Stručné aktuality, leden 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Sbírce zákonů byl pod č. 609/2020 vyhlášen 31. prosince 2020 tzv. daňový balíček 2021 a účinnosti nabyl 1. ledna 2021. Předpisem se mimo jiné ruší superhrubá mzda a zavádí dvě sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % a 23 %, dále se zavádí tzv. stravenkový paušál, navyšuje se základní sleva na poplatníka a ruší se limit daňového bonusu, který může vzniknout u daňového zvýhodnění na vyživované děti. Zároveň se mění zdanění dluhopisů. Předpis zavádí také zrychlené odpisy pro vybrané kategorie majetku pořízeného v letech 2020 a 2021, zvyšuje hranici hmotného majetku na 80 tis. Kč a ruší kategorii nehmotného majetku pro daňové účely.
 • Ministryně financí rozhodla o plošném prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a přiznání k silniční dani za rok 2020 za podmínky, že bude podáno nejpozději 1. dubna 2021 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji 3/2021 ze dne 7. ledna 2021). Posouvá se tak lhůta, kdy lze daňové přiznání podat bez sankce, a to z 31. ledna 2021 na 1. dubna 2021. U silniční daně se dále promíjí úroky z prodlení, pokud bude daň uhrazena nejpozději 1. dubna 2021. Splatnost případného doplatku na silniční dani se posouvá také na 1. dubna 2021. Splatnost daně z nemovitých věcí zůstává stejná, a to do 31. května 2021, resp. 30. listopadu 2021. Hlavním důvodem je omezení návštěv na finančních úřadech.  
 • Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (č. 589/2020 Sb.). Sazba základní náhrady za jeden km jízdy pro osobní automobily se v roce 2021 zvyšuje na 4,40 Kč/km. 
 • Byla publikována vyhláška č. 581/2020 Sb. novelizující vyhlášku o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a vyhlášku o jednacím řádu pro insolvenční řízení. 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením č. 574/2020 Sb. vyhlásilo průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti. Ta činí 34 611 Kč. Obdobné sdělení pro účely zákoníku práce vyšlo pod č. 575/2020 Sb. 
 • Ministerstvo financí zveřejnilo aktualizovaný Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění. Zahrnuje nově smlouvy, které začaly platit v roce 2021 – s Kyrgyzstánem (č. 50/2020 Sb. m. sml.) a s Botswanou (č. 49/2020 Sb. m. sml.) 
 • Přehled novinek ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2021 je publikován na webu MSPV. 
 • Na základě vyhodnocení výstupů Komise pro spravedlivé důchody předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí tři návrhy novely zákona o důchodovém pojištění do připomínkového řízení. Jedná se o:  
  • Základní návrh k realizaci důchodové reformy, který obsahuje změnu architektury důchodového systému spočívající v transformaci starobního důchodu na tzv. nultý a první pilíř, tj. na solidární a zásluhovou část starobního důchodu (navrhovaná účinnost leden 2022). Návrh zákona obsahuje s účinností od 1. ledna 2023 úpravu odvodových povinností osob samostatně výdělečně činných, která směřuje k posílení důchodových nároků těchto osob. 
  • Návrh, jehož cílem je zavést možnost odchodu do starobního důchodu v tzv. náročných profesích až o pět let dříve, než je standardní termín. Na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s dřívější výplatou starobních důchodů se mají podílet i zaměstnavatelé této kategorie zaměstnanců (zvýšení platby sociálního pojištění o pět procentních bodů). Navrhována je účinnost od 1. 1. 2024. 
  • Návrh obsahující úpravu zvýšení zásluhové části starobního důchodu za výchovu dětí, a to v částce 500 Kč za jedno vychované dítě (nejvýše tři děti). Zvyšovat se budou důchody přiznané před účinností zákona i důchody nově přiznávané za účinnosti zákona. Navrhována je účinnost od 1. 1. 2023. 

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Evropská unie a Spojené království uzavřely dohodu o obchodu a spolupráci. Dohoda se týká opatření zajišťujících rovné podmínky v oblastech jako je státní podpora, daňová transparentnost, DPH, celní správa a koordinace sociálního zabezpečení. Obě strany dále schválily společné politické prohlášení o boji proti škodlivým daňovým režimům.  
Sdílet článek