Uplatnění časového testu při zdanění příjmů z prodeje původně družstevního bytu

Pokud zamýšlíte prodat byt, který byl družstevní, než jste se stali jeho vlastníky, dejte si pozor na počítání časového testu. Dobu členství v bytovém družstvu není možné zahrnout do časového testu pro získání nároku na osvobození příjmů z prodeje.

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval problematikou zdanění příjmů z prodeje původně družstevního bytu, který se uskutečnil v roce 2014 (2 Afs 211/2020–29). Stěžejní právní otázka zněla, zda do pětiletého časového testu pro osvobození příjmů z prodeje bytu lze zahrnout i dobu, kdy prodávající držel podíl v bytovém družstvu.  

Stěžovatelka držela členský podíl v bytovém družstvu od roku 2004, od roku 2005 měla k danému družstevnímu bytu užívací vztah. V roce 2013 bezúplatně nabyla vlastnické právo k tomuto bytu, který následně v roce 2014 prodala. Příjmy z prodeje bytu považovala za osvobozené na základě splnění pětiletého časového testu mezi nabytím bytu a jeho prodejem. Svůj nárok na osvobození dovozovala z jazykového výkladu pojmu „nabytí“ a z judikatury NSS (2 Afs 20/2011–77 z 15. dubna 2011). V dřívějším rozsudku NSS totiž konstatoval, že pojem „nabytí“ v § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů je možné vyložit tak, že pod něj lze podřadit též nabytí členských práv k bytu nacházejícím se v družstevním vlastnictví.   

NSS dospěl k závěru, že stěžovatelka nesplnila podmínky pro osvobození od daně z příjmů, protože k prodeji bytu došlo v roce 2014, kdy už byla platná nová právní úprava výše uvedeného ustanovení. K 1. lednu 2014 byl v citovaném ustanovení neurčitý pojem „nabytí“ nahrazen pojmem „nabytí vlastnického práva“. Tím se dle NSS odstranila legislativní nepřesnost a byla překonána dosavadní judikatura, na kterou stěžovatelka poukazovala a od které odvozovala svůj nárok na osvobození příjmů z prodeje bytu.  

Pokud tedy dojde k prodeji původně družstevního bytu, do časového testu už nelze započítat dobu, po kterou fyzická osoba vlastnila členský podíl v bytovém družstvu. Tento závěr může významně ovlivnit skutečnost, zda příjem z prodeje původně družstevního bytu bude od daně osvobozen či nikoliv, a to zejména v současné době, kdy se pětiletý časový test prodloužil na 10 let v případě, kdy prodávající neměl v daném bytě před jeho prodejem své bydliště. 

Sdílet článek