Řešení přeshraničních daňových sporů získá jasnější pravidla

Na podzim 2017 byla přijata očekávaná evropská směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii. Předpis má za cíl unifikovat mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, které vznikají nejčastěji v důsledku výkladových nejasností či odlišného přístupu jednotlivých států k aplikaci znění mezinárodních smluv nebo ke stanovení převodních cen. Nevyřešený spor s sebou obvykle nese pro poplatníka nežádoucí efekt dvojího zdanění.

Úprava řešení přeshraničních daňových sporů je v současné době značně roztříštěná. Vychází jednak z pravidel obsažených ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění, které obvykle upravují řešení sporů dohodou, tzv. proceduru MAP – mutual agreement procedure, a dále z Arbitrážní konvence, která obsahuje vedle řešení sporů dohodou rovněž daňovou arbitráž. 

Pokud opatření jednoho nebo více států vede nebo povede k dvojímu zdanění, má daňový poplatník za stávající situace možnost obrátit se vedle standardních vnitrostátních opravných prostředků na příslušný orgán svého státu. Ten se následně pokusí sporný stav odstranit, a to buď samostatně, nebo ve spolupráci s orgány ostatních dotčených zemí. Na této proceduře směrnice nic zásadního nezmění, zaběhlý postup by měl však být kodifikován do nového procesního předpisu. Členské státy jsou směrnici povinny transponovat do národních právních řádů do poloviny příštího roku. 

V srpnu tohoto roku ministerstvo financí rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh nového zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů. Jeho účinnost se předpokládá k 30. červnu 2019. Návrh zákona zavádí zejména jasné stanovení lhůt pro řešení daného sporu a institut uznávané nezávislé osoby. Nezávislá osoba se bude podílet na řešení sporů v situaci, kdy nedojde mezi příslušnými orgány členských států k dohodě. Jejich seznam v tuzemsku povede ministerstvo financí.

Nový zákon by měl komplexně upravovat postup při smírném řešení veškerých přeshraničních daňových sporů, tedy i ve vztahu ke státům mimo Evropskou unii. Ke státům Evropské unie se ovšem i nadále uplatní některé další instituty, jako je např. přístup k daňové arbitráži. Kromě konkrétní úpravy procesního postupu by měl nový zákon vyjasnit i vztah k dalším řízením, včetně správního soudnictví. Kodifikace v této oblasti bude z hlediska právní jistoty pro poplatníky jistě vítanou změnou.

 

Sdílet článek