Stručné aktuality, červen 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Vláda schválila sazbový balíček, který s účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Balíček zákonů mění také metodu tvorby technických rezerv pojišťoven, a to za účelem nastavení objektivnějšího kritéria pro daňové účely. Nad rámec původního návrhu novela upravuje režim zdanění úrokových příjmů plynoucích z tzv. korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013, osvobození od daně u krajinných prvků typu remízky, které mohou napomoci v boji se suchem, a zvyšuje správní poplatky za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
   
 • Diskutuje se o různých variantách sektorové daně. Sem mimo jiné spadá i progresivní daň z aktiv až do výše 0,3 % u aktiv přesahujících 300 miliard, či příspěvek do Národního rozvojového fondu v zatím blíže neurčené výši.
   
 • Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení návrh novely tzv. oceňovací vyhlášky. Ta je mimo jiné reakcí na dlouhodobé problémy majitelů lesních porostů s kůrovcem a jde tak ruku v ruce s opatřeními vlády v boji proti kůrovcové kalamitě.
   
 • GFŘ publikovalo na svých stránkách upozornění pro plátce daně k podání Oznámení podle § 38da zákona o daních z příjmů.
   
 • Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona k transpozici směrnice Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017. Návrh se vztahuje k mechanismům řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnice DRM a k úpravě vztahů k dalším státům, s nimiž je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění.

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Kromě otázek digitálního zdanění a seznamu nespolupracujících jurisdikcí, o kterých informujeme ve zvláštním článku, řešil ECOFIN i legislativní návrhy v oblasti spotřebních daní. Nebyla přijata směrnice o zdanění alkoholu, která měla do legislativy EU zavést možnost nezdaněného domácího pálení. Podle vyjádření ministerstva financí Česká republika tento návrh nepodpořila. V návaznosti na to nebyla schválena ani směrnice upravující obecná pravidla pro spotřební daň.
   
 • Švýcarsko v referendu schválilo daňovou reformu, jejímž cílem je upravit daňový systém tak, aby Evropská unie nezařadila Švýcarsko na seznam nespolupracujících jurisdikcí (v současné době je země zařazena na tzv. šedé listině). Změny by měly nabýt účinnosti v lednu 2020.
   
 • České ministerstvo financí vydalo sdělení k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českem a Rakouskem o zamezení dvojímu zdanění. V dokumentu informuje, že Rakousko zavedlo elektronický postup pro refundaci srážkové daně („web-based“), který se též aplikuje na žádosti o refundaci daně vybrané v rozporu se smlouvou o zamezení dvojímu zdanění mezi oběma zeměmi.
   
 • Francouzský senát schválil zavedení daně na příjmy z digitálních služeb ve výši 3 %. Zákon omezuje uplatňování daně na fiskální roky 2019, 2020 a 2021 na základě předpokladu, že nejpozději do konce roku 2021 se dosáhne shody v rámci EU nebo OECD.
   
 • Na 129 členských států OECD/G20 včetně platformy BEPS přijalo pracovní program obsahující kroky, jak dosáhnout obecné shody v oblasti zdanění nadnárodních společností. Dokument bude prezentován na setkání ministrů financí zemí G20 8. června v Japonsku. Obsahuje dva pilíře: první se zaměřuje na tzv. nexus, tedy místo, kde mají být daně placeny a na jakém základě. Druhý pilíř se zabývá návrhem systému zdanění pro nadnárodní společnosti působící v digitální ekonomice.
   

 

Sdílet článek