Zpět na výpis

Novinky v legislativě investičních pobídek

Senát schválil novelu zákona o investičních pobídkách, která by měla zjednodušit a zrychlit proces schvalování investičních pobídek. Související nařízení vlády, které od roku 2024 mění přípustnou míru veřejné podpory v regionech soudružnosti ČR, vyšlo koncem listopadu ve Sbírce zákonů. Podrobnosti přinášíme níže.

Největší změna týkající se schvalování žádostí o investiční pobídky spočívá v tom, že se po čtyřech letech vrátí do gesce ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). To ve spolupráci s dalšími ministerstvy posoudí splnění podmínek a povinností stanovených zákonem a dalšími právními předpisy a na základě těchto informací bude vydávat rozhodnutí. Tím by se alespoň pro část projektů měla odstranit největší slabina současného systému investičních pobídek, a to je schvalování každého projektu vládou. To vedlo k prodlevám ve schvalování a nepředvídatelnosti celého procesu pro investory.

I po této novele vládě zůstane v kompetenci schvalování žádostí tzv. strategických investičních akcí, u kterých bude část investičních pobídek čerpána formou hmotné (peněžní) podpory. Novela zároveň umožní pro schvalování velkých projektů nad 110 mil. eur využít jiné předpisy Evropské unie, než tomu bylo doposud. Tím se otevírá možnost využít speciálních pravidel například pro podporu klíčových investic důležitých pro transformaci evropské ekonomiky právě v rámci zákona o investičních pobídkách. 

Novela nyní čeká na schválení prezidentem, účinná bude patnáctým dnem po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Ve vazbě na letošní změny evropských pravidel proběhla aktualizace nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudružnosti. V důsledku inflace vzrostla prahová hodnota pro notifikaci projektů Evropské komise ze současných 100 mil. eur na 110 mil. eur. Obdobně se zvyšuje limit u velkých investičních projektů ze současných 50 mil. eur na 55 mil. eur

Další významnou změnou je zavedení maximální výše veřejné podpory ve vazbě na region soudržnosti a míru podpory, která se pro daný region aplikuje. 

Individuálnímu schválení Evropskou komisí tak budou podléhat projekty, jejichž investice přesáhne zmíněnou hranici 110 mil. eur a také maximální výši veřejné podpory stanovenou zmíněným nařízením vlády pro příslušný region soudržnosti. 

Nařízení vlády bude účinné od 1. ledna 2024.