Vodítko k postupnému účtování výnosů u stavebních prací

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku posuzoval způsob účtování výnosů u stavebních prací probíhajících na základě smlouvy o dílo. Je možné zahrnout dílčí fakturaci do výnosů na základě odsouhlasení provedených prací ze strany odběratele? Nebo by naopak mělo být účtováno o nedokončené výrobě a samotný výnos by měl být zohledněn až v okamžiku dokončení a formálního předání díla dle občanského zákoníku? NSS dal za pravdu daňovému subjektu a přiklonil se k první možnosti.

V projednávaném případě správce daně a posléze i krajský soud neuznali postup, kdy daňový subjekt pravidelně podroboval zhotovování díla kontrole ze strany zákazníka, nechával si potvrzovat odsouhlasení provedených prací a na tomto základě fakturoval částečné zhotovení díla. Vystavené faktury zaúčtoval jako výnos aktuálního období. Správce daně i krajský soud vycházeli ze skutečnosti, že smlouva mezi daňovým subjektem a jeho zákazníkem nestanovovala žádné části díla, které by mohl takto postupně předávat. S odkazem na absenci částečného předání díla podle občanského zákoníku mělo být podle jejich názoru účtováno o nedokončené výrobě.

Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 2 Afs 296/2020–65 přisvědčil poplatníkovi. Dle něj je třeba respektovat, že stavebnictví je specifický obor z pohledu dlouhodobosti provádění jednotlivých zakázek a jejich významnosti. Ani jeden z přístupů, jak přístup zvolený správcem daně, tak ten, k němuž se přiklonil daňový subjekt, není sám o sobě v rozporu s účetními předpisy. Nicméně soud zdůraznil, že je nezbytné reflektovat skutečný stav a upřednostnit ho před stavem formálním. V této souvislosti také odkázal na zákonnou účetní zásadu, kdy je v případě více možných účetních řešení, třeba vybrat tu účetní metodu, která odpovídá skutečnému stavu a podává tak věrný a poctivý obraz.

NSS dospěl k závěru, že vyfakturované práce již samotným provedením představovaly pro objednatele ekonomickou hodnotu, protože umožňovaly další postup stavebního díla. Smluvní ujednání o předání díla je dle soudu relevantní z hlediska občanskoprávního, ale v žádném případě nevylučují dílčí odsouhlasení prací a jejich fakturaci. NSS uzavřel, že postup daňového subjektu nebyl v rozporu se smluvním ujednáním. Odmítnout zvolené účetní zachycení pouze na základě absence výslovného smluvního ujednání o postupu při dílčích předávkách realizace stavební zakázky považuje NSS za nemístně formalistické.

Sdílet článek