Stručné aktuality, květen 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Prezident podepsal prodloužení vyplácení mimořádného příspěvku pro zaměstnance v karanténě a izolaci, tzv. Izolačky, a to až do konce června 2021.  
 • Vláda prodloužila Antivirus do konce května.  
 • Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 173/2021 Sb., kterým se od 1. března 2021 zvyšuje ošetřovné na 80 % denního vyměřovacího základu. Současně se od 30. dubna 2021 rozšiřuje okruh osob, které ošetřovné mohou čerpat, o příbuzné v přímé linii (např. rodiče, prarodiče) nebo vedlejší linii (např. sestra nebo bratr matky či otce dítěte).  
 • Úřad na ochranu osobních údajů se vyjádřil k nové povinnosti, kterou mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ukládá některým poskytovatelům služeb (např. kadeřnictvím). Povinnost spočívá ve vedení evidence zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření. Úřad uzavřel, že způsob zavedení uvedené povinnosti vykazuje celou řadu nedostatků.  
 • Ve Finančním zpravodaji MF č. 20/2021 vyšlo Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Rozhodnutí se týká podmínek pro prominutí daně při nedodržení podmínky potřebného rozsahu doby provozu majetku pořízeného na odborné vzdělávání. 
 • GFŘ vydalo Informaci k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců. Informace shrnuje legislativní základ pro poskytování příspěvku na stravování a přehled odpovědí k otázkám, které GFŘ k této problematice nejčastěji dostává. 
 • Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely zákona o státní sociální podpoře (tisk 1116), v rámci které byly schváleny i pozměňovací návrhy do zákona o dani z příjmů: zrušení omezení výše daňového bonusu částkou 5 025 Kč měsíčně a zvýšení daňového zvýhodnění na 22 315 Kč (současná výše 19 404 Kč) ročně na druhé dítě a 27 835 Kč (současná výše 24 204 Kč) ročně na třetí a každé další dítě. Nová úprava by se měla použít už pro zdaňovací období roku 2021. Návrh zákona nyní projedná Senát.  
 • Ve Finančním zpravodaji MF č. 19/2021 byl publikován Pokyn č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. ledna 2021. Změnila se výše sazby úroku z prodlení, nikoli konstrukce výpočtu úroku, tj. i nadále je možná změna výše sazby v průběhu celé doby prodlení v závislosti na změně repo sazby Českou národní bankou. 
 • Finanční správa mezi roky 2014–2019 provedla 2 182 kontrol zaměřených na převodní ceny mezi spojenými osobami, což přineslo dodatečné doměření daně z příjmů ve výši 3,2 mld. Kč a zvýšení daňového základu u kontrolovaných subjektů o 39 mld. Kč. Výsledky za rok 2020 budou doplněny v průběhu května po jejich verifikaci. 
 • MF implementuje zjednodušení reportování dat Intrastatu: hlášení a vykazování bude nově zjednodušeno tak, aby byly získány potřebné údaje a zároveň se nezvyšovala administrativní zátěž jak na straně podnikatelů, tak na straně celní správy. Účinnost tohoto návrhu nařízení vlády se plánuje od 1. ledna 2022. 
 • V souvislosti s přijatým „daňovým balíčkem“, resp. s účinností zákona č. 609/2020 Sb. (zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony), informuje MPO coby poskytovatel dotace o dopadu na uznatelné výdaje (investice, provozní náklady). 
 • GFŘ připomíná možnost požádat o prominutí úroků z prodlení u postižených podniků, pokud převažující část příjmů v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly v období od 22. října 2020 do 31. března 2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Dotčeným daňovým subjektům může být prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty nebo zálohy na daň silniční, pokud příslušnému správci daně oznámí splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny.  
 • Vyšla novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která posouvá termín podání přehledů pro OSVČ na zdravotní pojištění za rok 2020 do 2. srpna 2021. 

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Evropská komise vyjádřila obecnou podporu jednáním vedeným na úrovni OECD ohledně zavedení globální minimální daně, která by měla zabránit nadměrné daňové konkurenci mezi státy a omezit přesouvání zisků. Jakmile se dosáhne dohody, budou závěry přeneseny do unijního práva. Pokud dohoda nebude nalezena, navrhne Komise vlastní pravidla pro zavedení minimální úrovně zdanění.   
 • Evropská komise informovala, že z veřejné konzultace ohledně iniciativy Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) vyplynulo, že stávající systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) není dostatečný pro snížení uhlíkových emisí a k dosažení plánů EU v oblasti klimatu. Posouzení dopadů bude dokončeno na jaře 2021 a na základě výsledků se připraví návrh tzv. uhlíkové daně (carbon boarder adjustment mechanism – CBAM), který by měl být zveřejněn v červnu 2021.  
 • OECD shrnula ve zprávě pro ministry financí G20 a guvernéry centrálních bank aktuální stav mezinárodní daňové agendy v klíčových oblastech svého působení, kterými jsou především: 
  • koordinace daňových a fiskálních opatření zavedených jednotlivými státy v důsledku pandemické situace,  
  • zdanění digitální ekonomiky (projekt BEPS 2.0 zahrnující především mezinárodní zdanění digitální ekonomiky a minimální globální daň, otázka nepřímých daní aplikovaných na online transakce a větší transparentnost v oblasti zdanění kryptoměn) a
  • daňová politika vztahující se k otázkám životního prostředí.   
 • OECD vydala třetí hodnotící zprávu týkající se prevence umělého využívání smluv o zamezení dvojího zdanění (tzv. Treaty shopping). Ze zprávy vyplývá, že velká většina členských států závazky v této oblasti plní a upravuje odpovídajícím způsobem své daňové smlouvy. 
Sdílet článek