromě toho, že výrazně zlepšuje postavení osob povinných z exekuce, se dotýká i zaměstnavatelů. Ti mají nejen…

EU: Nová pravidla pro dodavatelsko-odběratelské smlouvy

Evropská komise vydala nové nařízení, které upravuje výjimky ze zákazu uzavírání tzv. vertikálních dohod. Na co si bude nutné dát od 1. června 2022 pozor při uzavírání distribučních a dalších dodavatelsko-odběratelských smluv?

Pozor na chyby při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zveřejnil výroční zprávu za uplynulý rok. V ní upozornil na chyby, kterých se správci osobních údajů dopouštějí při zpracovávání tzv. DPIA, tedy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Není tomu ještě ani rok, co vstoupil v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů, a už ministerstvo spravedlnosti společně s ministerstvem financí navrhuje jeho novelizaci, která přináší změny, a to nejen v definici skutečného majitele.

Implementace směrnice o digitalizaci v právu obchodních korporací

V návaznosti na digitální směrnici EU projednává v současné době Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým dojde k novelizaci právních předpisů v oblasti korporátního práva. Cílem nové právní úpravy je zejména zjednodušení a zrychlení zakládání…

Telemarketing už jen se souhlasem

Provozovatelům call center zbývají už jen necelé tři měsíce, po které mohou kontaktovat osoby na telefonních číslech uvedených ve veřejných seznamech za účelem marketingových sdělení. Od 1. července 2022 tato možnost končí a osoby bude možné…

Zastavení exekuce bez povinnosti oprávněného hradit její náklady

Dne 1. ledna 2022 vstoupila v účinnost novela Exekučního řádu, jejímž cílem je řešení problému vícečetných exekucí a změna práv účastníků řízení. Předpis má ale ve svém důsledku na exekuční řízení mnohem větší vliv, a to například změnou způsobu…

Pravidla pro „Home office“? Novela opět ve hře

Práce z domova zažila během pandemie COVID-19 velký boom a mnoho zaměstnanců ji i nadále využívá. Práci mimo pracoviště zaměstnavatele přitom zákoník práce řeší jen okrajově a stále se nedaří její úpravu novelizovat. Podle nedávného vyjádření…