Zpět na výpis

Pravidla pro mezinárodní zdanění se možná změní už od roku 2023

130 ze 139 zemí sdružených v rámci OECD za účelem implementace závěrů iniciativy BEPS podpořilo ve společném prohlášení nová pravidla pro mezinárodní zdanění nadnárodních společností. Konečná podoba pravidel reagující především na digitalizaci ekonomiky by měla být dohodnuta v říjnu tohoto roku s ambiciózním cílem uplatňovat je už od roku 2023. Mezi státy, které pravidla podpořily, patří největší ekonomiky světa jako USA, Čína, Německo, Francie a Rusko.

Nová pravidla jsou postavena na dvou pilířích. Podstatou prvního pilíře je zdanění zisku v zemi prodeje výrobku či služby, i když tam není prodávající společnost ze skupiny žádným způsobem fyzicky přítomna. Týkat se ovšem budou jen nadnárodních skupin s obratem přesahujícím 20 miliard eur a ziskovostí nad 10 % (měřeno poměrem zisku před zdaněním a obratu vykázaných v konsolidovaných výkazech). Měla by tak platit pro přibližně 100 největších nadnárodních skupin. Země prodeje potom bude mít právo tyto zisky zdanit, pokud prodeje v zemi přesáhnou 1 mil eur. Mezi země, které toto kritérium splní, se rozdělí 20–30 % z reziduálního zisku definovaného jako zisk nad úrovní 10 % z celkového obratu. Klíčem k rozdělení této části zisku mezi jednotlivé země bude podíl výnosů z daného trhu na celkových výnosech skupiny.   

Pravidla obsažená v tomto pilíři budou implementována prostřednictvím mnohostranné dohody s dopadem na smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Dohoda by měla být připravena k podpisu smluvních stran už v průběhu roku 2022, aby mohla nabýt účinnosti v roce 2023. Součástí by měl být i závazek státu zrušit případné již existující jednostranně zavedené digitální daně. Regulované finanční služby a těžební průmysl by měly být z nových pravidel vyjmuty.  

Druhým pilířem je zavedení tzv. pravidel GloBE (Global anti-Base Erosion). Ta však budou mít mnohem větší dosah než první pilíř, protože se použijí pro nadnárodní skupiny s obratem přesahujícím 750 milionů eur. Podstatou tohoto pilíře je oprávnění zavést na úrovni mateřských společností systém dorovnání daně na úroveň dohodnutého minimálního zdanění, pokud jsou u jednotlivých dceřiných společností zisky zdaněny pod jeho úroveň (tzv. IIR – Income Inclusion Rule), a dále případně odmítnout daňovou uznatelnost nákladu, pokud příjemcem platby je společnost v jurisdikci s nízkým zdaněním (tzv. UTPR – Undertaxed Payment Rule). Dohodnutá minimální daň činí 15 %.  

Pokud by tedy daň vypočtená jako poměr daně stanovené na základě předpisů jednotlivé země a účetního zisku byla nižší než 15 %, bude dorovnána na tuto předběžně dohodnutou výši na úrovni mateřské společnosti. Pravidla GloBE by se měla uplatňovat na základě postupu dohodnutého na úrovni OECD. Prohlášení členských států předpokládá účinnost už pro rok 2023. 

Dalším kolem jednání o těchto pravidlech, možná již závěrečným, bude schůzka ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20 v říjnu tohoto roku.