Zpět na výpis

Podniky mohou získat dotace na podporu digitalizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 9. června 2022 první výzvy na podporu digitalizace podniků z prostředků Národního plánu obnovy. Podpora je určena pro podniky na českých a zahraničních trzích, a to ve formě dotací na nákup a zavádění pokročilých digitálních technologií. Příjem žádostí probíhá od 16. června do 16. září 2022.

I. výzva Virtuální podnik

Výzva je zaměřena na projekty, jejichž cílem jsou investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií – software a hardware. Tyto investice musí pomoci výraznému posunu v digitalizaci společnosti, např. podpořit automatizaci a digitalizaci dat nebo efektivnější propojení a řízení firemních procesů.

Pro velké podniky je v této výzvě připraveno 200 mil. Kč, celková alokace činí 600 mil. Kč. Při převisu kvalitních projektů může být alokace výzvy ovšem upravena. Míra podpory pro velké podniky činí 20 % z celkových způsobilých výdajů, a to v rámci celé České republiky. Dotace na jeden projekt bude poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč, maximálně do výše de minimis.

I. výzva Digitální podnik

V rámci výzvy získají podporu investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Těmito investicemi musí být dosaženo zásadní změny celkového výrobního postupu nebo rozšíření kapacity stávající provozovny či rozšíření stávajícího výrobního sortimentu. Velké podniky získají podporu pouze v regionu Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.

Plánovaná alokace celé výzvy činí 1,5 mld. Kč, pro velké podniky je určeno 0,5 mld. Kč, ale i u této výzvy může dojít k úpravě alokace. Míra podpory činí pro velké podniky v regionu Severozápad 40 % z celkových způsobilých výdajů, v regionu Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko dosahuje míra podpory 30 %. Na jeden projekt je možné získat dotaci minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč.

Způsobilé výdaje

U obou výzev tvoří způsobilé výdaje investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, služby a ostatní výdaje (např. náklady na software, jako jsou cloudové služby). Alespoň 80 % celkových způsobilých výdajů musí tvořit výdaje spadající do kategorie Pokročilé technologie a služby, zbylých 20 % výdajů potom mohou tvořit výdaje na základní technologie a služby.