První výzvy Národního plánu obnovy: fotovoltaika, elektroauta i úspory vody

Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s bližšími informacemi k čerpání prostředků z Národního plánu obnovy. Příjemcem se mohou stát i velké podniky a projekty lze realizovat na území celé České republiky včetně Prahy. Podmínky jednotlivých výzev by do jisté míry měly kopírovat podmínky ze známého OPPIK. Žádosti se budou podávat přes aplikaci MS2014.

Přechod na čistší zdroje energie

Fotovoltaika

Cílem výzvy je podpora fotovoltaických elektráren a akumulace elektrické energie na podnikatelských budovách a přístřešcích (například garážích nebo skladech). 

 • Předběžné zahájení příjmu žádostí je 1. prosince 2021, ukončení 31. května 2022
 • Způsobilými náklady mohou být pouze investiční náklady na instalaci fotovoltaických elektráren včetně akumulace energie.  

 

Míru podpory plán navrhuje následovně:  

 • 35 % pro fotovoltaické systémy  
 • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy 
 • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy 
 • Podporu ministerstvo proplatí formou dotace zpětně (ex-post) na základě předložené žádosti o platbu a jejích příloh.  
 • Žadatelé nemusí zpracovávat energetické posudky ani vypisovat veřejná výběrová řízení. Cenu žadatelé vypočtou na základě jednotkových nákladů.  
 • K žádosti budou muset podnikatelé doložit posouzení shody parametrů FVE a smlouvu k připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (nebo smlouvu o smlouvě budoucí) a jiné.  

 

Modernizace SZT

Výzva je aktuálně ve fázi příprav. Podpora bude primárně zaměřena na rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií, včetně výstavby nových přípojných větví k stávajícím soustavám. 

 • Předběžné zahájení příjmu žádostí je 15. února 2022, ukončení 15. prosince 2022 
 • Míra podpory se předpokládá ve výši 40–50 %, nicméně se současně jedná o nastavení míry podpory jednotně na 50 % bez ohledu na velikosti podniku.  

 

Rozvoj čisté mobility

Elektromobilita  

Výzva je také ve fázi příprav a v současné době ministerstvo uvažuje, zda investice do čisté mobility podpoří formou přímé dotace či jiné finanční výpomoci. Dokončení výzvy se očekává v prosinci tohoto roku.  

 • Příjem žádostí by měl být následně spuštěn začátkem roku 2022.  
 • Pro podnikatelské subjekty budou zajímavé zejména následující oblasti:  
 • Podpora nákupu elektrických vozidel, vozidel na vodík (H2) a e-cargokol; 
 • Budování neveřejné infrastruktury dobíjecích stanic pro soukromé společnosti.  
 • Podpořit ministerstvo plánuje čistě elektrické automobily a automobily na vodík. 
 • Podpora nákupu hybridních ani plug-in hybridních vozidel v úvaze není.  
 • Míra podpory by se měla pohybovat kolem 50 %.  

 

Úspora vody v průmyslu a Cirkulární řešení v podnicích

Dále se začátkem následujícího roku očekává vyhlášení výzev v oblasti úspory vody a cirkulární ekonomiky. K těmto výzvám zatím nemáme bližší informace.  

 

S výběrem vhodné podpory a následnou přípravou žádosti vám v KPMG rádi pomůžeme. 

Sdílet článek