Stručné aktuality, leden 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného pro rok 2020 (vyhláška č. 358/2019 Sb.) mírně snižují průměrné ceny pohonných hmot. Nově se zavádí průměrná cena pro kilowatthodinu elektřiny kvůli výpočtu spotřeby pohonných hmot u elektromobilů.
   
 • Generální finanční ředitelství vydalo Pokyn D-29, který upravuje prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Nový pokyn de facto kopíruje stávající pokyn D-21 k promíjení příslušenství daně a doplňuje ho o specifika kontrolního hlášení.
   
 • Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda o 1 250 korun, a to z částky 13 350 na 14 600 korun. Společně s minimální mzdou, která se týká zhruba 150 000 zaměstnanců, poroste i zaručená mzda, a to z částky 13 350 až 26 700 korun na 14 600 až 29 200 korun. Zaručená mzda představuje nejnižší výdělek v závislosti na odbornosti a náročnosti práce, vyplácí se v osmi stupních a pobírá ji daleko vyšší počet zaměstnanců než minimální mzdu. 
   
 • Vláda předložila Sněmovně návrh velké novely zákoníku práce. Návrh upravuje dovolenou, která má být nově založena na týdenní pracovní době zaměstnance s tím, že výměra bude vyjádřená v hodinách. Dále zakotvuje možnost sdíleného pracovního místa, zjednodušuje doručování písemností zaměstnancům, snižuje administrativu u dohod o provedení práce a transponuje novelu směrnice EU o vysílání pracovníků. 
   
 • Ve Sbírce zákonů vyšlo Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti (346/2019 Sb.).
   
 • Novela některých zákonů v oblasti regulace na finančním trhu prošla v Poslanecké sněmovně třetím čtením. Jde se o adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu a o zrušení směrnice 2003/71/ES. 
   
 • Ministerstvo financí aktualizovalo na svých webových stránkách přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění.
   
 • Ministerstvo financí předložilo vládě k projednání návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojího zdanění u daní z příjmu a z majetku.
   
 • Finanční správa upozorňuje na novelu zákona daně z nemovitých věcí. Dochází ke změně podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky.

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • KPMG spustila mobilní aplikaci nazvanou Digital Economy Tax Tracker. Můžete ji zdarma stáhnout v App Store nebo v Google Play Store. Aplikace umožňuje sledovat vývoj v 63 zemích v oblasti BEPS 2.0, Digital Service Tax a DPH na digitální služby.
   
 • Podle generální advokátky při Soudním dvoru EU je pozdržení vyplacení nesporné části nadměrného odpočtu až do ukončení prověřování všech plnění v rozporu se směrnicí o DPH, protože porušuje zásadu neutrality DPH. 
   
 • ECOFIN přijal návrh pro zdanění energií v rámci EU. Rada vyzvala Evropskou komisi k přijetí opatření pro zajištění přechodu na klimaticky neutrální EU, a to v souladu se závazky přijatými v Pařížské dohodě. Současnou verzi směrnice z roku 2003 je nutné přezkoumat a aktualizovat.
   
 • Evropská komise zaslala Česku a dalším zemím (např. Kypru, Německu a Lucembursku) stanoviska týkající se neaplikování směrnice EU o řešení sporů v daňové oblasti do vnitrostátních právních předpisů. Pokud státy neučiní příslušné kroky během příštích dvou měsíců, může Evropská komise věc předložit Soudnímu dvoru EU. 
   
 • Rada EU na zasedání Rady pro konkurenceschopnost EU opět nedosáhla dohody o zavedení veřejného country-by-country reportingu – pro bylo pouze 14 států. Aby návrh prošel, musela by pro něj hlasovat většina, tedy 16 zemí. 
   
 • V prosinci nabyla pro Ukrajinu, Švýcarsko a Kanadu platnost Multilaterální úmluva k provedení opatření souvisejících s BEPS 2016 (MLI). MLI také schválila marocká vláda a český parlament, ratifikací prošla v Kostarice a nabude účinnosti tři měsíce poté, co Kostarika uloží ratifikační listiny u OECD. MLI rovněž podepsaly Keňa a Omán, čímž se celkový počet signatářů dostal na 92 jurisdikcí.

 

 

 

 

Sdílet článek