Daňové a IT služby pro fondy kolektivního investování – lze je osvobodit od DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se opět zabýval otázkou, které ze služeb poskytovaných fondům kolektivního investování lze osvobodit. Ve spojených věcech C58/20 a C59/20 naznačil, za jakých podmínek je možné dílčí externí služby jako daňové poradenství nebo dodání softwarového řešení za účelem správy fondů kolektivního investování osvobodit od DPH.

Dle směrnice o DPH lze osvobodit služby spojené se správou fondů kolektivního investování. Z historických rozsudků plyne, že služby poskytované externě mohou být osvobozeny od DPH, pokud tvoří samostatnou skupinu posuzovanou jako celek, která je určená k plnění specifických a podstatných funkcí správy fondů kolektivního investování.  

V první věci rakouská investiční správcovská společnost nakupovala od subdodavatelů daňové poradenství v podobě daňových vyúčtování na úrovni podílníků. Daňový poradce přitom vycházel z údajů sdělených správcovskou společností. Ve druhé věci se jednalo o nákup softwarového řešení, které na základě dat investiční společnosti vyhodnocovalo ukazatele rizik a ukazatele výkonnosti daného fondu. 

Pro obě situace SDEU upřesnil, že podmínka „samostatnosti“ nemůže být vykládána v tom smyslu, že se jedná o outsourcování služeb jako celku. I když dle dosavadní judikatury SDEU by se osvobození měla vykládat restriktivně, v tomto případě SDEU překvapivě připomíná, že je důležité mít na zřeteli samotný účel osvobození od DPH. Tím je usnadnit malým investorům přístup na trh cenných papírů. Právě společná správa investic ve fondech kolektivního investování umožňuje drobným investorům s nízkými investicemi držet diverzifikované portfolio, které je chrání před riziky spojenými s kolísáním hodnoty cenných papírů, a umožňuje jim sdílet náklady na expertní správu. Kdyby neexistovalo toto osvobození, byli by držitelé podílových jednotek ve fondech kolektivního investování daňově více zatíženi než investoři, kteří investují své finance přímo do cenných papírů a nevyužívají služeb správy fondu. Pokud by přitom služba, která je specifická a podstatná pro správu fondů kolektivního investování, musela podléhat DPH pouze z toho důvodu, že není outsourcována jako celek, zvýhodňovalo by to správcovské společnosti, které si tuto službu zajišťují samy.  

SDEU uzavřel, že služby, které inherentně souvisí se správou fondů kolektivního investování a jsou poskytovány výlučně pro účely správy takových fondů, mohou být osvobozeny, i když je investiční společnost nakupuje od třetích stran. Nerozhodl však jednoznačně, zda konkrétní posuzované daňové a IT služby lze osvobodit. Konečné posouzení bude na lokálních soudech, které se musí zabývat především splněním druhé podmínky – specifičnosti a podstatnosti služby pro fondy kolektivního investování. U daňového poradenství je nutno ověřit, zda externě zajišťovaná daňová agenda odpovídá povinnostem, které jsou specifické pro fondy kolektivního investování. U softwaru SDEU naznačil, že podmínka specifičnosti by mohla být splněna, jelikož software slouží k provádění výpočtů nezbytných pro správu rizik a měření výkonnosti dotčeného fondu vyžadovaných rakouskými předpisy.  

Sdílet článek