Zpět na výpis

Rozšířený senát NSS upřesnil formální požadavky na plnou moc

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vyjasnil některé aspekty zmocňování v řízení se státními orgány. Upozornil zejména, že neexistují přísnější požadavky na udělení plné moci než výslovnost jejího přijetí zmocněncem či její udělení na samostatné listině.

Rozšířený senát NSS (2 As 103_2023-47) odpovídal na otázku, zda akceptace zmocnění je podmínkou pro to, aby plná moc byla platná. Otázka byla položena mimo jiné s odkazem na možná obstrukční jednání s vazbou na zmocňování. NSS i Ústavní soud v minulosti dovodily, že pokud byl procesní úkon zjevně učiněn za jiného, je zákonnou povinností zmocněnce doložit soudu své oprávnění zmocnitele zastupovat včetně akceptace zmocnění. Šlo však o specifickou situaci řízení s povinným zastoupením advokátem. 

Dle rozšířeného senátu obecně platí, že písemná plná moc předkládaná účastníkem řízení nemusí být vyhotovena na samostatné listině a nemusí být opatřena přijetím (akceptační doložkou) ze strany zmocněnce či jeho podpisem. Pokud byla plná moc předložena v rámci jiného podání, nezakládá to bez dalšího pochybnost o zastoupení.  

Tento výklad znamená, že pokud neexistují pochybnosti ohledně plné moci, pak jsou úkony správního orgánu provedené vůči zástupci účinné, i když by se následně ukázalo, že zastoupení v rovině soukromoprávní neexistovalo. Přijatý výklad tedy vede např. k tomu, že přes následný závěr o neexistenci smluvního vztahu zakládajícího zmocnění se doručení takovému „zmocněnci“ může považovat i nadále za účinné – negativní následky tak ponese ten, kdo nesprávně zmocněnce označil.

Plná moc je totiž primárně projevem vztahu zmocnění navenek vůči třetím osobám. Je jednostranným úkonem zmocnitele, na rozdíl od právního jednání, které zakládá vztah zastoupení. Ten je dvoustranný. Toto platí napříč českým právním řádem, přičemž dřívější speciální úprava v daňovém řádu, která pro daňové řízení výslovně vyžadovala akceptaci plné moci, byla od 1. března 2011 opuštěna. Plná moc tedy může být obsažena v jakémkoliv podání zmocnitele, ať už v listinné nebo elektronické podobě, včetně podání datovou schránkou.

Dle rozšířeného senátu není popsaný přístup překážkou postihnutí případných obstrukčních jednání, např. pokud je plná moc v podání skrytá jako snadno přehlédnutelná textace nebo nenápadná formulace v rámci rozsáhlého textu.