Daňovky Daňové
a právní aktuality

Dohadné položky ve světle nedávné judikatury

Nejvyšší správní soud vydal v nedávné době dva rozsudky, které se zabývaly dohadnými položkami a jejich dopadem na základ daně z příjmů. Zdůvodnění soudů poskytuje obecně poplatníkům důležité informace, co mít připraveno v případě obdobné kontroly…

Důležitost zevrubné dokumentace pro odpočty na výzkum a vývoj

Nejvyšší správní soud v nedávném rozhodnutí potvrdil, že detailní a strukturovaná dokumentace je zásadní pro úspěšné uplatnění daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Nedostatek přehledné dokumentace může vést k tomu, že správce daně odmítne odpočet bez…

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

SDEU potvrdil svůj postoj v otázce dodání zboží konkrétnímu příjemci

V nedávném případu předloženém českými soudy se Soudní dvůr EU vyjádřil k otázce dodání zboží do jiného členského státu konkrétnímu příjemci (C 676/22 B2 Energy). Dle SDEU není možné osvobození od DPH přiznat, protože nebylo dodáno příjemci, který…

Případ podvodně vystavené faktury: kdo odvádí DPH?

Soudní dvůr Evropské unie se ve svém rozsudku vyjádřil k otázce, kdo je považován za osobu povinnou odvést daň v případě faktur podvodně vystavených zaměstnancem společnosti.

Nevýkonné úvěry – regulace obchodníků s úvěry a inkasních agentur

V návaznosti na evropskou směrnici byl schválen nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry. Přináší regulaci do sektoru obchodování s úvěry a do jejich správy. Inkasní agentury budou povinny získat licenci a budou podléhat dohledu České národní banky.…

Velká novela soudního řádu správního – evoluce, nebo revoluce?

Po více než dvaceti letech čeká soudní řád správní významná novelizace, která má zohlednit rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu (NSS), nebo ji naopak překonat či odstranit nedostatky předchozích nedůsledných novel. Řízení před správními…

O podporu na elektromobilitu už lze žádat

Národní rozvojová banka ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu zahájila 18. března 2024 příjem žádostí o podporu ve výzvě I. – Záruka Elektromobilita, která je vyhlášena v rámci Národního plánu obnovy.

Probíhá příjem žádostí o dotaci na fotovoltaické elektrárny

Od 1. března 2024 je možné žádat o dotaci na instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) ve výzvě RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou. Výzva je vyhlášena v rámci Modernizačního fondu pod správou Státního fondu…

Nové judikáty ohledně úroků z půjček v neprospěch daňových subjektů

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal z kraje roku 2024 dva rozsudky týkající se nákladových a výnosových úroků z půjček z pohledu daně z příjmů právnických osob. V prvním rozsudku se NSS zabýval daňovou uznatelností nákladů vzniklých v důsledku…