Zpět na výpis

Stručné aktuality, leden 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Vyhláška č. 401/2022 Sb. stanovila sazby zahraničního stravného pro rok 2023. Pro Německo a Rakousko zůstává stravné ve výši 45 eur, pro Francii ve výši 50 eur. K nárůstu došlo např. v případě Polska (na 45 eur), Švédska (na 60 eur) nebo Finska (na 55 eur).
 • Náhrady při tuzemských pracovních cestách pro rok 2023 upravuje vyhláška č. 467/2022 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
 • Ve Finančním zpravodaji č. 1/2023 vyšel pokyn GFŘ-D-60 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022.
 • Ve Finančním zpravodaji č. 19/2022 vyšel pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nahrazuje pokyn GFŘ D-22 a nabývá účinnosti 1. ledna 2023. Poprvé ho lze použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2023.
 • Ve Finančním zpravodaji č. 18/2022 vyšel pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, byl k němu vydán také Dodatek č. 9.
 • Finanční správa zveřejnila Přehled změn a novinek na rok 2023, mezi které patří například definitivní zrušení elektronické evidence tržeb, rozšíření okruhu vlastníků datových schránek či nová výše obratu pro zákonnou registraci k DPH.
 • MPO připravilo Přehled změn, které se dotknou podnikatelů od 1. ledna 2023. Úprava se týká sedmi zákonů, 22 vyhlášek a 11 nařízení vlády.  
 • Začátkem roku 2023 vešla v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová je zejména úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby. Podrobnosti si můžete přečíst ZDE.
 • Finanční správa zveřejnila informaci k dopadům energetické krize na oblast převodních cen.

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • OECD publikovala několik dokumentů k implementaci Pilíře 1 a Pilíře 2. V rámci Pilíře 1 (změna zdaňovacích práv) zveřejnila k připomínkám návrh části mnohostranné dohody, který obsahuje závazky států zrušit digitální daně a podobná opatření. V rámci Pilíře 2 (minimální efektivní daň) zveřejnila konečné verze Modelových pravidel (GloBE) pro implementaci do lokálních legislativ, komentáře k těmto pravidlům, podmínky pro přechodné vynětí z uplatňování minimální daně (safe harbour) a neuplatňování sankcí a modelových příkladů. K veřejným připomínkám je dále otevřen návrh daňového přiznání a zveřejňovaných informací a návrh pravidel k zajištění daňové jistoty a řešení případných sporů. OECD počítá se zavedením obou pilířů od roku 2024 (viz také článek o schválení směrnice EU o minimální efektivní dani).
 • Evropská komise publikovala návrh směrnice DPH pro digitální věk. Obsahuje tyto návrhy: povinnou elektronickou fakturaci pro účely DPH, přenesení odpovědnosti za výběr DPH v oblasti služeb přepravy osob a krátkodobého ubytování na provozovatele digitálních platforem, na kterých se služba poskytuje, a jednotnou registraci k DPH v EU. 
 • Evropská komise zveřejnila návrh směrnice DAC 8 s navrženou účinností od roku 2026. Směrnice má rozšířit administrativní spolupráci v oblasti daní i na oznamování a sdílení informací mezi členskými státy na příjmy pocházející z držení a převodu kryptoměn a elektronických peněz. Přijetí návrhu je jednou z daňových priorit švédského předsednictví EU. 
 • ​Soudní dvůr EU rozhodl, že je neplatná povinnost, která ukládá zprostředkovatelům podléhajícím ochraně profesní mlčenlivosti (např. daňoví poradci, advokáti), informovat ostatní zprostředkovatele o jejich oznamovací povinnosti ohledně přeshraničních uspořádání dle regulace DAC 6 v rámci směrnice o administrativní spolupráci v oblasti daní. SDEU neplatnost zdůvodnil ohledem na Listinu základních práv EU – konkrétně práva na respektování komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Posuzovaný případ se týkal zákonné mlčenlivosti belgických advokátů. Je možné, že závěry SDEU zapracuje Evropská komise do návrhu směrnice o administrativní spolupráci v oblasti daní v rámci výše zmíněné regulace kryptoměn.
 • EU dosáhla dohody ohledně zavedení uhlíkového cla. Bude se vztahovat na cement, hliník, hnojiva, výrobu elektřiny, vodík, železo, ocel i na sloučeniny a na vybrané následné produkty, jako jsou šrouby a svorníky. Reportovací povinnosti společností dovážejících vymezené produkty začnou od října 2023. Postupný náběh finančních povinností od roku 2026 bude navázán na zpoplatňování emisních povolenek v odvětvích, ve kterých jsou v současné době přidělovány zdarma. V roce 2034 dojde ke zrušení bezplatného přidělování emisních povolenek a plnému zpoplatnění dovozu. Dojde tak ke stejnému zatížení stanovených produktů bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny v EU nebo dovezeny, v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.