Zpět na výpis

Stručné aktuality, květen 2024

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – pod č. 80/2024. Je účinná od 9. dubna 2024.
 • Dne 1. května 2024 nabyly účinnosti zákon o trhu s nevýkonnými úvěry (84/2024 Sb.), vyhláška k jeho provedení (86/2024 Sb.) a doprovodný zákon (85/2024 Sb.). Zákony implementují evropské směrnice. Cílem je vytvořit jednotný evropský trh s portfoliem bankovních úvěrů, které jsou klasifikovány jako tzv. Nevýkonné (úvěry, které po určitou dobu nejsou spláceny nebo jejichž splácení je ohroženo). Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry obsahuje veřejnoprávní regulaci správy nevýkonných úvěrů, která doposud podléhala jen obecné občanskoprávní regulaci. 
 • MPSV vyhlásilo průměrnou hrubou roční mzdu v ČR za rok 2023 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Sdělení má č. 98/2024 Sb.
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vyhláška k němu (107 a 108/2024 Sb.)
 • Vláda schválila návrh zákona o digitálních financích. Cílem je implementace předpisů EU: nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act) o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a nařízení MiCA (Markets in Crypto Assets) o trzích kryptoaktiv. Návrh obsahuje úpravu kategorizace přestupků a také pravomocí ČNB, která bude licencovat poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, dohlížet na dodržování stanovených povinností a řešit jejich případná porušení. 
 • Vláda schválila návrh důchodové reformy, který předložilo MPSV. Součástí reformy je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných změn.
 • Sociální podniky mohou od 1. dubna 2024 v rámci programu S-podnik plus opět žádat Národní rozvojovou banku o poskytnutí bezúročného úvěru až do výše 25 milionů korun. MPSV na jejich podporu vyčlenilo celkem 270 milionů korun. 
 • Českým firmám se více otevírá trh Nového Zélandu, a to díky Dohodě o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem, která 1. května vstoupila v platnost. Kromě odstranění veškerých cel na unijní dovozy dohoda přináší zjednodušení poskytování služeb, rovné zacházení ve výběrových řízeních na veřejné zakázky nebo odstranění bariér digitálního obchodu.
 • V druhé polovině letošního roku se spustí sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Detaily stanovuje vyhláška o měření elektřiny, která prošla mezirezortním připomínkovým řízením. Aby mohly domácnosti a firmy elektřinu v energetických komunitách sdílet, musí disponovat tzv. průběhovým měřidlem.
 • Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo 30. dubna veřejné konzultace k přípravě nového Akčního plánu České republiky – Partnerství pro otevřené vládnutí na roky 2025 a 2026. Záměrem je shromáždit návrhy, které naplňují principy otevřeného vládnutí (transparentnost, odpovědnost za své jednání a zapojování veřejnosti do procesů rozhodování, poskytování smysluplné zpětné vazby). Návrhy lze zaslat písemně nejpozději do 28. května 2024 nebo přijít prezentovat na veřejný workshop 14. května 2024. KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Generální advokát v případě nizozemského poplatníka ve svém stanovisku uzavřel, že daňová uznatelnost úroků z půjček mezi spojenými osobami může být zpochybněna na základě zneužití práva, i když úroky odpovídají tržním podmínkám. 
 • Generální advokát se zabýval také případem švédské srážkové daně z investic finských veřejných penzijních fondů, kde konstatoval omezení volného pohybu kapitálu. Referující soud má (na základě kritérií stanovených v názoru generálního advokáta) ověřit, zda je finský penzijní fond objektivně srovnatelný se švédským veřejným penzijním fondem, jehož dividendy jsou od daně osvobozeny.
 • Evropský parlament přijal usnesení k návrhu směrnice Rady o převodních cenách, které podporuje původní návrh Komise, ale s některými změnami. V usnesení nedoporučuje dynamický odkaz na aktuální verzi Směrnice OECD k převodním cenám. V důsledku toho ve směrnici zůstávají odkazy na směrnici OECD z roku 2022 s tím, že by Komise měla pravomoc přijímat změny prostřednictvím delegovaných aktů Komise. Usnesení také navrhuje obnovit činnost Společného fóra pro převodní ceny (JTPF) pod novým názvem Evropské fórum pro převodní ceny (ETPF), kterému má předsedat Evropská komise a které by mělo přispět k udržení jednotné metodiky v rámci EU. Evropský parlament navrhuje účinnost již od roku 2025, přičemž členské státy by předpis měly implementovat do 31. prosince 2024. Ovšem usnesení přijatá Evropským parlamentem mají pro Radu pouze doporučující charakter. 
 • Dne 25. dubna 2024 vydal OECD/G20 Inkluzivní rámec týkající se BEPS Konsolidovaný komentář ke Globálním pravidlům proti erozi základu daně v rámci Pilíře 2. Tento komentář zahrnuje různé dokumenty schválené od původního vydání komentáře 14. března 2022 a integruje je do konsolidovaného komentáře. Zároveň byl zveřejněn aktualizovaný dokument s ilustrativními příklady, původně vydaný 14. března 2022.