Je zamítnutí nároku na odpočet DPH před zahájením úpadku v souladu se směrnicí?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se zabýval otázkou zamítnutí nároku na odpočet u zdanitelných plnění, která rumunská společnost uskutečnila před svým vstupem do úpadkového řízení.

Rumunská společnost registrovaná jako osoba povinná k dani vstoupila po rozhodnutí soudu v Rumunsku do úpadkového řízení. Po prohlášení úpadku byla posléze podrobena daňové kontrole ze strany finanční správy. Ta pak vydala platební výměr na doplatek daně z důvodu opravy odpočtů DPH u plnění uskutečněných před vyhlášením úpadku společnosti. 

Společnost se proti platebnímu výměru odvolala, avšak finanční správa odvolání zamítla. Dle ní totiž společnost v okamžiku prohlášení úpadku přestala vykonávat svou ekonomickou činnost. Místní soud tento závěr potvrdil s tím, že zahájení úpadkového řízení je důvodem zániku nároku na odpočet daně, protože plnění uskutečněná v průběhu tohoto řízení nemají hospodářský účel a slouží pouze ke splacení dluhů. Zároveň je irelevantní, že prodej majetku v rámci úpadkové řízení podléhá DPH. Své tvrzení opíral o rumunskou vnitrostátní úpravu.  

SDEU byla v této souvislosti předložena předběžná otázka, zda zahájení úpadkového řízení daňového subjektu (nesoucí s sebou zpeněžení jeho aktiv ve prospěch věřitelů), automaticky zakládá povinnost tohoto subjektu opravit odpočty DPH, které provedl v souvislosti se zbožím a službami pořízenými před vyhlášením úpadku. Jinými slovy – lze ekonomickou činnost subjektu považovat za ukončenou z důvodu prohlášení úpadku?  

SDEU uzavřel, že dokud společnost pokračuje ve své ekonomické činnosti, konkuruje ostatním osobám povinným k dani uskutečňujícím podobná plnění. Při zachování principu daňové neutrality by tak mělo být s plněními pro účely DPH zacházeno stejně jako u konkurujících podniků. Zahájení úpadkového řízení nebrání společnosti ve výkonu její ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu není ani možné odepřít jí automaticky nárok na odpočet daně.  

 

 

Sdílet článek