Zpět na výpis

Stručné aktuality, březen 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o Rejstříku trestů a zároveň novela vyhlášky o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků (č. 42/2019 a 43/2019 Sb.).
   
 • Poslanecká sněmovna zveřejnila program další schůze. Zahájí 5. března a bude trvat do 29. března 2019. Daňový balíček s pozměňovacími návrhy Senátu by měl být projednáván 12. března. Na programu schůze není dohoda MLI, smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou, novela EET ani novela zákona o investičních pobídkách.
   
 • Vláda projednala návrh usnesení na učinění dvou Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací, a to jednak podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech; a podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí.
   
 • Vláda projednala a schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace na finančním trhu. Vládní návrh zákona byl předložen k projednání Poslanecké sněmovně a je evidován jako Sněmovní tisk 398.
   
 • Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve zdaňovacím období započatém v roce 2018. Podle zatřídění do příslušné velikostní kategorie jsou některé účetní jednotky osvobozeny od určitých povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví, například mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Toto může pak mít vliv na lhůtu pro podání daňového přiznání příslušné jednotky.

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Evropská komise zveřejnila stručné praktické pokyny k celním dopadům vystoupení Spojeného království z EU. Týkají se především dopadů vývozních a dovozních aktivit včetně návrhu, jak postupovat při přípravě na tyto změny.
   
 • Rada ministrů financí ECOFIN se na svém únorovém zasedání věnovala i otázkám hlasování v daňových záležitostech na úrovni EU. Z jednání vyplynulo, že iniciativa Evropské komise navrhující zrušení jednomyslnosti při hlasování o daňových záležitostech nemá mezi členskými státy podporu.
   
 • Evropský soudní dvůr vydal dvě důležitá rozhodnutí. Týkají se výkladu pojmů „skutečný vlastník“ a „zneužití práva“ při aplikaci osvobození od srážkové daně podle směrnic o společném zdanění mateřských a dceřiných společností a zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi. Šlo o případ, kdy dceřiná společnost platí úroky a dividendy společnosti mateřské, která je následně vyplácí další společnosti ve skupině mimo EU. Podrobnější rozbor rozsudků přineseme v dalším čísle.
   
 • Dne 13. a 14. března 2019 se v Paříži uskuteční veřejná konzultace k materiálu OECD, který navrhuje změny v přístupech ke zdaňování digitální ekonomiky v rámci stávajících pravidel mezinárodního zdanění (smlouvy o zamezení dvojího zdanění a převodní ceny). Konzultační dokument obsahuje dva pilíře. První pilíř se týká revize pravidel pro alokaci práv zdanění mezi státy, druhý pilíř pravidel pro alokaci zisku, která by se zakládala na účasti uživatelů, marketingových nehmotných aktivech nebo významné ekonomické přítomnosti. Paralelně probíhají další jednání na úrovni EU a v jednotlivých členských státech. Ta se týkají zavedení digitální daně, která by nevycházela ze smluv o zamezení dvojího zdanění. Její výše by byla odvozena od příjmů z vybraných digitálních aktivit bez ohledu na jejich ziskovost.
   
 • Slovenské ministerstvo financí vydalo pokyn k dokumentaci převodních cen. Pokyn rozděluje dokumentaci do tří kategorií: úplná dokumentace (úplný master a local file), základní dokumentace (zjednodušený master a local file) a zjednodušená dokumentace (náležitosti dokumentace jsou nově uvedeny v příloze pokynu). Pokyn se vztahuje na zdaňovací období začínající v roce 2018, ale umožňuje odklad do 30. června 2019, kdy lze dokumentaci předložit v souladu s předchozím pokynem.