Stručné aktuality, březen 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Vláda odsouhlasila vydání dalšího generálního pardonu ministryně financí, kterým v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru dojde k prominutí příslušenství DPH související s pozdním podáním daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení za zdaňovací období únor 2021 za podmínky, že daňové přiznání a kontrolní hlášení budou podána a související daň z přidané hodnoty uhrazena do 12. dubna 2021.
 • Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen pod č. 95/2021 zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Bonus bude navýšen na 1 tis. Kč denně a nebude už vázán na nouzový stav. Poskytován bude zpětně od 1. února 2021.
 • Vláda schválila návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu zaměstnanců při nařízené karanténě. Zaměstnancům se navrhuje dočasně zvýšit náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody v době trvání prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény (včetně izolace) na 100 % průměrného redukovaného výdělku, a to za období od 1. března 2021 do 30. dubna 2021. Návrh zákona posoudí parlament. 
 • V důsledku uzavření škol a předškolních zařízení vzniká od 1. března 2021 nárok na ošetřovné i rodičům dětí, které mohly tato zařízení dosud navštěvovat. 
 • MPSV 22. února 2021 informovalo o prodloužení programu Antivirus do konce dubna 2021. V programu by mělo dojít k dílčím změnám. Měl by být navýšen limit čerpání všech státních podpor včetně programu Antivirus jedním zaměstnavatelem z 800 000 EUR na 1,8 mil. EUR a příspěvek by měl být nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. 
 • MPSV publikovalo doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci za účelem testování, očkování, případně doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.  
 • Opakovaným druhým čtením v poslanecké sněmovně prošel návrh novely zákoníku práce, kterým by měla být navýšena základní výměra dovolené ze čtyř na pět týdnů v kalendářním roce. 
 • Ve Sbírce mezinárodních smluv bylo publikováno sdělení č. 8/2021 ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bangladéšem o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. 
 • Finanční zpravodaje MF v únoru publikovaly: 
  • Sdělení ke Smlouvě mezi ČR a Pákistánem o implementaci MLI na dvoustrannou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. 
  • Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Kyrgyzstánem o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. 
  • Opravu tabulky Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí (Příloha č. 5 k článku „Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021“). 
  • Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události. 
 • Finanční správa oznámila, že 28. února 2021 spouští pilotní provoz finančního úřadu online – MOJE daně. Finanční úřad online má nabídnout řešení daňových povinností, které je moderní, jednoduché a především online. 
 • Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci se soudy, notáři a dodavatelem modernizuje a zefektivňuje práci soudů a notářů v agendě skutečných majitelů a svěřenských fondů a zároveň mění vzhled stránek těchto informačních systémů k 1. březnu 2021. Ke stejnému datu zároveň spouští univerzální centrální komponentu pro autentizaci a autorizaci uživatelů. 
 • Vláda předložila Sněmovně transpozici „směrnice o ochraně oznamovatelů“ v podobě návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a doprovodného změnového zákona.  

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Rada EU 22. února 2021 revidovala seznam nespolupracujících jurisdikcí. Na seznam doplnila Dominiku, vyřadila Barbados. Po této poslední revizi obsahuje seznam 12 jurisdikcí: Americká Samoa, Anguilla, Dominika, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychely, Trinidad a Tobago, Americké Panenské ostrovy, Vanuatu. Rada EU si také vyžádala stanoviska členských států ke dvěma probíhajícím iniciativám, a to k dani z finančních transakcí a zveřejňování údajů oznamovaných podniky v rámci tzv. CbCR. 
 • Belgický ústavní soud podal žádost o rozhodnutí o předběžné otázce u Soudního dvora EU ohledně aplikace DAC 6 (oznamování určitých přeshraničních uspořádání). Předložená otázka se týká povinnosti advokátů informovat ostatní poradce (zprostředkovatele) o tom, že jsou ve vztahu k danému uspořádání vázáni mlčenlivostí, která může kolidovat se samotnou povinností mlčenlivosti.  
Sdílet článek