Zpět na výpis

DMA: postrach online platforem a naděje pro jejich uživatele

Online svět projde brzy razantní proměnou. Od 1. listopadu 2022 začalo platit nařízení o digitálních trzích, které se dotkne hlavně velkých společností, podnikajících v digitálním světě – např. Apple, Google nebo Microsoft.

Hlavním cílem nařízení o digitálních trzích („Digital Markets Act“ či zkráceně DMA) je především stanovit omezení pro velké společnosti, které poskytují služby v online světě za účelem oslovení koncových uživatelů (např. vyhledávače, sociální sítě, virtuální asistenty, služby cloud computingu nebo reklamní služby), a tím zajistit i ochranu hospodářské soutěže a samotných uživatelů. DMA takové společnosti označuje jako tzv. strážce přístupu neboli gatekeepery. 

Společnosti budou považovány za gatekeepery zejména v případech, kdy splní některé z následujících kritérií:

  • Společnost je dostatečně tržně významná a dosahuje ročního obratu alespoň 7,5 miliard eur nebo má tržní hodnotu nejméně 75 miliard eur.
  • Společnost na své platformě propojuje velké množství podnikatelů s velkým množstvím spotřebitelů a tato platforma má nejméně 45 milionů uživatelů v EU a nejméně 10 tisíc podnikatelských uživatelů (např. Meta, Apple nebo Microsoft).

Dále gatekeepery budou ty společnosti, které označí Evropská komise, i když nedosahují výše uvedených podmínek. 

DMA zavádí pro gatekeepery mnohé nové povinnosti a omezení, která vyplývají často ze soudní praxe v oblasti soutěžního práva. Za příklad lze uvést:

  • zákaz využívat osobní data svých uživatelů získaná v rámci jedné služby pro jinou službu stejného strážce přístupu bez souhlasu uživatelů;
  • zákaz využívat osobní data svých uživatelů získaná prostřednictvím třetích stran pro účely poskytování reklamy bez souhlasu uživatelů;
  • zákaz vyžadovat od uživatelů registraci služby k využití hlavní služby, kterou gatekeeper poskytuje;
  • zákaz nutit uživatele, aby používali určité služby (např. platební službu);
  • zákaz bránit svým uživatelům, aby oznámili příslušnému orgánu veřejné moci nesoulad s právními předpisy; 
  • povinnost umožnit podnikatelům, aby propagovali své nabídky na platformě gatekeepera;
  • povinnost informovat Komisi o každém zamýšleném spojení s jiným poskytovatelem služeb v digitálním odvětví nebo poskytovatelem umožňujícím shromažďování údajů.

Každý gatekeeper má přitom povinnost oznámit status strážce bezodkladně Komisi, která bude za účelem zajištění transparentnosti pravidelně zveřejňovat jejich seznam a služby, u nichž musí plnit tyto povinnosti.

Při porušení povinností může Evropská komise uložit gatekeeperovi pokutu ve výši až 10 % jeho celosvětového obratu za předchozí účetní období, a to i pokud některou ze svých povinností poruší z nedbalosti. Až 20 % z celosvětového obratu může být uloženo, pokud se gatekeeper dopustil porušení v posledních osmi letech. Klíčová ustanovení DMA nabudou účinnosti postupně v průběhu roku 2023. Doporučujeme připravit se na DMA co nejdříve, vzhledem k nutnosti důkladně posoudit, zda společnost má postavení gatekeepera a velkému množství nových omezení s tím spojených.