Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – září 2021
(4:59)

Změny v čerpání ošetřovného i otcovské

V Evropské unii dlouhodobě existuje tlak na zabezpečování rovných příležitostí pro muže a ženy a současně i na skloubení pracovního a rodinného života. S tím jde ruku v ruce rovněž snaha umožnit otcům větší zapojení do výchovy jejich dětí. Jedním z…

MPO dokončilo přípravu OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ohlásilo formální dokončení příprav nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TA) pro programové období 2021–2027. Resort program představil už dříve. OP TAK nahradí stávající…

Minimalizace sankcí: další možnosti, jak snížit úrok z prodlení

Úrok z prodlení je mnohdy citelnější sankcí za daňový doměrek než penále. V případě daňové kontroly jsou možnosti jeho prominutí, které jsme představovali v minulém čísle, velmi omezené. Daňový subjekt nicméně disponuje i dalšími nástroji, díky nimž…

Stručné aktuality, září 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Nová sleva na dani z příjmů

Ve Sbírce zákonů nedávno vyhlášená rozsáhlá novela exekučního řádu a občanského soudního řádu obsahuje také novelu zákona o daních z příjmů. Ta zavádí novou slevu na dani pro daňové poplatníky v případě zastavených exekucí. Novela nabývá účinnosti 1…

Zprostředkování prodloužené záruky nelze vyloučit z koeficientu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat plný nárok na odpočet DPH z přijatých plnění společnosti, která k prodeji zboží poskytovala prodlouženou záruku. Vyloučil, že se jedná o finanční činnost.

Pátá veřejná soutěž programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásí 5. veřejnou soutěž programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři, zřejmě až v prosinci 2021. Původní zářijový termín se posouvá kvůli probíhající přípravě Národního plánu obnovy.

Nájem nemovitosti prostřednictvím Airbnb je podnikatelská činnost

Městský soud v Praze potvrdil, že poskytování krátkodobých nájmů prostřednictvím Airbnb naplňuje znaky podnikání, a proto příjmy z této činnosti spadají do dílčího základu ze samostatné činnosti, nikoli do příjmů z nájmu. Rozhodnutí má významný vliv…

Další krok k digitalizaci v právu obchodních společností

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, který má implementovat do českého právního řádu další změny vyplývající z evropské směrnice, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Také nabyla…

NSS se ve sporu o uplatnění nákladů na znehodnocené zboží zastal poplatníka

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve sporu o oprávněnost uplatněných nákladů na znehodnocené zboží. Dle NSS odvolací orgán bez předchozího vyrozumění odvolatele posoudil danou problematiku odlišně oproti správci…

Nová výše daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě už pro rok 2021

Dne 27. července 2021 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o daních z příjmů, která byla součástí novely zákona o státní sociální podpoře a která pro zdaňovací období roku 2021 zavádí vyšší roční daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě a…

Je zamítnutí nároku na odpočet DPH před zahájením úpadku v souladu se směrnicí?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se zabýval otázkou zamítnutí nároku na odpočet u zdanitelných plnění, která rumunská společnost uskutečnila před svým vstupem do úpadkového řízení.