Stručné aktuality, březen 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • V rámci zjednodušení pro konsignační sklady zveřejnila Finanční správa přílohu k souhrnnému hlášení potřebnou pro vykazování přemístění vlastního zboží do jiného členského státu. Povinnost vyplnit tuto přílohu mají všechny subjekty, které se rozhodly využít přímého účinku evropské směrnice o DPH a aplikovat nová pravidla pro toto zjednodušení už od ledna 2020. 
   
 • V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo prováděcí nařízení týkající se zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS). Dle tohoto nařízení by se s účinností od 1. ledna 2021 měl tento zvláštní režim rozšířit na osoby povinné k dani uskutečňující prodeje zboží na dálku.  
   
 • Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 33/2020 novela zákona o obchodních korporacích, která nabyde účinnosti 1. ledna 2021. 
   
 • Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 45/2020 a začne se uplatňovat od roku 2021. 
   
 • Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci k vymezení způsobu potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží. 
   
 • Finanční správa vydala informaci o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. července 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (tzv. DAC6). 
   
 • Finanční správa publikovala přehled zboží a služeb, na které se bude od 1. května 2020 nově vztahovat snížená 10% sazba DPH. 
   
 • Rozpočtový výbor projedná 18. března pozměňovací návrhy k zákonu o digitální dani. Podle dostupných informací zvažuje ministerstvo financí odložení účinnosti zákona na 1. leden 2021 a snížení sazby daně na 5 %. 

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se shromažďování údajů a výměny daňových informací o digitální ekonomice. Cílem je rozhodnout, zda by doporučení z této konzultace mohla být zahrnuta jako možný dodatek ke směrnici o správní spolupráci (2011/16) (DAC). Daňová správa by tak získala informace pro identifikaci daňových poplatníků, kteří generují příjmy prostřednictvím platforem digitální ekonomiky.  
   
 • Uruguay, Kypr, Katar a Saudská Arábie ratifikovaly mnohostrannou úmluvu k provedení opatření souvisejících s BEPS (MLI). MLI vstoupila v platnost pro Mauricius a Lotyšsko, podepsala ji Severní Makedonie. Rusko při podpisu učinilo výhradu. Kazašský parlament MLI schválil. Česká republika patří také mezi státy, které MLI již ratifikovaly (pro ČR vstoupí v platnost tři měsíce po uložení ratifikační listiny u OECD). K signatářům MLI patří v současné době celkem 94 jurisdikcí. MLI vstoupila v platnost pro 36 jurisdikcí. 
   
 • Evropská komise zaslala patnácti členským státům EU výzvu týkající se neprovedení směrnice EU 2018/822 o pravidlech povinného zveřejňování (DAC6) do vnitrostátního práva. Dotčenými členskými státy jsou Belgie, Kypr, Česká republika, Estonsko, Francie, Řecko, Itálie, Lucembursko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. 
   
 • Rada EU revidovala seznam nespolupracujících jurisdikcí EU pro daňové účely. Současný seznam čítající osm jurisdikcí rozšířila o Kajmanské ostrovy, Palau, Panamu a Seychely. Tyto jurisdikce neprovedly ve sjednané lhůtě daňové reformy, ke kterým se zavázaly. 
   
 • Rada EU přijala dvě reformy pravidel DPH. První reforma se týká odhalování daňových podvodů při přeshraničních transakcích v oblasti e-commerce. Nová pravidla umožní členským státům harmonizovaným způsobem shromažďovat záznamy vytvořené elektronicky poskytovateli platebních služeb, jako jsou např. banky. Za účelem boje proti podvodům vznikne nový centrální elektronický systém sloužící pro ukládání platebních informací a pro jejich další zpracování. Druhá reforma míří na pravidla DPH platná pro malé podniky. Měla by jim snížit administrativní zátěž a náklady spojené s dodržováním legislativy a pomoci vytvořit takové fiskální prostředí, které jim umožní růst a provádět přeshraniční obchody.  
Sdílet článek