SDEU: podmínky k zamítnutí nároku na odpočet DPH v případě „fiktivního“ dodavatele na faktuře

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval o tom, zda může být příjemci zdanitelného plnění podléhajícímu režimu přenesení daňové povinnosti zamítnut nárok na odpočet DPH v případě, že je na faktuře uveden „fiktivní“ dodavatel.

Společnost Ferimet pořídila recyklovatelný materiál (šrot) od společnosti Reciclatges. V přiznání k DPH vykázala přijaté plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Španělský správce daně během kontroly zjistil, že dodavatel uvedený na faktuře neměl k dodávce zdroje, a tak ho vyhodnotil jako falešného. Správce daně následně společnosti Ferimet nárok na odpočet neuznal a vydal příslušný platební výměr. 

Společnost Ferimet se proti platebnímu výměru odvolala. Namítala, že předmětné plnění prokazatelně přijala a že současně nedošlo ke zkrácení daně. Naproti tomu i španělský soud připouštěl argumentaci, že uvedení „fiktivního“ dodavatele zřejmě nepředstavuje v posuzované situaci pouhé formální pochybení a požádal tedy SDEU o posouzení případu. 

SDEU později potvrdil, že pro uplatnění nároku na odpočet DPH se musí splnit jak podmínky věcné, tak i formální povahy. Mezi věcnou podmínku zařadil fakt, že dodavatel jednal při poskytnutí plnění jako osoba povinná k dani. SDEU dále zopakoval své dřívější závěry, že nárok na odpočet DPH musí být přiznán, jestliže jsou splněny věcné podmínky, i když došlo k porušení některých podmínek formálního charakteru. Toto ovšem neplatí, pokud v důsledku porušení formálních podmínek není možno prověřit splnění věcných požadavků. 

Podle SDEU může uvedení fiktivního dodavatele na faktuře představovat porušení věcných podmínek. Pokud správce daně nemůže jinak ověřit, zda při poskytnutí plnění jednal skutečný dodavatel coby osoba povinná k dani, může nárok na odpočet nepřiznat. Současně správce daně může zamítnout nárok na odpočet daně, pokud prokáže, že se příjemce plnění dopustil daňového úniku či pokud příjemce věděl nebo mohl vědět, že předmětné plnění je součástí obchodního řetězce zatíženého daňovým únikem.  

S ohledem na závěry SDEU doporučujeme společnostem vždy prověřit, zda údaje na faktuře odpovídají obchodní realitě. Případný nesoulad totiž dle aktuální správní praxe může mít za následek negativní daňové dopady pro zúčastněné strany. Konkrétně bude s vysokou pravděpodobností nárok na odpočet daně odepřen, pokud skutkové okolnosti či důkazy neosvědčí, že měl dodavatel postavení osoby povinné k dani. 

Sdílet článek