Zpět na výpis

Štědré dotace v průmyslu EU ETS

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v rámci Modernizačního fondu novou výzvu ENERG ETS č. 1/2024, která se zaměřuje na modernizaci zdrojů energie či výrobních nebo zpracovatelských zařízení v průmyslu EU ETS. Cílem modernizace je zvýšit účinnost zdrojů energie, snížit spotřebu energie či redukovat emise.

Společnosti v režimu EU ETS mohou podávat žádosti o podporu od 15. července do 15. listopadu 2024. Žádat přitom mohou o dotaci na investice ve výrobě, díky kterým se sníží celková spotřeba energie v průmyslových zařízeních nejméně o 20 % nebo se sníží emise skleníkových plynů alespoň o 40 %.
 

Výzva je určena pro subjekty provozující zařízení EU ETS na území České republiky. Alokace výzvy činí velkorysých 15 mld. Kč. Velké podniky mohou získat podporu až 40 % způsobilých nákladů, maximálně však 6 mld. Kč na jeden projekt, který musí být dokončen v horizontu tří let.
 

Za způsobilé výdaje se považují výdaje na investice v podobě stavebních prací, dodávek technologií či služeb souvisejících s předmětem podpory apod. Dále lze podpořit výdaje na technický a autorský dozor včetně BOZP, výdaje na povinnou publicitu atd. Dodávky, které budou součástí žádosti o dotaci, je nutné realizovat prostřednictvím výběrových řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách / pravidly pro výběr dodavatele.
 

Žadatelé musí při podání žádosti doložit mimo jiné emisní posudek, ale také energetický posudek, u něhož se vyžadují např. údaje o energetické náročnosti a objemu emisí žadatele za posledních pět let apod. Na webu SFŽP ČR je k výzvě zveřejněn také vzor požadovaného popisu investice nebo výpočtový nástroj pro kalkulaci míry podpory: Model pro stanovení výše podpory – SFŽP ČR (sfzp.cz)
 

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi s vámi probereme plánovanou modernizaci a možnost získat dotační podporu.