Zaokrouhlování po novele zákona o DPH

Finanční správa zveřejnila Informaci, která by měla vyřešit přetrvávající nejistotu ohledně správného výpočtu DPH a následného zaokrouhlování. Nová pravidla zaokrouhlování byla schválena poslední novelou zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2019.…

Spor o odpočet DPH pronajímatel prohrál

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k otázce uplatnění odpočtu DPH v krácené výši v případě opravy vzduchotechniky v budově, v níž žalobce pronajímal nebytové prostory jak s DPH, tak bez daně. Podle soudu kvůli neprokázané souvislosti mezi…

Novela DPH 2020 aneb Quick fixes: aktuální vývoj z Bruselu

Evropská komise publikovala obsáhlý návrh vysvětlivek k opatřením rychlé nápravy, tzv. Quick fixes. Obsahují příklady, jak deklarovat změny zákazníka či vrácení zboží v rámci konsignačního skladu v souhrnném hlášení i nové skladové evidenci. Věnují…

Whistlebloweři se dočkají lepší ochrany

Rada EU schválila směrnici, která stanovuje minimální pravidla pro ochranu osob oznamujících protiprávní jednání. Do českého právního řádu se musí promítnout do května 2021.

Stručné aktuality, listopad 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Pravidla pro kontrolu překompenzace projedná vláda

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Jedním ze zásadních cílů novely je zavedení systému kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů (tzv. kontrola překompenzace).

Aktuální rozhodovací praxe SDEU ve věcech ochrany osobních údajů

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal několik rozhodnutí týkajících se ochrany osobních údajů. Některá se v určitých ohledech odchylují od současného přístupu českého Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nebo od předchozí rozhodovací praxe SDEU.

Na co pamatovat při delegaci působnosti statutárního orgánu?

V praxi se lze často setkat s funkčním rozdělením působnosti statutárního orgánu mezi jeho jednotlivé členy, a to zejména v oblasti obchodního vedení společnosti. Členové statutárního orgánu pak mohou samostatně rozhodovat například o průběžném…

Jak je to s lhůtou pro stanovení daně při mezinárodním dožádání?

Mezinárodní dožádání má vliv na běh lhůty pro stanovení daně. U lhůt, jejichž běh započal před rokem 2014, to platí pouze u některých daní. Nejvyšší správní soud (NSS) ve své judikatuře dovodil, že existuje zásadní rozdíl mezi DPH a daní z příjmů.…

Nové povinnosti kótovaných společností

Novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu přibyly společnostem obchodovaným na evropském regulovaném trhu další povinnosti. Týkají se především detailnější úpravy odměňování členů řídicích a dozorčích orgánů a transakcí se spřízněnými osobami.…

Základ daně ze závislé činnosti vyslaných zahraničních zaměstnanců se „superhrubuje“…

Odměna tzv. expatů v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly hrazená částečně formálně-právním zaměstnavatelem v zahraničí a částečně ekonomickým zaměstnavatelem v České republice se pro stanovení základu daně navyšuje o tzv. fiktivní pojistné…

DPH a prodej pozemků s budovami k demolici

Soudní dvůr Evropské unie se nedávno opět zabýval otázkou dodání pozemku, na němž stojí budova, která má být stržena, aby na jejím místě byla zahájena nová výstavba. Nový rozsudek ve věci C – 71/18 KPC Herning však přinesl jiné závěry než obdobný…