Zpět na výpis

Brexit změní uplatňování srážkových daní a zajištění daně

Spojené království se snaží znovu otevřít jednání o brexitové dohodě s EU. Prozatím neúspěšně. Pokud britský parlament dohodu neschválí, s velkou pravděpodobností dojde k tvrdému brexitu. Na tuto variantu se Česká republika připravuje tzv. zákonem o brexitu.

Tento zákon už prošel hlasováním v Parlamentu a čeká na podpis prezidenta. Jeho účinnost má nastat, jakmile pro Velkou Británii již nebude použitelná Smlouva o Evropské unii ani Smlouva o fungování Evropské unie a zároveň nevstoupí v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Velké Británie z EU, tedy dnem, kdy by nastal zmíněný tvrdý brexit.

Zákon řeší zejména otázky spojené s volným pohybem občanů, přístupem na trh práce, veřejným zdravotním pojištěním, existujícím penzijním připojištěním a stavebním spořením. Upravuje ale také otázku daně z příjmů, kdy stanovuje, že rezident Velké Británie se považuje za daňového rezidenta členského státu EU, a to za zdaňovací období, v němž tento zákon nabyl účinnosti. Tímto se stanovuje přechodné období, po které budou pro britské občany stále platit dohody a směrnice EU. Toto ustanovení však neplatí pro daň vybíranou srážkou a pro zajištění daně, zde se bude vycházet z principu, že rezidenti Velké Británie už nejsou rezidenty členské země EU.

Ustanovení o srážkové dani bude mít pravděpodobně zásadní dopad na příjmy, které standardně podléhají srážkové dani a jsou vypláceny do Spojeného království, tj. například podíly na zisku (dividendy), licenční poplatky a úroky. V současné době se zdanění těchto plateb řídí směrnicemi EU zavedenými do českého zákona. Podle těchto ustanovení jsou příjmy vyplácené do zahraničí v České republice osvobozeny od srážkové daně, pokud splňují podmínky stanovené ve směrnici, respektive v zákonu.

Odchodem Velké Británie bez dohody směrnice EU však v podstatě ze dne na den přestanou platit, resp. nebude možné uplatnit výše zmíněné osvobození od daní z příjmů. Zdanění příjmů se následně bude řídit primárně pravidly stanovenými ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a Spojeným královstvím. Například dividendy vyplácené z ČR do Velké Británie tak budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % nebo 5 %.

Splnění podmínek pro osvobození se obecně posuzuje ke dni rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend případně o výplatě záloh na dividendy, bez ohledu na to, kdy budou reálně vyplaceny. Z návrhu zákona tedy lze dovodit, že osvobození dividend vyplácených do Spojeného království by bylo možné uplatnit pouze, pokud valná hromada rozhodne o výplatě dividendy (zálohy na dividendy) ještě před vystoupením Velké Británie z EU bez uzavření dohody (s největší pravděpodobností do 29. března 2019).

Pozor na licenční poplatky a úroky. Zbystřit by měli zejména poplatníci, kterým bylo vydáno rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje. Vzhledem k tomu, že přestanou platit obecné podmínky stanovené ZDP, s největší pravděpodobností skončí také platnost samotných rozhodnutí, a to bez ohledu na to, na jak dlouhou dobu byla vydána.

Zákon se zaměřil také na situaci, kdy jsou podíly na zisku vypláceny ze Spojeného království do České republiky. V tomto případě se Velká Británie považuje za členský stát EU do konce zdaňovacího období, ve kterém zákon pozbývá platnosti (tj. 31. prosince 2020). Dividendy plynoucí ze Spojeného království tak budou moci poplatníci osvobodit od srážkové daně do konce roku 2020. Výjimkou jsou poplatníci s hospodářským rokem, u nichž lze osvobození uplatnit do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2020 (před 31. prosincem 2020).