Zpět na výpis

Stručné aktuality, duben 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA
 

 • Novela zákona č. 66/2022 Sb. – lex Ukrajina, provedená zák. č. 75/2023 Sb., přináší od 1. dubna 2023 zaměstnavatelům novou povinnost hlásit na příslušnou OSSZ nástup zaměstnance, který je cizincem s dočasnou ochranou a je současně v zaměstnání malého rozsahu nebo pracuje na základě dohody o provedení práce. Evidovány tak budou i nepojištěné osoby. Zároveň se budou muset přihlašovat také sami zaměstnavatelé.
 • Vláda schválila dne 22. března 2023 návrh novely zákona o investičních pobídkách včetně příslušného nařízení, které mění dosavadních pravidla projednávání žádostí o udělení investiční pobídky a podmínky jejich schvalování. Rozhodovací pravomoc se vrátí na úroveň MPO dalších dotčených ministerstev, vláda bude nadále schvalovat pouze tzv. strategické investice. 
 • Ve Sbírce zákonů vyšlo:
  • Sdělení 75/2023 MPSV o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR; 
  • Zákon 75/2023, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace;
  • Vyhláška 85/2023, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023;Nařízení vlády 89/2023, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Od 1. ledna 2023 se významně rozšířil okruh osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. To má zásadní dopad na doručování této skupině osob ze strany orgánů veřejné moci. Finanční správa k tomu vydala vysvětlující leták.
 • MF v březnu aktualizovalo Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění.
 • MF publikovalo v březnu tři Finanční zpravodaje:
 • Finanční zpravodaj číslo 4/2023
  • Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.
 • Finanční zpravodaj číslo 5/2023
  • Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy ČR.
  • Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.
 • Finanční zpravodaj číslo 6/2023
  • Sdělení ke Smlouvě mezi vládou ČR a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.
 • MPSV představilo novou Strategii rodinné politiky 2023–2030, jejímž cílem je vytvořit příznivé a stabilní podmínky pro rodiny, výchovu dětí a péči o blízké. Na formulaci se podílelo zhruba 40 různých subjektů od ministerstev až po neziskové odborné organizace a akademickou sféru. Více informací najdete ZDE.
 • MPO vydalo Otázky a odpovědi k datovým schránkám a k zastropování cen elektřiny a plynu.
 • GFŘ shrnuje informace k povinnosti fyzických osob oznámit osvobozené příjmy (lhůty, příklady atp.).
 • Příjem fyzické osoby vyšší než 5 mil. Kč osvobozený od daně je nutné oznámit.

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 

 • Podvýbor Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti (ECON) projednal pozměňovací návrhy k připravované směrnici o stanovení pravidel pro snížení zvýhodnění dluhu oproti vlastnímu kapitálu (DEBRA). Evropský Parlament by měl o pozměňovacích návrzích hlasovat 17. dubna 2023. Jeho stanovisko je však při projednání tohoto předpisu pouze poradní. Schválení směrnice je v kompetenci Rady EU, která v současné době jeho projednávání přerušila.
 • Evropská komise přijala po konzultacích s členskými státy nový Dočasný a krizový přechodný rámec pro poskytování veřejné podpory. Kromě pravidel pro poskytování veřejné podpory v souvislosti s vysokými cenami energií významně uvolňuje podmínky veřejné podpory (včetně daňových výhod) u nových klimatických investic, a to v reakci na obdobnou úpravu ve Spojených státech.