Zpět na výpis

Zastropování cen energií: Praktické tipy a zkušenosti

Velké podniky se zastropovanými cenami energií mají za sebou první vyhodnocení a podání Zpráv k majetkovému prospěchu. Shrnujeme naše zkušenosti se systémem AIS MPO a uvádíme praktické tipy, které můžete využít pro nadcházející červencové vyhodnocení za celé pololetí roku 2023.

První Zprávy o posouzení nadměrného majetkového prospěchu velké podniky podávaly u ministerstva průmyslu a obchodu do 30. dubna 2023. Pokud podniky nepřesáhly absolutní limit veřejné podpory pro danou kategorii A–E a chtěly v režimu zastropování i nadále zůstat, musely zároveň předložit svému dodavateli energií za každou komoditu (elektřinu a plyn) nová prohlášení. 
Kromě video-návodu pro vyplnění zpráv o posouzení nadměrného majetkového prospěchu pro velké podniky v systému AIS MPO, který ministerstvo v druhé polovině dubna zveřejnilo, přinášíme praktické poznatky a tipy, které vám mohou práci s dalším vyhodnocením a přípravou zprávy usnadnit:

  1. Zprávy v systému AIS MPO přesně kopírují vzor uvedený v nařízení vlády. Velké podniky tak vyplní pouze výsledné údaje za jednotlivé komodity a odběrná místa. Žádný vzorový podpůrný soubor, který by velkým podnikům usnadnil samotný výpočet zveřejněn nebyl. Je proto potřeba, aby si podniky zdrojový soubor s výpočtem vytvořily samy, např. v excelu, a měly jej k dispozici pro případnou budoucí kontrolu a prokázání postupu při výpočtu.
  2. Skutečně čerpaný majetkový prospěch se ve Zprávě vyplňuje zvlášť za každé odběrné místo
  3. Způsobilé náklady pro kategorie B až E se nicméně počítají souhrnně za všechna odběrná místa, zvlášť za elektřinu a zvlášť za plyn. Velký podnik proto do výpočtu způsobilých nákladů za jednotlivé komodity zahrne všechna odběrná místa. Následně v systému AIS MPO vyplní pouze vypočtenou hodnotu průměrné jednotkové ceny komodity za celý rok 2023, průměrné jednotkové ceny za rok 2021 a hodnotu 70 % odebraného množství komodity v roce 2021.
  4. Po vykázání souhrnných dat za elektřinu a plyn dohromady se již většina výpočtových ukazatelů dopočítává automaticky. Velké podniky už jen vyplní informace o vybrané kategorii A–E, další přijaté podpoře, případně o celkovém odvodu majetkového prospěchu za předcházející období atd.
  5. Po vyplnění zprávy je potřeba vygenerovat soubor pdf, který pověřený zástupce podniku podepíše. Nabízí se hned tři možnosti, jak lze dokument podepsat: elektronicky přímo v systému AIS MPO (v takovém případě je nezbytné stáhnout si aplikaci WebSigner), elektronicky mimo portál AIS MPO, nebo ručně, přičemž se následně nahraje sken podepsaného dokumentu v pdf zpět do systému

 

Na co se musí velké podniky v režimu zastropování připravit?  

Podniky, které pokračují i nadále v režimu zastropování, budou muset za období od 1. ledna do 30. června 2023 opětovně posoudit skutečně čerpaný majetkový prospěch a do 31. července 2023 podat zprávu v systému AIS MPO. Upozorňujeme, že tato povinnost se bude vztahovat také na velké podniky, které sice v režimu zastropování již přihlášeny nejsou, ale odebíraly elektřinu nebo plyn za zastropované ceny do konce dubna 2023. Zároveň se povinnost může vztahovat na ty velké podniky, které již elektřinu nebo plyn za zastropované ceny za měsíce duben až červen 2023 neodebíraly, ale vznikl jim majetkový prospěch za 1. čtvrtletí. Jednotlivá období se totiž posuzují vždy od 1. ledna 2023 do konce příslušného kalendářního čtvrtletí. Trvání povinnosti ověřujeme u ministerstva. Zároveň musí velké podniky, které nepřekročí maximální možný limit a budou chtít i nadále zůstat v režimu zastropování, do 31. července 2023 předložit svému dodavateli energií opětovně prohlášení zákazníka za elektřinu a plyn.

Vývoj ohledně zastropovaných cen a dostupných výkladů sledujeme, a rádi vám v případě zájmu poskytneme podporu při vyhodnocení prospěchu nebo vyplnění Zprávy.