Zpět na výpis

Minimální daň: přechodně můžete využít mírnější pravidla

Globální minimální daň se bude uplatňovat od zdaňovacích období, která začnou 1. ledna 2024 a později. Vztahovat se bude na skupiny s konsolidovanými výnosy vyššími než 750 mil. eur. Jedná se o stejnou hranici výnosů, která zakládá skupinám povinnost zpracovat zprávu podle zemí dle legislativy upravující Country by Country reporting (CbCR). Na jejím základě budou moci skupiny po přechodnou dobu prokazovat, že jim nevznikla povinnost k minimální dani.

Globální minimální efektivní daň se bude týkat všech společností ve skupině, jejíž konsolidované výnosy za alespoň dvě ze čtyř bezprostředně předcházejících zdaňovacích období převýšily 750 mil. eur. Pokud např. skupina měla konsolidované výnosy přesahující tuto hranici za roky 2020 a 2021, budou se na ni pravidla globální minimální daně vztahovat bez ohledu na vývoj obratu v následujících letech. 

Jde o stejnou hranici výnosů, která zakládá skupinám povinnost zpracovávat zprávu podle zemí dle legislativy upravující Country by Country reporting (CbCR). I vzhledem k této spojitosti budou moci skupiny pro finanční roky 2024–2026 využít zprávu pro prokázání, že jim nevznikla povinnost k minimální dani (tzv. safe harbour pravidla). 

Tato dočasná safe harbour pravidla bude možné uplatnit pouze u zpráv sestavených na základě údajů čerpaných buď z konsolidovaného výkazu skupiny nebo z účetních závěrek jednotlivých subjektů (tzv. kvalifikovaná zpráva) a nebude možné použít zprávy připravené na základě manažerského účetnictví.

CbCR safe harbour pravidla bude možné použít, pokud:

  • skupina v testované jurisdikci má příjmy, které nedosahují hranice 10 mil. eur, a zisk před zdaněním nižší než 1 mil. eur (tzv. test de minimis); nebo
  • má skupina v testované jurisdikci efektivní daňovou sazbu, která převyšuje stanovenou sazbu daně (15 % pro zdaňovací období začínající v letech 2023 a 2024, 16 % pro zdaňovací období začínající v roce 2025 a 17 % pro zdaňovací období začínající v roce 2026). Stanovená sazba daně se určí jako podíl daně (po určitých úpravách zohledňujících specifika výpočtu minimální daně) a zisku uvedených ve zprávě (tzv. ETR test); nebo
  • zisk skupiny v dané jurisdikci nepřesahuje částku vyloučeného příjmu na základě ekonomické podstaty. Tato částka snižuje zisk při výpočtu dorovnávací daňové povinnosti a stanoví se jako 5–10 % z osobních nákladů a účetní hodnoty majetku daného zdaňovacího období (tzv. routine profit test).

Splnění výše uvedených pravidel bude skupina testovat pro každou jednotlivou daňovou jurisdikci na datech uvedených v kvalifikované zprávě. Pokud alespoň jednu z podmínek splní, tak se v testované daňové jurisdikci dočasně vyváže z mnohem složitějšího výpočtu efektivní sazby daně a následně i z výpočtu a platby dorovnávací daně. 

Z tohoto důvodu je podle našeho názoru důležité připravit zprávy tak, aby splňovaly podmínku pro uplatnění zjednodušeného testu pro vykazování minimální daně. 

Domníváme se zároveň, že údaje ze zpráv za předchozí období, pokud budou připraveny ve formátu kvalifikované zprávy, mohou sloužit při plánování a modelování dopadu minimální daně na finanční výsledky roku 2024 a následujících let již v průběhu roku 2023 nebo následně při vlastní účetní závěrce roku 2024. Vlastní daňové nebo informační přiznání deklarující, zda vznikla povinnost platby minimální daně či nikoliv, má lhůtu až 31. března 2026