SDEU a informace o spotřebitelském úvěru

Soudní dvůr EU (SDEU) v rozsudku ve věci C‑66/19 stanovil, že je nepřípustné, aby úvěrová smlouva u povinných informací odkazovala na vnitrostátní ustanovení, které navíc dále odkazuje na jiná ustanovení národního práva. Do povinných informací soud…

SDEU řešil český případ přiřazení přepravy

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval v českém případu Herst o pravidlech přiřazení přepravy k transakci, kdy je přeprava zajištěna posledním subjektem v řetězci a v průběhu této přepravy dojde několikrát k přeprodeji daného zboží mezi dalšími…

Osvobození lékařské konzultace poskytnuté po telefonu od DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v německém rozsudku č. C48/19 odpověděl na otázku, zda jsou zdravotní služby poskytované formou telefonických konzultací osvobozeny od DPH.

Další český případ u SDEU: Existuje nárok na odpočet DPH, pokud není znám poskytovatel plnění?

Nejvyšší správní soud (NSS) předložil Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) dva dotazy týkající se nároku na odpočet DPH. Jedná se o případ, kdy příjemce zdanitelného plnění neprokázal, kým mu byly poskytnuty reklamní služby, ze kterých si uplatnil…

Dočasné přidělení zaměstnance jako poskytnutí služby pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v italském rozsudku San Domenico Vetraria SpA (C-94/19) posuzoval případ, kdy mateřská společnost dočasně přidělila jednoho ze svých vedoucích pracovníků ke své dceřiné společnosti. Za přidělení fakturovala „pouze“…

Posouzení úvěruschopnosti a jeho přezkum dle SDEU

Podle rozsudku Soudního dvora EU (SDEU) je české právo ukládající výhradní povinnost spotřebiteli dovolat se neplatnosti úvěrové smlouvy na základě nedostatečného posouzení jeho úvěruschopnosti v rozporu s unijním právem. Vnitrostátní soudy jsou…

Přesun daňové rezidence v EU nemusí být daňově neutrální

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské Unie (SDEU) předběžnou otázku, zda je česká právní úprava, která neumožňuje uplatnění daňové ztráty při změně místa skutečného vedení v rámci EU, v souladu s unijním právem. SDEU konstatoval, že…

Uplatňování DPH u tankovacích karet ovlivní rozsudky SDEU

Transakce s tankovacími kartami fungují napříč Evropou. Zavedení nových opatření pouze v některé ze členských zemí by mohlo způsobit komplikace. Proto se většina států EU zatím zdráhá v plné šíři aplikovat rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU…