Zpět na výpis

Stručné aktuality, prosinec 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

  • Ve Sbírce zákonů byla publikována novela (366/2022 Sb.) zákona o dani z přidané hodnoty a dalších daňových zákonů (daňový balíček 2023), která mimo jiné s účinností od ledna 2023 zavádí daň z neočekávaných zisků.
  • V souvislosti s daňovým balíčkem vydala finanční správa Informaci ke zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 mil. Kč.
  • Finanční zpravodaj MF 14/2022 obsahuje Sdělení ke Smlouvě mezi ČR a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.
  • Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh rušící EET od ledna 2023. Nyní návrh projedná Sená.
  • Dne 23. listopadu 2022 byla podepsána Smlouva mezi ČR a Andorským knížectvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku. V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost.
  • Finanční správa upozornila, že služba Nahlížení na vybrané údaje, která dosud umožňovala přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, nebude od 1. prosince dostupná. Od tohoto termínu již nebude možné se k této službě přihlásit.
  • MPSV vyhlásilo v Operačním programu Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvu pro předkládání projektů zaměřených na zavádění age managementu do firem. Jedná se o vedení zaměstnanců, při kterém se přihlíží k jejich věku a životní etapě.

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

  • OECD zveřejnila statistiku sporných případů v oblasti mezinárodního zdanění řešených s cílem najít vzájemnou dohodu smluvních států. V roce 2021 státy zahájily 2 423 nových případů, z toho 1 050 připadá na oblast převodních cen včetně alokace zisku stálé provozovně, zbývající část pak na ostatní otázky řešení dvojího zdanění. ČR v roce 2021 zahájila 22 nových případů, z nichž 12 se týká převodních cen. Více informací zde.
  • Rada ECOFIN se dohodla na revizi kodexu chování (zdanění podniků). Kodex je nástrojem, který podporuje spravedlivou daňovou soutěž v rámci EU i mimo ni. Revidovaný kodex se použije od 1. ledna 2023. Původní verze z roku 1997 obsahuje kritéria pro identifikaci škodlivých opatření, která mají povahu preferenčních daňových režimů. Revidovaný kodex rozšiřuje vymezení škodlivých opatření na jakékoliv jiné prvky daňových systémů, které vytvářejí příležitosti pro dvojí nezdanění nebo mohou vést k vícenásobnému využití daňových výhod. 
  • Rada EU schválila stanovisko Evropského parlamentu k nařízení o zahraničních dotacích narušujících vnitřní trh. Nařízení dává Evropské komisi pravomoci zkoumat finanční příspěvky obdržené v zemích mimo EU skupinami působícími na vnitřním trhu EU, pokud vedou k jeho narušení. Mezi příspěvky, které mohou být šetřeny, patří osvobození od daně. Nařízení tak doplňuje předpisy o veřejné podpoře a vstoupí v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku vnitřního trhu EU.