Stručné aktuality, listopad 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Nejvyšší soud se vyjádřil k možnosti zaměstnavatele jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody vůči mzdě (resp. platu, odměně z dohody nebo náhradě mzdy nebo platu) zaměstnance. V rozhodnutí (21 Cdo 238/2019) vyslovil názor, že v takovém případě není jednostranné započtení proti mzdě zaměstnance přípustné. Zaměstnavatel je oprávněn započíst svou pohledávku na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu a provést srážku ze mzdy za účelem uspokojení svého nároku na náhradu škody jen na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené se zaměstnancem.
   
 • Elektronický systém tvorby zákonů bude plně zavedený až od roku 2022, tedy s dvouletým odkladem proti původním plánům. Od příštího roku má být systém pouze v testovacím režimu. Změnu přinese novela zákona, kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 277/2019. Novela počítá také s tím, že nové právní předpisy kvůli větší přehlednosti budou nabývat účinnosti vždy od začátku ledna, nebo od počátku července. Výjimku mají mít zákony přijímané v případech naléhavého obecného zájmu. Součástí každého návrhu nového zákona má být seznam povinností, které by přinesl. Tento seznam ve formě tabulky má obsahovat i přehled sankcí hrozících při jejich neplnění a přehled rušených povinností.
   
 • Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu 2019 nabyla účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí. Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě je možné uplatnit osvobození rovněž u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě.
   
 • Údaje o průměrné mzdě pro rok 2020 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 260/2019 Sb. V návaznosti na tyto údaje byly pod č. 270/2019 Sb. pro účely nemocenského pojištění vyhlášeny částky redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platné v roce 2020. Z údajů o průměrné mzdě se odvozují další důležité limity, jako hranice pro solidární zvýšení daně, minimální výši záloh na pojistné hrazené OSVČ apod.
   
 • Novela zákona o místních poplatcích vyšla ve Sbírce zákonů (278/2019 Sb.) s účinností od 1. ledna 2020. Nynější poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity se slučuje do jednoho poplatku z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Rozšíří se tak okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat o další prostory jako jsou například byty, chaty, chalupy a ateliéry.
   
 • Nový zákon o znalcích bude účinný od 1. ledna 2021. Prováděcí předpisy k němu ministerstvo spravedlnosti připraví na jaře roku 2020. Resort bude v průběhu roku 2020 na webových stránkách zveřejňovat informace a metodické pokyny k často kladeným otázkám.


KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 

 • Dánsko a Island vložily v srpnu do depozitáře OECD své ratifikační listiny pro mnohostrannou úmluvu (2016, MLI). Pro tyto země tak MLI vstoupí v platnost 1. ledna 2020. MLI rovněž ratifikovala Uruguay. Pro Indii, Belgii a Rusko vstoupila MLI v platnost 1. října 2019.
   
 • Platforma pro spolupráci v oblasti daní, Společná iniciativa OECD, Mezinárodní měnový fond, OSN a Světová banka začaly v září pomáhat rozvojovým zemím při provádění opatření v oblasti dokumentace převodních cen.
   
 • Dolní komora rakouského parlamentu schválila reformu daňových zákonů. Mezi klíčová opatření patří transpozice ustanovení o hybridním nesouladu ze směrnic ATAD a ATAD 2, zavedení daně z digitálních služeb pro vybrané společnosti s účinností od 1. ledna 2020 ve výši 5 % a implementace pravidel EU o oznamování a automatické výměně informací o určitých přeshraničních uspořádáních (DAC 6).
   
 • Kyperské daňové úřady oznámily, že právní předpisy k implementaci směrnice EU o oznamování a automatické výměně informací o určitých přeshraničních uspořádáních  (DAC 6) budou schváleny do konce roku 2019. Uspořádání implementovaná  mezi 25. červnem 2018 a 30. červnem 2020 mají být oznámena  před 1. srpnem 2020.
   
 • Německo zveřejnilo oficiální návrh zákona k provedení směrnice EU o oznamování a automatické výměně informací o určitých přeshraničních uspořádáních (DAC 6) do německého vnitrostátního práva. Podmínky směrnice jsou v návrhu zákona přes určité výjimky přísně dodržovány.
   
 • Slovenský parlament schválil návrh zákona, kterým se implementuje směrnice EU o oznamování a automatické výměně informací o určitých přeshraničních uspořádáních (DAC 6) do slovenského národního práva.
   
 • Po říjnovém jednání pracovní skupiny OECD pro digitální ekonomiku (TFDE) zveřejnil sekretariát OECD dokument, který představuje přístup v otázce rozdělení zisku z digitalizace. OECD vyzvala veřejnost k připomínkám s cílem tuto problematiku prodiskutovat během veřejné konzultace ve dnech 21. a 22. listopadu 2019. Zájemci musí své připomínky zaslat e-mailem nejpozději do úterý 12. listopadu 2019 12:00 hodin na TFDE@oecd.org. Zpráva o vývoji druhého pilíře pracovního programu OECD z května 2019 bude brzy zveřejněna. Konzultační proces je očekáván na listopad 2019.
   
 • Italská vláda vydala vyhlášku, na jejímž základě se od 1. ledna 2020 zavádí daň z digitálních služeb ve výši 3 %. Do působnosti zákona spadají společnosti s ročním obratem 750 milionů eur poskytující digitální služby v Itálii ve výši přesahující 5,5 milionu eur. Tato částka se vztahuje na hrubý příjem získaný z (i) reklamy na digitálním rozhraní, (ii) mnohostranného digitálního rozhraní, které umožňuje uživatelům nakupovat nebo prodávat zboží a služby a (iii) přenos uživatelských dat generovaných pomocí digitálního rozhraní. 
Sdílet článek