Poslední výzvy v programech Potenciál, Inovace a Aplikace jsou tu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na konci srpna a první zářijový den dlouho očekávané poslední výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jde o výzvy v programech zaměřených na výzkumně vývojové aktivity a inovace ve výrobě – Potenciál, Aplikace a Inovace. Dotační programy jsou za splnění vybraných podmínek k dispozici i pro velké podniky.

Programy Potenciál a Inovace nabízí podporu investičních projektů, konkrétně pak v případě programu Potenciál na aktivity založení či rozvoje center výzkumu, vývoje a inovací, v programu Inovace pak aktivity vedoucí k inovaci produktů a procesů ve výrobě, případně spojených s organizační a marketingovou inovací. Program Aplikace oproti tomu podpoří provozní náklady vynaložené na realizaci aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.  

Pro velké podniky zůstává i v posledních výzvách v platnosti podmínka, že pro účast v programu musí naplnit kódy intervence 065 resp. 063, konkrétní požadavky za jednotlivé programy jsou uvedeny v přehledové tabulce níže. Pro úplnost přinášíme také krátké shrnutí intervencí: 

  • kód intervence 065 – podpora projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu; 
  • kód intervence 063 – podpora projektů, jejichž hlavním účelem je spolupráce s malým nebo středním podnikem na daném vývojovém projektu.  

Detailnější parametry pro jednotlivé programy jsme pro Vás připravili v následující tabulce. 

Parametr

Potenciál

Aplikace

Inovace

Příjem žádostí

4. září 2020 – 23. listopadu 2020

14. září 2020 – 15. prosince 2020

15. října 2020 – 29. ledna 2021

Výše dotace

2 – 50 milionů Kč

- 2 – 50 milionů Kč (v případě projektů bez účinné spolupráce)
- 2 – 100 milionů Kč (projekty realizované v rámci účinné spolupráce, CZ-NACE 30.3, kódu intervence 063 nebo 065)

1 – 75 milionů Kč 

Míra podpory

50 % způsobilých výdajů

25 – 65 % způsobilých výdajů *

25 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje

- hmotný a nehmotný majetek - investice do budov 

- osobní náklady
- náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů 
- náklady na smluvní výzkum
- poradenské služby VaV
- dodatečné režijní a ostatní provozní náklady 

- stavby, technologie
- software a data
- projektová dokumentace, práva k užívání duševního vlastnictví a certifikace produktů pro velké podniky v režimu de-minimis 

Podmínky účasti velkého podniku

splnění jedné z intervencí 065, resp. 063

i bez splnění intervencí v omezené výši alokace a s nižší maximální výší dotace

pouze projekty splňující intervenci 065

* v závislosti na podporované aktivitě a realizaci projektu v účinné spolupráci nebo bez ní 

Pro všechny programy platí, že projekty se musí realizovat na území ČR mimo Prahy, žadatel musí mít zapsány skutečné majitele dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a velké podniky mohou předložit pouze jednu žádost na jednoho žadatele (IČO). V rámci programu Aplikace je za splnění vybraných kritérií možné podat až tři projekty. 

V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace, případně prověříme adekvátnost programu a další stanovené specifické podmínky pro Vaše plánované aktivity. 

Sdílet článek