Zpět na výpis

Stručné aktuality, duben 2024

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Sbírce zákonů v březnu vyšly mimo jiné tyto předpisy:
  • vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí;
  • vyhláška č. 51/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona;
  • nařízení vlády č. 55/2024 Sb. o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech;
  • nařízení vlády č. 63/2024 Sb. o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou;
  • sdělení MPSV č. 37/2024 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele;
  • nařízení vlády 70/2024 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.
 • Vláda schválila vytvoření Digitálního regulatorního sandboxu, který v oblasti finančních inovací a decentralizovaných technologií podpoří rychle rostoucí společnosti, jako jsou startupy a spin-offy. Sandbox bude poskytovat podporu od poradenství, přes právní konzultace, až po technické testování inovativních produktů. CzechInvest tento sandbox spustí do poloviny letošního roku.
 • Na březnové Radě ECOFIN proběhlo společné jednání s ministry zemí EU zodpovědnými za oblast zaměstnanosti a soc. politiky (Rada EPSCO) o významu sociálních investic pro zvýšení konkurenceschopnosti EU.  Ministři financí se dále seznámili s hodnotící zprávou Evropské komise o implementaci Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) v letech 2021 až 2023.  Prostřednictvím národních plánů obnovy bylo členským státům EU přiděleno již 224 mld. eur, ČR zatím vyčerpala zhruba 2 mld. eur.
 • Nákup kolkových známek, respektive výměna poškozených nepoužitých za nové, případně zpětný odkup nepoškozených kusů bude možný jen do konce tohoto roku a pouze na vybraných pobočkách České pošty, kde bude úkon zpoplatněn dle aktuálního ceníku. 
 • Od 1. dubna 2024 je účinný nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (30/2024) a vyhláška 69/2024 Sb. Úprava reaguje na evropskou směrnici. Ruší se zelené karty pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidla na území ČR a nahradí je on-line evidence pojištění. Kontrola tak bude možná i bez zastavení vozidla, nicméně pro cesty do zahraničí bude zelená karta nadále potřebná či vhodná pro zamezení komplikací. Zjednoduší se také evidenční úkony při změnách v registru silničních vozidel. K přechodu na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely dojde po uplynutí šestiměsíčního přechodného období, tedy od 1. října 2024.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá cesty, jak zapojit do vyřizování živnostenského oprávnění umělou inteligenci a tím usnadnit tak komunikaci živnostníků se státem. Loni resort spustil nový Portál živnostenského podnikání na adrese https://www.rzp.cz/, který výrazně rozšiřuje stávající služby registru živnostenského podnikání pro veřejnost.  
 • Vláda předložila novelu energetického zákona, jejímž cílem je úprava pravidel trhu s elektřinou a zároveň lepší ochrana zákazníků. Novela ukotví akumulaci, tedy ukládání přebytečné elektřiny, flexibilitu sítě a agregaci. Spotřebitelé tak budou moci lépe řídit svoji spotřebu. 
 • Vláda předložila Sněmovně návrh zákona o lobbování včetně doprovodného zákona, který stanovuje transparentní pravidla pro lobbování a jeho vymezení v rámci legislativního a jiných rozhodovacích procesů. Cílem je omezit nežádoucí jevy jako korupce, střet zájmů nebo klientelismus.
 • Vláda v polovině března schválila novelu zákoníku práce, jež zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. MPSV bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat do 30. září předchozího roku. Výše min. mzdy bude odvozena z legislativních parametrů. Vláda také schválila návrh nařízení o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Dosavadní částka 14 200 Kč se od dubna 2024 zvyšuje o 1 500 Kč. 
 • Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Návrh implementuje směrnici Rady (EU) 2023/2226 ze dne 17. října 2023, tzv. DAC 8. Zavádí nový druh automatické výměny informací oznamovaných poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy a další opatření posilující nástroje mezinárodní spolupráce, jako je zahrnutí tzv. e-money do režimu výměny informací oznamovaných finančními institucemi.
 • Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh novely zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zřízením a fungováním jednotného evropského přístupového místa. Jde o implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2859 ze dne 13. prosince 2023, kterým se zřizuje jednotné evropské přístupové místo k veřejně dostupným informacím o finančních službách, kapitálových trzích a udržitelnosti.


KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Zpráva generálního tajemníka OECD ministrům financí a guvernérům centrálních bank G20, publikovaná 29. února 2024 v souvislosti se zavedením globální minimální daně (Pilíř 1) upozorňuje, že do konce roku 2024 bude 60 % nadnárodních skupin (MNE) spadajících do tohoto rámce pokryto pravidlem pro zahrnutí příjmů (IIR). S aktivací pravidla pro nedostatečně zdaněné platby (UTPR) v roce 2025 se pokrytí rozšíří na 90 % MNE náležejících do tohoto rámce. K Pilíři 1 zpráva dál konstatuje, že se stále počítá s podpisem mnohostranné úmluvy do konce června 2024. 
 • Evropský parlament přijal stanovisko k návrhu Evropské komise týkajícímu se směrnice o rychlejším a bezpečnějším vracení nadměrné srážkové daně (FASTER). Parlament navrhuje tyto změny: prodloužení lhůty pro vydání elektronického certifikátu daňové rezidence ze dvou na tři dny, zkrácení lhůty pro registraci finančních zprostředkovatelů v národních registrech ze tří na dva měsíce a zakotvení povinnosti finančních zprostředkovatelů ověřit rizika zneužití elektronických certifikátů daňové rezidence v investičních schématech.