Zpět na výpis

Stručné aktuality, červenec 2024

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • GFŘ zveřejnilo postoj k zajištění jednotné správy dorovnávacích daní, který odkazuje na dosud schválené metodické materiály OECD ke globální minimální dani. Z těchto materiálů vychází směrnice Rady EU 2022/2523 a zákon č. 416/2023 Sb. o dorovnávacích daních. GFŘ informovalo, že v zájmu zachování jednoty výkladu a bezrozpornosti pravidel nebude tyto materiály překládat do češtiny. GFŘ ujistilo, že bude poskytovat metodickou podporu prostřednictvím odborných setkání se zástupci poplatníků a představiteli profesních organizací. 
 • Ministerstvo financí v tiskové zprávě potvrdilo jednoznačný záměr prodloužit až do roku 2026 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině v rozsahu daném zákonem č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 • GFŘ vydalo informaci k osvobození příjmů z titulu stravování bývalých zaměstnanců, kteří jsou ve starobním nebo invalidním důchodu. Nepeněžní příspěvek na stravování poskytovaný těmto bývalým zaměstnancům je podle zákona č. 163/2024 Sb. (konsolidační balíček) osvobozen až do limitu 116,20 Kč za kalendářní den (pro rok 2024). Osvobození se uplatní zpětně od 1. ledna 2024, což znamená, že zaměstnavatelé mohou provést opravy sražených záloh na daň a pojistné.
 • Ve Finančním zpravodaji číslo 5/2024 vyšel Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Vybíráme ze Sbírky zákonů v červnu:

 • Zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a s ním související vyhláška č. 178/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
 • Zákon č. 162/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.
 • Zákon č. 179/2024 Sb., o hromadném občanském řízení soudním, a s ním související novelizace dalších zákonů.
 • Zákon 182/2024, kterým se mění vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).
 • Nařízení vlády č. 184/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti pracovního práva, imigrační oblasti a dalších zákonů v gesci MPSV:

 • Zákon č. 152/2024 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
 • Sdělení MPSV č. 177/2024 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.
 • Nařízení vlády č. 187/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 202/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku.
 • Od 1. července 2024 vešly v účinnost některé legislativní úpravy z dílny MPSV. Došlo například k výraznému zvýšení příspěvku na péči a k zavedení povinné evidence DPP. Česko se také více otevírá kvalifikovaným pracovníkům z bezpečných zemí. V účinnost vstupují rovněž dvě vládní nařízení navržené MPSV.
 • Od 1. července 2024 nabývají účinnosti novinky týkající se doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění, které mění výši přiznávání státních příspěvků.

Z dalších oblastí upozorňujeme na následující:

 • Poslanci ve třetím čtení schválili novelu zákona o cenách. Cílem návrhu je primárně odstranit případy, kdy se zbytečně překrývá působnost jednotlivých cenových orgánů k výkonu cenových kontrol. Mezi hlavní změny patří sjednocení nejednotného vymezení působnosti jednotlivých cenových orgánů, sjednocení pravidel pro vydávání cenových rozhodnutí nebo sjednocení terminologie napříč cenovými předpisy.
 • MPO připravilo aktualizaci Národní strategie umělé inteligence (NAIS), která stanoví priority a cíle v této oblasti do roku 2030. Klíčovými oblastmi NAIS jsou výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, průmysl, trh práce, etické, právní a bezpečnostní aspekty a veřejná správa i veřejné služby. Aktualizaci strategie vložilo MPO do meziresortního připomínkového řízení.


KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Dne 30. května 2024 vydala generální advokátka Juliane Kokott stanovisko ve věci C-432/23. Jedná se o další případ, který se věnuje rozsahu profesní mlčenlivosti. Španělský finanční úřad požádal lucemburské úřady o informace týkající se španělské společnosti, které měla poskytnout její lucemburská právnička. Ta to ovšem odmítla s odvoláním na profesní mlčenlivost. Lucemburský Nejvyšší správní soud položil předběžnou otázku ohledně použití profesní mlčenlivosti při výměně informací. Podle generální advokátky je poskytování služeb advokáty chráněno profesní mlčenlivostí, a to včetně poradenství v oblasti obchodního práva.  

Shrnutí vývoje ohledně Pilíře 2 ve vybraných státech a EU 

 • Belgická daňová správa zveřejnila 29. května 2024 dekret s podrobnostmi k povinné registraci pro účely dorovnávacích daní. 
 • Německé ministerstvo financí zveřejnilo návrh daňového přiznání pro účely vnitrostátní dorovnávací daně. 
 • V italském oficiálním věstníku byl zveřejněn ministerský dekret implementující přechodné bezpečné přístavy.  
 • Španělsko zveřejnilo konzultační dokument k transpozici směrnice EU o minimálním zdanění. 
 • Několik švýcarských kantonů zvýšilo daňové sazby s účinností od 1. ledna 2024. 
 • Guernsey, Jersey a Isle of Man oznámily zavedení kvalifikované vnitrostátní dorovnávací daně od 1. ledna 2025. 
 • Evropská komise vyzvala šest členských států (Kypr, Lotyšsko, Litva, Polsko, Portugalsko a Španělsko), aby transponovaly směrnici EU o minimální úrovni zdanění.