Zpět na výpis

Nařízení o zahraničních subvencích: nové povinnosti dopadnou na spojování podniků a veřejné zakázky

EU až doposud neměla nástroje, které by mohly zamezit narušení unijního trhu kvůli zahraničním subvencím a zabránit nespravedlivému zvýhodnění subvencovaných společností ze třetích zemí. To se mění s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, které doplňuje unijní pravidla zakazující poskytování státních podpor členskými státy. Nařízení zavádí rozsáhlou notifikační povinnost a umožňuje zamezit uskutečnění spojení nebo účasti v zadávacím řízení.

Definice zahraniční subvence a narušení vnitřního trhu

O zahraniční subvenci se jedná především v případě, pokud podnik působící na unijním trhu získá od třetí země přímo nebo nepřímo finanční příspěvek, který jej určitým způsobem zvýhodní. Tento příspěvek může mít různé podoby (např. kapitálové injekce, granty, úvěry, daňové pobídky, prominutí dluhu, osvobození od daně nebo dodávky či nákup zboží a služeb) a jeho poskytovatelem mohou být nejen orgány veřejné moci třetího státu, ale za určitých okolností i soukromé subjekty. Pokud taková zahraniční subvence může zlepšit konkurenční postavení podniku na vnitřním trhu a negativně ovlivnit hospodářskou soutěž, bude moci Komise přijmout rozsáhlá opatření, aby zamezila narušení vnitřního trhu. 

 

Nová notifikační povinnost při spojování podniků

Nařízení zavádí novou notifikační povinnost v případě spojování podniků (např. fúze či akvizice akcií), čímž doplňuje dosavadní úpravu v nařízení o kontrole spojování. Komisi tak bude nutné spojení podniků vždy předem oznámit, jestliže

  • jeden z podniků účastnící se fúze, nabývaný podnik nebo společný podnik je usazen v EU a dosahuje zde obratu nejméně 500 milionů eur; 
  • a během tří let před fúzí nebo akvizicí byly poskytnuty finanční příspěvky od třetích zemí nejméně ve výši 50 milionů eur.

Spojení přitom nesmí být realizováno před učiněním takového oznámení, resp. uplynutím stanovené doby pro posouzení ze strany Komise.

 

Nová notifikační povinnost při účasti na veřejných zakázkách

Oznamovací povinnost budou mít i účastníci zadávacího řízení v případě, že

  • odhadovaná hodnota zakázky činí nejméně 250 milionů eur bez DPH;
  • a příspěvky účastníka zadávacího řízení (včetně jeho dceřiných a mateřských společností, hlavních dodavatelů a subdodavatelů) od třetí země v posledních třech letech činily nejméně 4 miliony eur. 

Při podání nabídky nebo žádosti o účast na veřejné zakázce mají povinnost oznámit zadavateli veškeré zahraniční subvence překračující 4 miliony eur. V případě že tohoto stropu nedosáhnou, budou muset zaslat zadavateli čestné prohlášení s výčtem zahraničních subvencí a potvrzením, že nepodléhají oznamovací povinnosti. Pokud tuto povinnost nesplní, mohou být na podnět Komise vyloučeni ze zadávacího řízení. 

V případě, že má Komise podezření na existenci zahraniční subvence, může požadovat, aby dotyčný subjekt podal oznámení o spojení, resp. o existenci zahraničních subvencí bez ohledu na výše uvedené stropy (tzn. požadovat oznámení v případě jakýchkoli spojení nebo zadávacích řízení).

Za porušení oznamovací povinnosti může Komise uložit podniku pokutu až do výše 10 % jeho celkového obratu. Aby napravila narušení, může navíc Komise uložit dotčenému podniku závazky nebo nápravná opatření spočívající např. v omezení účasti na trhu, odprodeji aktiv, zrušení spojení nebo vrácení zahraniční subvence i s úroky. 

Nařízení bude až na výjimky použitelné již od 12. července 2023. Bude se však vztahovat i na zahraniční subvence poskytnuté v období pěti let před tímto datem.