Zpět na výpis

Stručné aktuality, říjen 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 286/2023 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024.  Průměrná mzda používaná v roce 2024 bude činit 43.967 Kč, a to na základě těchto údajů: všeobecný vyměřovací základ za rok 2022 ve výši 40.638 Kč, přepočítací koeficient ve výši 1,0819.
 • Ve Sbírce zákonů bylo zvřejněno několik předpisů z oblasti pobytu:
  • novela zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců (pod č. 278/2023 Sb.)
  • novela vyhlášky č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců (pod č. 289/2023 Sb.)
  • nařízení vlády č. 282/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu.
 • Ve Sbírce zákonů vyšly dále tyto předpisy:
  • Zákon o preventivní restrukturalizaci č. 284/2023 Sb.
  • Novela zákona, kterým se mění insolvenční zákon a zákon o insolvenčních správcích /pod. č. 285/2023 Sb.).
  • Nařízení vlády č. 272/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny.
 • Poslanecká sněmovna přerušila do 11. října 2023 mimořádnou schůzi, na které probíhá třetí čtení konsolidačního balíčku. Projednávání je zařazeno i na program řádné schůze, která bude zahájena 10. října 2023. 
 • Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vyšlo Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ohledně přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Ruskem ze strany Ruska. Ministerstvo financí vysvětlilo, že přerušení provádění článků 5 až 22 a článku 24 Smlouvy nutně dopadne i na možnost provádění článků 23 (vyloučení dvojího zdanění) a 25 (řešení případů dohodou) a ostatních ustanovení smlouvy. Přerušení provádění těchto článků Smlouvy má v ČR vnitrostátní účinky od 29. září 2023.
   

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Inkluzivní rámec OECD/G20 zveřejnil komentáře, které obdržel k návrhu pravidel na stanovení tzv. částky B v rámci Pilíře 1. Částka B poskytuje jednodušší a efektivnější přístup k aplikaci principu tržního odstupu na základní marketingové a distribuční aktivity v zemi prodeje zboží nebo poskytnutí služby.
 • V Úředním věstníku EU bylo vyhlášeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1773, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956, pokud jde o oznamovací povinnosti pro účely mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích během přechodného období.