Zpět na výpis

Nová evropská pravidla pro veřejnou podporu

Evropská komise přijala koncem dubna nová pravidla k regionální státní podpoře, která vstoupí v platnost 1. ledna 2022. Nová pravidla přináší významné změny, které by neměli přehlédnout hlavně potenciální zájemci o investiční pobídky. Změny se totiž dotknou i českého zákona o investičních pobídkách, podle něhož se investiční pobídky poskytují.

Aplikovatelnost nových pravidel se na rozdíl od českého zákona neřídí datem podání žádosti, ale datem schválení pobídek. Vzhledem k délce schvalování pobídek českými státními orgány je proto nejvyšší čas o pobídky požádat, pokud by je žadatel chtěl získat podle stávajících předpisů. 

Nová pravidla budou součástí novelizovaného Pokynu k regionální státní podpoře (tzv. RAG). Ten upravuje jak obecný rámec, tak i pravidla, na základě kterých je možné poskytovat veřejnou podporu v rámci Evropské unie a ze kterých vycházejí další evropské a lokální předpisy upravující veřejnou podporu. Na základě Pokynu se tak bude novelizovat Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) a následně i český zákon o investičních pobídkách. Pokyn k regionální státní podpoře (RAG) mimo jiné stanovuje kritéria pro vymezení oblastí, ve kterých je možné regionální podporu poskytovat, a také intenzitu veřejné podpory v jednotlivých oblastech. Důsledkem bude změna tzv. mapy regionální podpory pro každý členský stát. Nová mapa by měla platit od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027. 

V rámci aktuálně platného Pokynu mají všechny regiony České republiky (s výjimkou Prahy) míru veřejné podpory ve výši 25 %. Od 1. ledna 2022 se míra podpory v jednotlivých krajích České republiky změní následovně: 

  • 40 %  – Karlovarský kraj a Ústecký kraj; 
  • 30 %  – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj; 
  • 15 %  – Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj; 
  • 0 % – Praha. 

Další důležitou změnou je omezení podpory pro investice směřující do rozšíření stávající výroby. V případě Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina už nebude možné podpořit investici ve formě rozšíření stávající výroby ani diverzifikace produktového portfolia s výjimkou případů, kdy by se jednalo o zcela novou činnost pro danou společnost. Tyto formy investice bude možné podpořit jen ve zbývajících krajích (s výjimkou Prahy). 

Pravidla podle nového Pokynu RAG se budou aplikovat na všechny investiční projekty, u nichž bude Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydáno po konci roku 2021, tj. i na ty projekty, u nichž bude žádost o investiční pobídky podána v průběhu roku 2021, ale schvalovací proces nebude do konce roku 2021 dokončen. Jelikož se schvalovací proces v důsledku povinného schvalování každého projektu ze strany vlády značně protáhl a běžně trvá i sedm měsíců, je nejvyšší čas podat žádost o investiční pobídku, jestliže chcete získat investiční pobídky podle stávajících pravidel.  

Naopak, pokud by pro Vás byla nová pravidla výhodnější, doporučujeme zvážit úpravu harmonogramu a projekt posunout (pokud je to samozřejmě z obchodního hlediska možné) a žádost o investiční pobídku podat až ke konci roku 2021. Pro úplnost uvádíme, že nová pravidla by se neměla nijak dotknout v tuto chvíli už udělených investičních pobídek. 

Rádi Vám s případným vyhodnocením dopadů nových pravidel na Váš projekt pomůžeme.