SDEU: Odběratel musí opravit odpočet, i když dodavatel opravu daně neprovedl

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zodpověděl předběžné otázky týkající se rumunské společnosti, která provedla opravu uplatněného nároku na odpočet pouze u části svých přijatých plnění. V návaznosti na to soud uzavřel, že vnitrostátní daňové orgány…

SDEU: Úrok ze zadržovaného odpočtu DPH nesmí odpovídat REPO sazbě

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odpovídal na předběžnou otázku týkající se maďarské společnosti, která se domáhala na lokální finanční správě vyplacení úroku ze zadržovaného odpočtu DPH. SDEU konstatoval, že způsob výpočtu a výše úroku by měly…

Vracení nesporné části nadměrného odpočtu posvětil i SDEU

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) v české kauze potvrdil, že unijní právo nebrání vrácení nesporné části zadržovaného odpočtu za splnění určitých podmínek. Záloha na odpočet daně, se kterou počítá novela daňového řádu, by to měla v návaznosti na…

Existence dceřiné společnost automaticky nezakládá provozovnu pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že samotná existence dceřiné společnosti nezakládá provozovnu pro účely DPH a není ani povinností třetích stran zkoumat smluvní vztah mezi mateřskou a dceřinou společností.

SDEU a informace o spotřebitelském úvěru

Soudní dvůr EU (SDEU) v rozsudku ve věci C‑66/19 stanovil, že je nepřípustné, aby úvěrová smlouva u povinných informací odkazovala na vnitrostátní ustanovení, které navíc dále odkazuje na jiná ustanovení národního práva. Do povinných informací soud…

SDEU řešil český případ přiřazení přepravy

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval v českém případu Herst o pravidlech přiřazení přepravy k transakci, kdy je přeprava zajištěna posledním subjektem v řetězci a v průběhu této přepravy dojde několikrát k přeprodeji daného zboží mezi dalšími…

Osvobození lékařské konzultace poskytnuté po telefonu od DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v německém rozsudku č. C48/19 odpověděl na otázku, zda jsou zdravotní služby poskytované formou telefonických konzultací osvobozeny od DPH.

Další český případ u SDEU: Existuje nárok na odpočet DPH, pokud není znám poskytovatel plnění?

Nejvyšší správní soud (NSS) předložil Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) dva dotazy týkající se nároku na odpočet DPH. Jedná se o případ, kdy příjemce zdanitelného plnění neprokázal, kým mu byly poskytnuty reklamní služby, ze kterých si uplatnil…