Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – srpen 2022
(7:05)

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců na zkrácený úvazek

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1. února 2023 umožní zaměstnavatelům uplatnit slevu na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru. Cílem novely je…

Od července platí nová pravidla pro zdanění zaměstnaneckých automobilů

GFŘ vydalo Informaci pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, která je účinná od 1. července 2022. Týká se nepeněžního příjmu zaměstnance ve formě bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem pro…

Nové výzvy na podporu fotovoltaických elektráren

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 30. června 2022 dvě výzvy z prostředků Modernizačního fondu v rámci programu RES+ na podporu obnovitelných zdrojů energie. Cílem obou výzev je podpora instalace fotovoltaických elektráren.

I finanční úřad musí dodržovat lhůty

Lhůty si musí hlídat nejen daňové subjekty, ale i správce daně. Tzv. propadné lhůty jsou lhůty, po jejichž uplynutí již není možné úkon učinit. Rozhodnutí vydaná správcem daně po jejich uplynutí jsou nezákonná. Lhůty, jejichž nedodržením se správce…

U zpětného odběru elektrozařízení potvrzena základní sazba DPH

Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a Komory daňových poradců ČR dospěl k závěru, že se dosavadní praxe v uplatnění základní sazby DPH na zpětný odběr elektrozařízení a související služby nemění. Příspěvek reagoval na článek,…

Na řidiče vyslané z jiného členského státu EU se při tranzitu neuplatní český…

Novela zákona o silniční přepravě přináší nejednu změnu. Nově zákon upravuje vysílání řidičů z jiných členských států EU, přičemž pravidla se odlišují od obecné úpravy vysílání zaměstnanců v zákoníku práce. Řidiči z jiného členského státu, kteří…

Měsíce nejistoty ukončeny: NS sjednotil výklad pojmu „nezabavitelná částka“

Na začátku letošního roku zákonodárce zcela výjimečně zvýšil pro rok 2022 částku normativních měsíčních nákladů na bydlení. Ty se aktualizují každoročně tak, aby korespondovaly s cenovou hladinou bydlení. Pro rok 2022 byly v reakci na stoupající…

Za jakých podmínek ručí jednatel za dluhy společnosti?

Koncem června vydal Nejvyšší soud (NS) rozsudek, v němž se věnoval podmínkám ručení jednatele za dluhy společnosti. Vyjádřil se také k vymáhání dluhu po jednateli v případě, že se nepodaří vymoci dlužnou částku přímo na společnosti.

Women on Boards: kvóty ke zvýšení genderové vyváženosti ve společnostech

Po téměř desetileté diskuzi se na evropské půdě podařilo dosáhnout předběžné politické dohody na návrhu směrnice, která má podpořit vyváženější genderové zastoupení v orgánech společností.

Sporné otázky v uplatnění odpočtů z titulu R&D

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal dne 22. června 2022 zajímavý rozsudek týkající se uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj. Vyjádřil se ke dvěma sporným bodům: souběhu dotace a uplatnění odpočtu a také k nutnosti umožnit správci daně odnést si…

Připravte se na evropskou legislativu v oblasti pracovních podmínek

Není novinkou, že Česká republika je v prodlení s implementací hned několika evropských předpisů. Zaměstnavatelé by měli věnovat pozornost zejména směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi…

Podpora cirkulárního řešení v podnicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 20. července 2022 první výzvu na podporu cirkulární ekonomiky v rámci Národního plánu obnovy. Program má urychlit přechod na oběhové hospodářství.