Zpět na výpis

Klíčové body reformy snížených sazeb DPH v Evropské unii

Současná pravidla EU týkající se sazeb DPH na zboží a služby byla nastavena před téměř třiceti lety a v důsledku vývoje evropské legislativy potřebují modernizaci. V roce 2018 proto navrhla Evropská komise reformu sazeb DPH a na sklonku minulého roku se ministrům financí členských států EU podařilo na její podobě dohodnout.

Oznámené změny se týkají aktualizace Přílohy č. III. směrnice o DPH, která stanoví seznam zboží a služeb, u nichž mohou jednotlivé členské státy uplatnit sníženou sazbu daně. Navrhuje se doplnit ji o zboží a služby sloužící k ochraně veřejného zdraví, zboží a služby šetrné k životnímu prostředí nebo usnadňující digitalizaci.

Jakmile nové opatření vstoupí v platnost, bude také možné, aby členské státy osvobodily od DPH vybrané druhy zboží a služeb určené k základní spotřebě, respektive aby na tyto položky zavedly tzv. supersníženou sazbu do pěti procent. V České republice by taková sazba mohla být uplatněna mimo jiné na dodávky elektřiny a plynu. 

Do konce roku 2030 mají být zrušeny výjimky v uplatňování snížených sazeb u zboží a služeb, které nejsou v souladu s cíli EU v rámci boje proti změnám klimatu.

Historické výjimky udělené jen některým státům se ovšem budou moci používat ve všech členských státech, aby byla naplněna zásada rovného zacházení. Nicméně bude třeba zrušit veškeré existující odchylky, pokud nebudou opodstatněny tím, že slouží pro společné dobro, a to nejpozději do konce roku 2032. 

Aktualizovaná pravidla bude nyní projednávat Evropský parlament, aby nejpozději do března 2022 konzultoval jejich konečné znění. Poté co je formálně přijmou členské státy, vstoupí předpisy v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.