Zpět na výpis

Stručné aktuality, červenec 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. Vláda také sjednala smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Katarem, kterou již postoupila Sněmovně.
 • Vládní návrh zákona o zrušení elektronické evidence tržeb prošel ve Sněmovně prvním čtením.
 • Vláda předložila Sněmovně návrh na novelu několika daňových zákonů. Především navrhuje zvýšit limit pro registraci k DPH, upravit režim paušální daně a prodloužit použití mimořádných odpisů. 
 • Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o spotřebních daních obsahující transpozici přepracovaného znění směrnice Rady 2020/262/EU. Ve Finančním zpravodaji MF 9/2022 vyšel přehled platných smluv ČR o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku aktualizovaný k 21. červnu 2022. 
 • Finanční zpravodaj 10/2022 uveřejnil rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události. Následně MF vydalo tiskovou zprávu k tomuto rozhodnutí, které ruší prominutí DPH za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec 2021, a to s právními účinky až ode dne právní moci rozhodnutí v přezkumném řízení. MF vyjasnilo, že dojde ke změně daňových povinností na DPH za předmětná zdaňovací období. Daňovým subjektům tak nevznikne povinnost podat např. dodatečná daňová přiznání za listopad, prosinec či čtvrté čtvrtletí roku 2021, stejně tak nevznikne ani dodatečný nárok na odpočet daně. Spotřebitelé nebudou muset vracet již prominutou DPH. Také v oblasti účetnictví nepřináší zrušení původního rozhodnutí žádné dodatečné zásahy. Původní rozhodnutí bylo zrušeno pro nedostatečné odůvodnění a rozpor s právem EU.
 • Finanční správa doporučuje poplatníkům silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání k nákladním a přípojným vozidlům s největší povolenou hmotností 12 tun a více, aby si ověřili, zda za zdaňovací období v letech 2021, 2020 a 2019 neporušili povinnost přiznat a zaplatit daň u nákladních a přípojných vozidel. Zároveň publikovala informaci shrnující novinky novely zákona o dani silniční s účinností od 1. července 2022.
 • GFŘ vydalo informaci pro veřejně prospěšné poplatníky, jak správně postupovat při vyplňování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob. Účelem je omezit nedostatky v tvrzených údajích.
 • Finanční správa zjednodušila přístup do portálu Moje Daně, který umožní přístup zahraničním osobám. Ty totiž nejsou evidovány v Registru osob, a proto nemohly využívat vstup přes datovou schránku nebo zaručenou identitu (NIA). Finanční správa jim nově umožní prostřednictvím jednostránkového elektronického formuláře požádat o aktivaci uživatelského účtu. 
 • Novelou zákona o daních z příjmů č. 142/2022 Sb. došlo ke snížení výpočtu nepeněžního příjmu v případě bezplatného poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely, a to na 0,5 % vstupní ceny vozidla. Novela je účinná od 1. července 2022, ale tato úprava se použije pro celé zdaňovací období roku 2022. GFŘ vydalo Informaci, která řeší především otázku, jakým způsobem mají zaměstnavatelé (plátci) postupovat v rámci ročního zúčtování záloh nebo při vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnost, podává-li si zaměstnanec vlastní daňové přiznání.
 • GFŘ zveřejnilo doplnění častých otázek a odpovědí včetně praktických příkladů ve vztahu k oznamovací povinnosti o oznamovaných přeshraničních uspořádáních (DAC6).
   

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Evropský parlament vydal návrh zprávy ke směrnici o umělém využívání prázdných společností pro daňové účely, ve které doporučuje text schválit s určitými úpravami (např. posun účinnosti na 1. ledna 2025). O návrhu směrnice by mohli europoslanci hlasovat na přelomu roku. Rozhodující pak bude schválení všemi členskými státy v Radě EU. 
 • OECD zveřejnila připomínky k pravidlům pro vyloučení regulovaných finančních služeb z rámce prvního pilíře (alokace části zisku z prodeje zboží či spotřeba služby zemí prodeje nebo spotřeby) a také ke dvěma dalším dokumentům k prvnímu pilíři. Dokumenty se týkají pravidel pro stanovení částky A, která bude zdaněna ve státu prodeje, a dále procesu řešení sporů mezi státem prodeje a státem, ve kterém byl zisk dosud vykázán podle stávajících pravidel.  
 • Ministři financí EU přijali směrnici, která prodlužuje dobu uplatňování volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti pro zboží a služby s vysokým rizikem podvodů v oblasti DPH, a to do 31. prosince 2026.
 • Komise zveřejnila výroční zprávu o zdanění za rok 2022, která zdůrazňuje, že daňové příjmy členských států EU se poprvé od finanční krize v roce 2009 snížily. Doprovodná zpráva popisuje nejvýraznější daňové trendy v členských státech za poslední roky.