Zpět na výpis

Dotace na úsporu vody v průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 14. září 2023 výzvu I – Udržitelné hospodaření s vodou v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Podporu mohou získat projekty, díky nimž se podaří uspořit a optimalizovat využívání vody v podnicích. Výzva je určena i pro velké podniky.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 2. října 2023 do 28. června 2024. Alokace výzvy činí 1,2 mld. Kč. V případě převisu kvalitních projektů může dojít k navýšení této částky. Na druhou stranu může být příjem žádosti o podporu zastaven v případě, že bude dosažen dvojnásobek požadované dotace, ovšem ne dříve než 18. října 2023.

Ve výzvě lze podpořit čtyři základní aktivity, které přinesou úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku: 

  • zvýšením účinnosti rozvodů, 
  • snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity, 
  • využitím dešťové vody, 
  • recyklací nebo cirkulací vody. 

Podpořené projekty musí prokázat, že úspora vody dosáhne alespoň 5 % nebo 100 m3/rok.

Minimální výše podpory činí 1 mil. Kč, maximálně je možné získat až 100 mil. Kč. Míra podpory pro velké podniky činí 40 % způsobilých výdajů. Mezi ně patří výdaje na dlouhodobý hmotný majetek („DHM“), dlouhodobý nehmotný majetek (nezbytný pro řádné provozování DHM) a výdaje na stavební práce, a to pouze v rozsahu nezbytně nutných prací pro realizaci projektu.

Jeden žadatel může podat až tři žádosti o podporu. Projekty lze realizovat na celém území ČR mimo Prahu.

V případě zájmu o podporu rádi prověříme soulad vašich aktivit s podmínkami soutěže.